Hlasový pedagóg

Hlasový pedagógHlasový pedagóg rozvíja správne spevácke návyky sólistov a členov speváckeho zboru, ako aj sólistov a členov hudobných skupín. Pripravuje ich na technické a umelecké zvládnutie interpretácie piesní a hudobných skladieb rôznych štýlov. Zabezpečuje naštudovanie interpretovaného diela so sólistom, resp. s členmi speváckeho zboru v súlade so zámermi dirigenta. Zodpovedá za vokálne naštudovanie koncertného repertoáru. Vedie hlasové rozcvičky, individuálnu a kolektívnu hlasovú výchovu. Používa v rámci pedagogickej činnosti hudobné digitálne technológie. Hlasový kouč dolaďuje frázovanie, spresňuje melodickú a rytmickú štruktúru, dotvára tzv. feeling piesne.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496052/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENVoice teacher
SKHlasový kouč
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2354
SK ISCO-08
2354001
ESCO
758
SK NACE Rev. 2
P85,R90
CPA 2015
P85,R90
Príslušnosť k povolaniu
2354001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Právne predpisy z oblasti autorského práva a duševného vlastníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia hlasu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Notopis, stupnice, intervaly, akordy, harmónia, kontrapunkt, formy, druhy hudobných diel, inštrumentácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Teoreticko-praktické problémy vokálnej interpretácie, tvorivé postupy a metódy pri vokálnej interpretácii.
Perspektíva: Aktuálna
5
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vokálne hudobné diela podľa historických období, ich význam a charakteristika.
Perspektíva: Aktuálna
5
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny hudby, periodizácia, predstavitelia jednotlivých štýlov, štýlové znaky, hudobné druhy.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hlasovej hygieny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
notový zápis
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť notového zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
4
hudobné štýly a ich špecifiká vo vokálnych partoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
didaktika spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
techniky vokálnej hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia a psychofyzika tvorby javiskovej postavy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spôsoby a postupy využitia digitálnych technológií v pedagogickom procese pri hlasovej výchove spevákov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
4
zásady vystupovania a práce s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie speváckych výkonov a odhaľovanie nedostatkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Posudzovanie speváckych výkonov, identifikovanie a riešenie technických nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
5
komplexná analýza vokálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Komplexná analýza vokálnych diel pri tvorbe osobitej interpretácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava sólistu, resp. člena vokálneho telesa na technické a umelecké zvládnutie speváckej interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozospievanie, riešenie technických problémov a estetických kritérií interpretácie, tréning interpretácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
predvádzanie technicky správnej interpretácie spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spev z notového záznamu, vokálne zručnosti.
Perspektíva: Aktuálna
5
udržiavanie interpretačnej úrovne spevu sólistov a členov speváckeho zboru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie digitálnych technológií v rámci pedagogického procesu - hlasovej výchovy spevákov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
4
práca s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Hra na klavíri, príp. inom nástroji z notového záznamu.
Perspektíva: Aktuálna
4
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretácia notového zápisu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorivá spolupráca pri úspešnom umeleckom napredovaní sólistov, zborov, resp. súborov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
udržiavanie hlasovej dispozície
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.