Paleontológ

PaleontológPaleontológ skúma vzťahy organizmov a mikrorganizmov so životným prostredím v čase. Venuje sa štúdiu fosílií, teda skamenelých zvyškov živočíchov a rastlín, pre pochopenie a poznanie ekosystémov a prostredia, ktoré panovalo na Zemi v minulých geologických obdobiach. Väčšinou je paleontológ úzko prepojený s inými geológmi a musí okrem základov zoológie a botaniky poznať i (bio)stratigrafiu, petrografiu, sedimentológiu a iné geovedy. Všetky tieto poznatky aplikuje pri určovaní veku skamenelín a ich taxonomickom zaradení. Študuje primárne a sekundárne nahromadenia fosílií, mikrofosílií a ich prípadné odlíšenie. Patrí sem aj štúdium fosílnych stôp, brlohov, častí tiel, fosilizovaných výkalov (koprolitov) a chemických rezíduí ako aj fosílnych rastlín. Študuje biologické evolúcie dôležité pre interpretovanie vzniku a tvorby fosílnych a súčasných prostredí, ako aj pre sedimentologické, paleoekologické a paleogeografické dedukcie. Sústreďuje sa na priame využitie poznatkov z paleontológie ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
496018/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax je odporúčaná v závislosti od riešených projektov a úloh.
ISCO-08
2114
SK ISCO-08
2114004
ESCO
365
SK NACE Rev. 2
M72
CPA 2015
M72
Príslušnosť k povolaniu
2114004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Na zverejňovanie vedeckých informácií, výsledkov ako aj neformálnu komunikáciu, získavanie kontaktov, vylepšenie alebo udržanie prehľadu v spleti online zdrojov a účinnú prezentáciu svojich výsledkov sa využívajú sociálne siete, alebo ich publikuje vo vhodnom časopise alebo na vhodnej platforme. Sociálny dosah pôsobenia vedeckého výskumu vplýva na ovplyvňovanie procesov vedeckého bádania a povedomia o vede, ako aj jej popularizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zverejňovanie vedeckých informácií, výsledkov ako aj neformálna komunikácia, získavanie kontaktov, vylepšenie alebo udržanie prehľadu o vedeckých poznatkoch sa uskutočňuje aj rôznymi vzdelávacími a poradenskými metódami a postupmi. Tieto sú nástrojmi poznávania a prebiehajú na rôznych úrovniach. Výber metódy závisí od od predmetu a cieľa poznávania a skúmania.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sekvenčná stratigrafia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zákonitosti medzi stavbou výplní sedimentárnych paniev, geometriou horninových telies, zmenami morskej hladiny, orbitálnymi zmenami. Vedomosti o cyklickom opakovaní geologického záznamu zmien výšky morskej hladiny, rýchlosti akumulácie usadenín a vplyvu tektoniky na vývoj depozičných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
botanika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základy.
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geológia sa zaoberá zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalších geologických metód, terénnych a laboratórnych prác, ktorými sa skúma, hodnotí a zobrazuje geologický vývoj zemskej kôry a jej zákonitostí. Zahŕňa aj súbor geologických metód a prác, ktorými sa spresňujú poznatky o zložení a zákonitostiach vývoja geologickej stavby zemskej kôry vo vybraných územiach, kde dôležitú úlohu zohráva práve palentológ pri definovaní časového vývoja jednotlivých horninových sekvencií na podklade taxonomického zaradenia dôležitých fosílnych organizmov.
Perspektíva: Aktuálna
7
fytomikropaleontológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Fytomikropaleontológia ako integrálna súčasť paleobotaniky sa zaoberá štúdiom fosílnych organických i anorganických mikroskopických rastlinných zvyškov, pre ktoré platia všetky paleobotanické pravidlá. Výhodou fytomikropaleontológie je malé vstupné množstvo horniny, ktoré stačí na separáciu mikrofosílií. Vedomosti získané ich štúdiom sa uplatňujú v geologickej praxi - v biostratigrafii, paleoekológii, paleogeografii a paleoklimatológii.
Perspektíva: Aktuálna
7
paleontológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Paleontologický systém fosílnych organizmov, zameraný na ich pôvod, vývoj, definovanie jednotlivých skupín, paleoekologický a biostratigrafický význam, paleobiogeografické rozšírenie. Charakteristika najdôležitejších fosílnych rodov, resp. druhov. Najnovšie poznatky o fylogenéze.
