Masér v zdravotníctve

Masér v zdravotníctve vykonáva klasickú masáž, reflexnú masáž, manuálnu lymfodrenáž za liečebným účelom a procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie na základe ordinácie lekára. Vykonáva aj športovú masáž, reflexnú masáž chodidiel a akupresúru.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08
3255 - Fyzioterapeutickí asistenti
SK ISCO-08
3255001 - Masér v zdravotníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Masér

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
kultivovaný písomný prejav
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinčina
Špecifikácia:
základy latinčiny a medicínskej terminológie
4
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Špecifikácia:
základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
4
štádiá narušenia zdravia
Špecifikácia:
jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení
4
patológia
Špecifikácia:
príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme
4
postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
Špecifikácia:
základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach so zameraním najmä na ochorenia pohybového aparátu
4
preventívna medicína
Špecifikácia:
základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene výživy
4
foto-, termo-, hydro- a balneoterapia
Špecifikácia:
fyzikálna podstata podnetov v foto-, termo-, hydro- a balneoterapii, ich fyziologické účinky, mechanizmus pôsobenia v organizme, ich liečebné využitie v prevencii a terapii systémových ochorení a stavov v jednotlivých vekových obdobiach
4
prírodné liečivé zdroje
Špecifikácia:
vlastnosti a účinky prírodných liečivých zdrojov a špeciálnych chemických látok a ich vplyv na organizmus
4
využitie mechanickej energie pri masážach
Špecifikácia:
podstata mechanickej energie a jej využitie pri masážach, mechanizmus pôsobenia a fyziologické účinky jednotlivých druhov masáží na organizmus
4
aplikačné techniky masáží
Špecifikácia:
princípy aplikácie a aplikačné techniky klasickej, športovej a reflexnej masáže, manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže
4
regeneračné procedúry
Špecifikácia:
význam regeneračných procedúr (sauna a pod.) v spojení s rekondično-relaxačnými cvičeniami a inými pohybovými aktivitami
4
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
princípy zdravotníckej etiky
4
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie
4
zásady organizácie zdravotníctva
Špecifikácia:
princípy organizácie, stratégie, finančného zabezpečenia zdravotnej starostlivosti
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
4
anatómia a fyziológia človeka
Špecifikácia:
základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia reflexnej masáže
Špecifikácia:
preukázanie praktického zvládnutia jednotlivých hmatov a zostáv väzivovej, segmentovej a periostovej masáže, reflexnej masáže chodidiel a akupresúry
4
manipulácia s pomôckami a prístrojovou technikou
Špecifikácia:
práca s pomôckami a prístrojovou technikou pri aplikácii mechano-, foto-,termo-, hydro- a balneoterapeutických procedúrach
4
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach
4
aplikácia klasickej masáže
Špecifikácia:
preukázanie praktického zvládnutia sústavy masážnych hmatov aplikovaných v zostavách klasickej a športovej masáže
4
aplikácia manuálnej lymfodrenáže
Špecifikácia:
preukázanie praktického zvládnutia masážnych hmatov a zostáv manuálnej lymfodrenáže a aplikácie prístrojovej lymfodrenáže
4
aplikácia procedúr foto-, termo-, hydro-a balneoterapie
Špecifikácia:
príprava a aplikácia jednotlivých procedúr negatívnej a pozitívnej, lokálnej a celkovej termoterapie; príprava a aplikácia hydroterapeutických procedúr s masážnym efektom a všetky druhy prísadových kúpeľov; príprava a aplikácia vonkajších balneo-terapeuticé procedúry
4
pozorovanie pacientov/klientov
Špecifikácia:
sledovanie, posudzovanie a zaznamenávanie účinky mechano-, foto-, termo-, hydro- a balneo- podnetov na organizmus
4
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov pri aplikácii procedúr fyzikálnej terapie v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
4
práca s informačnou technikou
Špecifikácia:
práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych a kúpeľných zariadení
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.