Ortopedický technik

Ortopedický technik zhotovuje a opravuje protetické a ortopedické prístroje a pomôcky podľa individuálnych chýb a deformít ľudského tela. Na základe predpisu lekára a overených výrobných postupov zhotovuje, upravuje a opravuje aj protézy horných a dolných končatín, korzety a ďalšie pomôcky, ktoré skvalitňujú život ľuďom s vrodenými deformitami, po úrazoch, či pri zdravotných poškodeniach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08
3214 - Technici zdravotníckej a zubnej protetiky
SK ISCO-08
3214002 - Ortopedický technik
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Technik zdravotníckej protetiky

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
kultivovaný písomný prejav
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinčina
Špecifikácia:
základy latinčiny a medicínskej terminológie
4
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Špecifikácia:
základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
4
štádiá narušenia zdravia
Špecifikácia:
jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení
4
patológia
Špecifikácia:
a prejavy chorobných procesov v organizme
4
postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
Špecifikácia:
základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach s dôrazom najmä na ortopedické, neurologické, traumatologické ochorenia a ich riešenia prostredníctvom liečebnej rehabilitácie
4
technológie používané v ortopedickej protetike
Špecifikácia:
technologické spôsoby spracovania materiálov, pracovné postupy a efektívne metódy práce používané v ortopedickej protetike
4
materiály v ortopedickej protetike
Špecifikácia:
materiály využívané na výrobu ortopedicko-protetických pomôcok
4
zásady kótovania na technických výkresoch v ortopedickej protetike
Špecifikácia:
zásady kótovania, označovania presnosti, akosti povrchov, predpisovania materiálov na technických výkresoch v ortopedickej protetike
4
nástroje, stroje a zariadenia v ortopedickej protetike
Špecifikácia:
nástroje, stroje a zariadenia používané na výrobu ortopedicko-protetických pomôcok, zásady ochrany životného prostredia, najmä vo vzťahu k používaným technológiám v ortopedickej protetike
4
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
princípy zdravotníckej etiky
4
prvá pomoc
Špecifikácia:
princípy a metódy odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
4
zásady organizácie zdravotníctva
Špecifikácia:
princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
4
anatómia a fyziológia človeka
Špecifikácia:
základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
4
ortopédia a ortopedická protetika
Špecifikácia:
problematika odboru ortopédie a ortopedickej protetiky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie výrobných výkresov v ortopedickej protetike
Špecifikácia:
čítanie výrobných výkresov nevyhnutných pri zhotovovaní ortopedicko- protetických pomôcok; zvládnutie jednoduchého skicovania
4
zhotovovanie výrobných výkresov v ortopedickej protetike
Špecifikácia:
zhotovovanie výrobných výkresov a výrobnej dokumentácie v ortopedickej protetike
4
voľba optimálneho technologického postupu v ortopedickej protetike
Špecifikácia:
výber správnych technologických postupov z hľadiska výrobnej praxe a bezpečnosti práce; príprava a použitie techniky – strojov a softwarov; nástrojov a náradia potrebného pri zhotovovaní ortopedicko-protetických pomôcok; výber a použitie vhodných materiálov potrebných na zhotovovanie konkrétnych častí ortopedicko-protetických pomôcok; spracovávanie a opracovávanie rozličných druhov materiálov; spájanie rozličných druhov materiálov ručným i strojovým šitím, nitovaním a podobne; dodržiavanie ekonomických a ergonomických aspektov práce; rešpektovanie merných podkladov na zhotovovanie individuálnej ortopedicko-protetickej pomôcky
4
odoberanie merných podkladov v ortopedickej protetike
Špecifikácia:
pomocou meradiel, sadrovaním a pomocou digitálnych zariadení
4
zhotovovanie ortéz
Špecifikácia:
zhotovovanie ortéz hlavy, krku, trupu, dolných a horných končatín bandážneho a nebandážového typu
4
zhotovovanie ortopedických vložiek
4
zhotovovanie protéz a epitéz
Špecifikácia:
zhotovovanie protéz dolných a horných končatín a epitézy tváre
4
servis a oprava elektronických protéznych a ortéznych komponentov
4
zhotovovanie ortopedickej obuvi
Špecifikácia:
opracovávanie a spracovávanie vrchnej usne a podšívkových materiálov ručným a strojovým spôsobom; zhotovovanie ortopedickej obuvi na základe lekárskeho predpisu a deformácií dolnej končatiny
4
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov pri zhotovovaní ortopedicko-protetických pomôcok
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
4
práca s informačnou technikou
Špecifikácia:
práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych zariadení
4
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.