Perspektíva: Aktuálna
7
najnovšia klasifikácia paleontologického systému vyhynutých bezchordátov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznatky o stavbe mäkkých častí tela vyhynutých bezchordátov, kostry, resp. schránok, paleoekologický a horninotvorný význam, geochronologické rozšírenie. Opis kmeňov, trieda dôležitých rodov a stratigraficky významných druhov.
Perspektíva: Aktuálna
7
prístroje a zariadenia na meranie paleolontologických údajov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Použitie prístrojov a zariadení v paleontológií začína zvyčajne uplatnením tradičných nástrojov ako je geologické kladivo, separačná a vibračná ihla, lupa, mikroskop, ale aj chemické metódy luhovania vzoriek. V súčasnosti sú už využívané nedeštruktívne skenovacie technológie ako napr. neutrónová tomografia, magnetická rezonancia a počítačová tomografia. Použitie digitálnych metód je stále častejšie.
Perspektíva: Aktuálna
7
evolúcia, taxonómia, tafonómia, paleobiogeografia a biostratigrafia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Paleobiologické aspekty výskumu fosílií.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore paleontológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedecké metódy výskumu a vývoja sú zdrojom každej vedeckej práce a bez nich nie je možné získať pravdivé, presné, vzájomne súvislé poznanie skutočnosti. Zber materiálov, spracovanie faktov znamená, že od počiatku riešenia vedeckého problému pracujeme s rôznymi informáciami alebo údajmi, ktoré je potrebné určitým spôsobom spracovať a následne ich využiť v poslednom kroku, a to v interpretácii a prezentácii výsledkov skúmania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
mikroskopia hornín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Mikroskopická identifikácia jednotlivých rodov a druhov fosílií v rôznych druhoch hornín - magmatických, sedimentárnych a metamorfovaných hornín na základe charakteristických znakov, poznatkov a vedomostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
mikropaleontológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedný odbor (pododbor paleontológie) sa zaoberá štúdiom mikrofosílií, ktorých rozmery nie sú väčšie ako jeden milimeter a na ich detailné štúdium je potrebný mikroskop. Poznatky mikropaleontológie majú veľký význam pri vyhľadávaní ropy a plynu. Na základe chemického zloženia mikrofosílií sú vyčlenené vápenaté (dierkavce), fosfátové (konodonty a vyššie živočíchy), kremičité (mrežovce) a organické peľové zrnká a semená rastlín) mikrofosílie. Ich výskyt, resp. vyhynutie určitých druhov v histórii Zeme je dôležitým prvkom pri modelovaní klímy v minulosti. Taktiež analýza obsahu a pomeru kyslíka v schránkach vypovedá o zmenách v atmosfére. Mikrofosílie sú často vďaka ich celosvetovému rozšíreniu definované ako indexové skameneliny jednotlivých stupňov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie softvérov, odborných aplikácií a štatistických metód pri výskume patria k digitálnym kompetenciám, ktoré zahŕňujú súbor teoretických vedomostí, praktických skúseností dôležitých pre používanie informačných a komunikačných technológií a digitálnych médií pri plnení pracovných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základy.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad BOZP a ochrany zdravia pri práci v teréne ako aj v laboratórnych priestoroch, resp. v kancelárii pri získavaní paleontogického, resp. mikropaleontologického materiálu musia byť zásadnou črtou fungovania (napr. pri práci s chemikáliami).
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiava zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch pracovných úrazov, rýchle a správne reagovanie v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore paleontológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Formuluje problémy a predstavuje rôzne hypotézy ovplyvňujúce priebeh jednotlivých riešených výskumných úloh pri určovaní veku fosílnych organizmov a ich taxonomického zaradenia s možnosťami poznania jednotlivých fosílnych ekosystémov s následnou adaptáciou na súčasné environmentálne podmienky.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh projektov v oblasti paleontológie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje nové projekty výskumných, vedeckých úloh, resp. prieskumných úloh s jasne definovanými cieľmi podopretými odbornými znalosťami členov riešiteľského kolektívu s konkrétnymi a merateľnými výsledkami.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k prieskumným prácam a výskumným úloham v paleontológii
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje, spracuváva a prezentuje odborné stanoviská a posudky. Zároveň vykonáva expertíznu činnosť a oponentúry na rôznej úrovni k výsledkom tak výskumných ako aj prieskumných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štatistických metód v paleontológii
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Získava paleontologické údaje cez štúdium jednotlivých fosílií vyvíjajúcich sa v priestore a čase. Na tomto podklade je možné obdržať hodnotné informácie využiteľné pri modelovaní paleoprostredia, rekonštrukciách a koreláciách umožňujúcich matematické modelovanie s využitím štandardného štatistického softvéru.
