Anorganický chemik

Anorganický chemikAnorganický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, alebo poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore anorganickej chémie. Špecializuje sa na vývoj nových anorganických, koordinačných a organokovových zlúčenín, nových produktov z nerastných surovín so zameraním na kompozitné a hybridné materiály, nanomateriály, supravodivé, magnetické a fotocitlivé materiály a anorganické terapeutiká. Študuje nové smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v iných vedných odboroch a v hospodárskej praxi. Ovláda postupy prípravy nových zlúčenín a metódy skúmania ich fyzikálnych a chemických vlastností. Na zisťovanie vlastností nových látok a ich štruktúry využíva najmä metódy optické, elektrické, magnetické a röntgenovu štruktúrnu analýzu. ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
496014/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKAnorganik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2113
SK ISCO-08
2113006
ESCO
347
SK NACE Rev. 2
C20,M71,M72
CPA 2015
C20,M71,M72
Príslušnosť k povolaniu
2113006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodológia výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia vedeckej práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etické a spoločenské stránky vedeckej práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pri vedeckej práci je potrebné predvídať možnosť potenciálneho zneužitia výsledkov, prípadný negatívny vplyv na životné prostredie alebo spoločnosť, ale aj na bezpečie pracovníkov zúčastňujúcich sa výskumného projektu. Treba zabrániť vzniku etických problémov, ktoré môžu vzniknúť v interdisciplinárnej oblasti výskumu zameranej na bioanorganickú chémiu a jej farmaceutické a medicínske aplikácie ako aj v oblasti vývoja a aplikácií anorganických nanomateriálov.
Perspektíva: Budúca
5
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Odporúčam doplniť: Príznak: sektorová 13 Voda, odpad a životné prostredie
Perspektíva: Aktuálna
7
chemická fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Štúdium nových smerov vývoja odboru.
Perspektíva: Aktuálna
7
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kryštalochémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jadrová chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy analýzy pripravených anorganických látok
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Metódy analýzy pripravených anorganických, koordinačných a organokovových zlúčenín, špeciálnych anorganických materiálov so zameraním na kompozitné a hybridné materiály, nanomateriály, supravodivé, magnetické a fotocitlivé materiály a anorganické terapeutiká.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy syntézy anorganických, koordinačných a organokovových zlúčenín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základy anorganickej technológie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zásady a postupy na prácu s toxickými látkami a zmesami a s nebezpečnými chemikáliami, zákon 355/2007.
Perspektíva: Aktuálna
6
chemické reakcie a postupy regenerácie surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Štúdium nových spôsobov prípravy anorganických zlúčenín a materiálov zamerať na optimálnu spotrebu surovín a energií včítane ich regenerácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie aplikácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba vedecko-technickej stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k problematike anorganickej chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Aplikácia výsledkov výskumu v iných vedných odboroch a v hospodárskej praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké skúmanie a rozvíjanie metód vyhodnocovania meraní a spracovania nameraných údajov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza pripravených anorganických látok
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza chemických látok
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vykonávanie alebo riadenie vysoko odborných vedeckých, tvorivých činností vo výskume. Vývoj nových anorganických, koordinačných a organokovových zlúčenín, nových materiálov so zameraním na kompozitné a hybridné materiály, nanomateriály, supravodivé, magnetické a fotocitlivé materiály a anorganické terapeutiká. Skúmanie vlastností nových látok a ich štruktúry využívaním najmä optických, elektrických, magnetických metód a röntgenovej štruktúrnej analýzy. Uplatňovanie postupov umožňujúcich charakterizovať priebeh chemických reakcií anorganických zlúčenín v roztokoch a v tuhej fáze. Formulovanie problému a hypotézy, určovanie vhodných postupov a techník riešenia. Navrhovanie spôsobov regenerácie surovín.
Perspektíva: Aktuálna
7
práca na projektoch týkajúcich sa procesov v anorganickej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
publikovanie výsledkov výskumu v rôznych oblastiach chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore anorganickej chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Poskytovanie vzdelávania (formálneho a neformálneho) v odbore anorganická chémia. Vypracovávanie rozličných odborných materiálov, stanovísk a posudkov, poskytovanie odbornej poradenskej služby pre orgány ochrany prírody k zásahom do anorganickej zložky prírody a ako aj pre ďalšie inštitúcie v odbore anorganická chémia.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon syntéz v anorganickej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.