Lektor jazyka

Lektor jazykaLektor jazyka pripravuje, realizuje, kontroluje a vyhodnocuje vzdelávacie podujatia v oblasti vzdelávania cudzieho jazyka. Má dobrý vzťah k učiacim sa, vie sa vžiť do ich postavenia, zaujíma sa o nich. Motivuje, povzbudzuje a inšpiruje učiacich sa. Vytvára priaznivú atmosféru, má zmysel pre humor, je trpezlivý a priateľský. Vie dobre zorganizovať (štruktúrovať) vyučovaciu jednotku, riadiť výučbu, aktivizuje učiacich sa, najmä formou skupinovej práce a modernými metódami výučby. Je flexibilný. Robí výučbu zaujímavou a zábavnou. Má rád jazyk, ktorý vyučuje a dobre ho ovláda. Komunikuje s učiacimi sa aj mimo výučby. Dáva im návody čo a ako študovať. Má vysoké nároky a dokáže vzbudiť zodpovednosť za učenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496051/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENForeign language teacher
SKUčiteľ cudzieho jazyka
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2353
SK ISCO-08
2353002
ESCO
757
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2353002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vývoj a aktuálny stav príslušného cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
moderné metódy a technológie vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
charakteristika metód sebavzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika tvorby programov vzdelávania cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické východiská konzultačnej činnosti a poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy interpretácie vyučovacieho procesu na základe testovania a pozorovaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
faktory ovplyvňujúce učenie sa cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické východiská získavania a poskytovania spätnej väzby a hodnotenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby hodnotenia a metodické pokyny klasifikácie poslucháčov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
6
zásady využívania didaktických pomôcok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
6
rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov do minútového scenára, vrátane výberu vhodných metód výučby a didaktických pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
plánovanie jazykového vzdelávania poslucháčov a projektovania vyučovacej jednotky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vymedzovanie cieľov učenia sa poslucháčov orientovaných na rozvoj ich jazykových zručností a ich formulácia v podobe učebných požiadaviek
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
zostavenie obsahu a štruktúry vzdelávacieho programu na základe stanovených cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
vyhodnocovanie účinnosti vzdelávacích programov a prijatie relevantnych opatrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uskutočnenie didaktickej analýzy učiva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie účinnosti vzdelávania a dosiahnutie nastavených cieľov a požadovaných kompetencií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie úrovne vstupných kompetencií a vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na tvorbe vzdelávacieho programu cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie dokumentácie o vzdelávacích podujatiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie pomoci žiakom/poslucháčom na dosiahnutie ich individuálnych vzdelávacích cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
6
poradenstvo v oblasti vzdelávania cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie vhodných didaktických postupov a metód so zreteľom na výučbové ciele a cieľovú skupinu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie výsledkov spätnej väzby a sebareflexie v ďalšom vyučovacom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
reflexia skutočného procesu učenia sa, porovnávanie s naprojektovaným procesom a realizácia korekcií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie samostatných a skupinových prác frekventantom vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.