Zubný asistent

Zubný asistentZubný asistent vykonáva odborné asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti pod vedením zubného lekára. Pripravuje ambulanciu na ošetrenie pacienta, zabezpečuje jej plynulý chod, vykonáva administratívne práce a vedie dokumentáciu ambulancie zubného lekára. Podieľa sa aj na prevencii v rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
495977/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3251
SK ISCO-08
3251001
ESCO
1423
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3251001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinský jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Základy latinčiny a medicínskej terminológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu.
Perspektíva: Aktuálna
4
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
dentálna hygiena
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Podstata a význam preventívneho zubného lekárstva a hygieny ústnej dutiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
dentálne materiály
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zloženie a použitie jednotlivých dentálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
patológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovláda princípy právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
preventívna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene; zásad zabezpečenia hygieny práce v zubnej ambulancii; metód dezinfekcie a sterilizácie; princípov práce v septickom a aseptickom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
4
štádiá narušenia zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení.
Perspektíva: Aktuálna
4
výživa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy správnej výživy a jej vplyv na zdravie ústnej dutiny i na celkové zdravie pacienta.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady organizácie zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, organizácia systému práce v zubnej ambulancii.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, náhle stavy v zubnej ambulancii, pri hromadných postihnutiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy zdravotníckej etiky.
Perspektíva: Aktuálna
4
zubné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Najnovšie preventívne, diagnostické, terapeutické a výchovné postupy a techniky v zubnolekárskej práci; základné vedomosti zo zubného lekárstva pre pochopenie príčin vzniku a následkov zubného povlaku, ich imunologické vplyvy na parodont a na celý organizmus; základy rőntgenológie s dôrazom na ochranu zdravia pacientov a zdravotníckych pracovníkov pred ionizujúcim žiarením.
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
metódy asistencie v zubnej ambulancii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy zubnej asistencie - základy.
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovláda technické vybavenie pracoviska a zásady práce na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiava zásady BOZP, PO a zásady hygieny práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v zubnej ambulancii.
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia pacienta a rodiny k udržiavaniu orálneho zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytuje účinnú odbornú prvú pomoc pri náhlych stavoch, stavoch ohrozujúcich život, pri úrazoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia lekárovi v zubnej ambulancii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Asistencia lekárovi pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta (štvorručná práca).
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie dentálnej hygieny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Monitorovanie dentálno-hygienických problémov pacienta/klienta; aplikácia poznatkov z hygieny dutiny ústnej, výživy a fluoridácie pri motivácii a inštruktáži pacienta k starostlivosti o svoj chrup neinvazívnymi metódami.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s materiálmi v zubnej ambulancii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Rozpoznanie a práca s materiálmi potrebnými pri rôznych druhoch ošetrenia chrupu pacienta lekárom.
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s pomôckami a prístrojovou technikou v zubnej ambulancii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zvládnutie manipulácie a údržby špeciálnych nástrojov a prístrojov používaných v zubnej ambulancii; zabezpečenie starostlivosti o pomôcky – dezinfekcia, sterilizácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
Elektronizácia dokumentov
4
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie administratívnych činností a vedenie dokumentácie spojenej s prevádzkou zubnej ambulancie, s účtovníctvom, materiálno-technickým vybavením a inventarizáciou na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.