Perspektíva: Aktuálna
7
asistencia pri geologickom prieskume alebo výskume
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Paleontológ asistuje pri rôznych geologických výskumoch a prieskumoch, je úzko prepojený s inými geológmi a musí okrem základov zoológie a botaniky poznať i (bio)stratigrafiu, petrografiu, sedimentológiu a iné geovedy. Jeho asistencia pri geologickom prieskume alebo výskume je nevyhnutná najmä pre pochopenie a poznanie ekosystémov a prostredia, ktoré panovalo na Zemi v rôznych geologických obdobiach.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov paleontologických prieskumov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vyhodnocuje a interpretuje výsledky paleontologických výskumov s použitím kvantitatívnych a kvalitatívnych metód vyhodnocovania zistených údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vstupných paleontologických údajov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Študuje a analyzuje fosílie, pričom na základe získaných údajov je možné pochopiť a poznať celý rad ekosystémov a prostredia, ktoré panovalo na Zemi v minulých geologických obdobiach. Analyzuje aj vývoj fosilných organizmov v priestore a čase.
Perspektíva: Aktuálna
7
špeciálne vzorkovanie a realizácia metód detailného terénneho paleontologického výskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Uskutočňuje odber vzoriek a pripravuje prvotnú dokumentáciu pri paleontologickom výskume. Odber paleontologických údajov, dát a vzoriek počas regionálneho geologického mapovania, ale aj geochemického, hydrogeologického, inžinierskogeologického a geofyzikálneho mapovania a zisťovania, zachytávania dát a digitálnych údajov ako možných ďalších meraní. Vykonáva prieskumnú alebo výskumnú prácu v teréne, čo je zhromažďovanie informácií mimo prostredia laboratória alebo pracoviska.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v paleontológii
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa a aplikuje nové vedecké poznatky získané z realizácie celého radu vedecko-výskumných projektov s aplikovaním najnovších metodík a použitím jasne definovaných cieľov s konkrétnymi a merateľnými výsledkami.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Určuje možnosť vzniku problémov a rizík s predikciou možných dopadov a dôsledkov pri riešení výskumnej úlohy s následnou modifikáciou ďalšieho postupu pri sledovaní základných cieľov úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vyžíva digitálne kompetencie formou odborných softvérových aplikácií od základných až po zložité štatistické aplikácie ale aj metód softvérového spracovania geologických údajov cez grafické spracovanie geologických údajov a vyhľadávanie informácií v geologických databázach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prezentuje výsledky výskumu a prieskumu formou vedeckého publikovania, v súčasnosti už s možnosťou využitia elektronických informačných zdrojov a nových mobilných technologií. Pred publikovaním formuluje dôležité ciele výsledkov výskumu s rôznymi možnosťami interpretácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poskytuje informácie z určovania veku fosílnych organizmov a ich taxonomického zaradenia pri poznaní zákonitostí medzi stavbou výplní sedimentárnych paniev, geometriou horninových telies, zmenami morskej hladiny a i. jednotlivých ekosystémov. Konzultuje problematiku s celým radom odborníkov z jednotlivých geologických odborov, pričom im podáva zásadné informácie o časovom a priestorovom umiestneni jednotlivých horninových sekvencií ako aj vývoji fosílnych rodov a druhov organizmov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
poskytovanie odbornej prípravy a poznatkov zamestnancom s geologickým vzdelaním
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dosahuje zvýšenie pokračujúcej inovácie a produktivity pre potreby kvalifikovanej pracovnej sily v dnešnom čoraz viac globalizovanom svete. Prebieha to najmä na základe vzdelávania cez odbornú prípravu a výmenu poznatkov počas domácich a medzinárodných mítingov, konferencií, pracovných workshopov, ale aj vydávaním vedeckých článkov, publikácií a i.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.