Kultúrno-osvetový pracovník

Kultúrno-osvetový pracovníkKultúrno-osvetový pracovník sa podieľa na realizácii činnosti kultúrno-osvetového zariadenia/kultúrnej inštitúcie, projektových aktivitách a metodicko-odbornom zabezpečení aktivít. Aplikuje koncepcie a plány rozvoja kultúrnych aktivít a kultúrneho vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni. Podieľa sa na realizácii interaktívnych a celoživotných programov vzdelávania. V súvislosti s prípravou a realizáciou kultúrnych podujatí zabezpečuje ich účastníkov a komunikuje s autormi a aktérmi podujatia. Pripravuje podklady na vyhodnotenie spätnej väzby z pohľadu rôznych cieľových skupín, ich prínosu a ekonomickej rentability. V rámci vzdelávacej a kultúrno-osvetovej činnosti využíva rôzne inovatívne metódy a prvky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
495979/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENArts and nonformal education officer
SKKultúrny pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3332
SK ISCO-08
3332004
ESCO
992
SK NACE Rev. 2
P85,R90
CPA 2015
P85,R90
Príslušnosť k povolaniu
3332004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poslanie, zameranie a stratégia kultúrno-osvetového zariadenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
4
obsah, princípy, formy, nástroje a mechanizmy rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: uplatňovanie nových metód a postupov z koncepčných a strategických materiálov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, znalosť európskych trendov, regionálnych a lokálnych podmienok
Perspektíva: Aktuálna
4
východiská, ciele a nástroje rozvoja kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: poznanie možností aplikácie strategických materiálov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, znalosť obsahu a rozsahu kultúrno-osvetovej činnosti, znalosť jej plánovania a projektovania
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vedomosť o využívaní digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Digitálne umenia
4
zásady, metódy a postupy prieskumov a analýz v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o kultúrne dedičstvo, jeho uchovávanie a sprístupňovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: ovládanie koncepčných a strategických materiálov v oblasti kultúrneho dedičstva, znalosť postupov využívania a propagácie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: znalosť využívania moderných foriem marketingovej komunikácie a reklamy v kultúre a kultúrno-osvetovej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
princípy realizácie záujmovej umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: týka sa to najmä súťaží a prehliadok - znalosť špecifík jednotlivých žánrov umenia, foriem a metód práce v kolektívoch i s neprofesionálnymi umelcami
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
právne predpisy upravujúce výkon verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: súvisiace s činnosťou kultúrno-osvetového zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: súvisiace s činnosťou kultúrno-osvetového zariadenia, najmä znalosť Autorského zákona v znení neskorších právnych predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Big Data v kontexte kultúry a spoločnosti
4
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: súvisiace s činnosťou kultúrno-osvetového zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: poznanie a uplatňovanie inovatívnych foriem a postupov prezentačných a propagačných aktivít v rámci aktivizácie miestnej a regionálnej kultúry vrátane práce s publikom
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
princípy, formy a metódy realizácie záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálneho umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: týka sa to najmä súťaží a prehliadok - znalosť špecifík jednotlivých žánrov umenia
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: spracovávanie informačných databáz v oblasti kultúrneho dedičstva a ich zverejňovanie (napr. regionálne osobnosti, kultúrne, historické, turistické a iné regionálne zaujímavosti a pod.); aktívne používanie digitálnych technológií v procese tvorby, produkcie, distribúcie a marketingu v rámci kultúry a kreatívneho priemyslu
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba dokumentácie a vyhodnocovanie kultúrno-osvetových aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: spracovanie hodnotení, analytických materiálov, materiálov spätnej väzby a príslušnej evalvačnej dokumentácie
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: používanie nástrojov big data
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Big Data v kontexte kultúry a spoločnosti
4
spolupráca na tvorbe odborných edičných a publikačných výstupov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: spolupráca pri formulácii odborných textov a spracovaní návrhov výstupov z obsahovej aj formálnej stránky
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s predstaviteľmi kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, miestnymi osobnosťami a dobrovoľníkmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: využívanie cielenej a adresnej komunikácie s aplikáciou participatívnych a efektívnych metód
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie, sprostredkovanie a realizácia vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: využívanie rôznych foriem vzdelávacích aktivít (online, dištančné, prezenčné a iné)
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: využívanie cielenej a adresnej komunikácie, participatívnych a efektívnych foriem a metód spolupráce v oblasti kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie propagácie a reklamy kultúrno-osvetových podujatí v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: aktívna spolupráca na zabezpečovaní propagácie a reklamy kultúrno-osvetových podujatí v médiách
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
spolupráca v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva a informatizácie kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
4
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Digitálne umenia
4
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v rámci aktivizácie miestnej a regionálnej kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: využívanie digitálnych systémov, nástrojov a aplikácií, ako aj spracovávanie digitálnych informácií v kontexte prezentačných a propagačných aktivít
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.