Odborný asistent vysokej školy

Odborný asistent vysokej školyOdborný asistent vysokej školy vykonáva vzdelávaciu (pedagogickú), vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole. Autorsky, resp. spolu-autorsky sa podieľa na aktívnych výstupoch z týchto činností. Vedie prednášky z vybraných kapitol, seminárov a cvičení, hodnotí študentov, vedie a oponuje záverečné práce v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, tvorí študijné materiály. Vykonáva konzultácie pre študentov, zabezpečuje exkurzie a odbornú prax pre študentov. Zúčastňuje sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovaní výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach. Odborný asistent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa skúša na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496034/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKOdborný asistent
SKVysokoškolský učiteľ
ENAssistant professor
Odporúčaná úroveň vzdelania
V ?
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2310
SK ISCO-08
2310003
ESCO
661
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2310003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Technická gramotnosť
8
Zdravotná gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etické a spoločenské stránky vedeckej práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
písomné dokumenty súvisiace s pedagogickou, výskumnou, vývojovou alebo umeleckou činnosťou pracoviska
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metodika vzdelávania odborných predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metodika riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
formy evidencie študijných výsledkov v univerzitnom informačnom systéme (UIS) alebo Akademickom informačnom systéme (AIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy plánovania, organizácie a vyhodnocovania učebných činností študentov na seminároch a cvičeniach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
teoretické východiská získavania a poskytovania spätnej väzby a hodnotenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
motivačné metódy a postupy pre dosahovanie požadovaných študijných výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
projektovanie vzdelávania a vývoj kurikula
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vysokoškolská pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy vysokoškolskej pedagogiky.
Perspektíva: Aktuálna
8
pedagogický a psychologický kontext výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vysokoškolská psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy vysokoškolskej psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
8
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rozloženie učebných osnov a vzdelávacích cieľov do jednotlivých tematických okruhov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
hodnotenie vedomostí študentov na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
uplatňovanie analytického myslenia vo vyučovacom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
spolupráca na výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti pracoviska a iných pracovísk a na zverejňovaní výsledkov v časopisoch a na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
aplikácia výsledkov vedeckej, vývojovej a umeleckej činnosti do vyučovacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
rozpracovávanie tematických okruhov do príprav na jednotlivé vyučovacie hodiny s ohľadom na stanovené výchovnovzdelávacie ciele
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
tvorenie učebných textov a vysokoškolských skrípt
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
tvorba odborných textov, vedeckých a odborných príspevkov a monografií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
konzultačná činnosť pre študentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vedenie študentov pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác, vypracovávanie oponentských posudkov na bakalárske a diplomové práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti študentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
príprava zadaní na písomné práce študentov, ich oprava, hodnotenie a klasifikácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
organizácia a vedenie seminárov a praktických cvičení v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
organizácia a realizácia terénnych cvičení a odborných exkurzií v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
uplatňovanie kreatívneho myslenia vo vyučovacom procese a v komunikácii so študentmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
výklad nového učiva, jeho prispôsobovanie schopnostiam študentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
prednášanie vybraných kapitol v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
motivácia študentov k záujmu o získavanie poznatkov v danom predmete
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
hodnotenie vedomostí študentov písomnou, ústnou a online formou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.