Farmaceutický laborant

Farmaceutický laborantFarmaceutický laborant vykonáva odborné lekárenské a laboratórne práce, pripravuje rôzne liekové formy podľa pokynov farmaceuta, vydáva voľnopredajné lieky, zdravotnícke potreby, homeopatiká a ostatné parafarmaceutiká a poskytuje pacientom odborné informácie. Spolupracuje pri kontrole liečiv a pomocných látok, pripravuje lieky a zdravotnícke potreby na žiadanky. Podieľa sa aj na prevencii v rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
495972/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3213
SK ISCO-08
3213001
ESCO
620
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3213001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinský jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Základy latinsko - gréckej terminológie, používanie latinského jazyka v profesijnej praxi.
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy anatómie a fyziológie človeka, histológia a embryológia, biochémia a antropológia- systém poznatkov o stavbe a funkcii ľudského organizmu, vývoj organizmu.
Perspektíva: Aktuálna
4
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórna technika
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zariadenia laboratórií, základné laboratórne pomôcky, princípy laboratórnej a prístrojovej techniky, princípy základných laboratórnych úkonov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
4
patológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Príčiny patologických procesov a telesných chýb v organizme, ich podstata a vzťah k ľudskému organizmu ako celku.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásady etiky a demokracie, princípy Európskeho liekopisu, Slovenského farmaceutického kódexu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
štádiá narušenia zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady organizácie zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy zdravotníckej etiky - princíp autonómie, justície, beneficiencie, non-maleficiencie.
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícke pomôcky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Charakteristika zdravotníckych pomôcok na aplikáciu liečiv, pri inkontinencii, pomôcky požívané v diagnostike, monitorovaní a liečbe diabetu, monitoringu telesnej teploty a tlaku krvi, pre kompresívnu liečbu, dezinfekciu, sterilizáciu, pomôcky pre matku a dieťa, kompenzačné zdravotnícke pomôcky, ortopedicko – protetické pomôcky, pomôcky na šitie rán, pomôcky pri poruchách sluchu a zraku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonómia v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pravidlá ekonomiky, účtovníctva, marketingu a manažmentu lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
4
farmaceutická botanika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné poznatky z cytológie, histológie, organológie, fyziológie a systematiky, didaktický systém poznatkov o stavbe a funkcii rastlinného organizmu.
Perspektíva: Aktuálna
4
farmaceutická chémia a analýza liečiv
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Základné poznatky z oblasti chemických prvkov a ich zlúčenín ako súčastí živých systémov, ako i chemických štruktúr látok využívaných ako liečivá, ich chemických vlastností a z toho vyplývajúcich účinkov, metódy chemickej kontroly liečiv - zisťovania totožnosti, čistoty, stanovenia obsahu liečiv vo vzorke.
Perspektíva: Aktuálna
4
farmakognózia a fytoterapia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o liečivých rastlinách, ich systemizácii, pestovaní, zbere, spracovaní, ako aj o účinných obsahových látkach v liečivých rastlinách, mikro a makroskopické rozpoznanie vybraných liekopisných drog a o využití liečivých rastlín v medicíne pri liečbe a prevencii chorôb, poradenskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby prípravy liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy základných odborných činností, ktoré sa vykonávajú v laboratóriu prípravy liekov, najpoužívanejšie pomocné a diagnostické látky a ich vplyv na účinky jednotlivých liekov, vlastnosti, účinky a použitie jednotlivých liekových foriem.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
4
liekové formy, farmakológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy, mechanizmus, účinky pôsobenia liečiva v organizme a terapeutickom použití liekov,
jednotlivé farmakologické skupiny liekov, hlavné účinné látky, mechanizmus účinku, nežiadúce účinky, významné interakcie a základné kontraindikácie najmä pri voľnopredajných HVL.
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola liečiv a pomocných látok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri kontrole liečiv a pomocných látok, analýza vybraných liekopisných liečiv.
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie liečiv a liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri objednávaní, preberaní a oceňovaní liečiv a liekov, sledovanie ich expirácie a doby použitia, riadenie sa Zásadami správnej lekárenskej praxe a dodržiavanie hygienického režimu.
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, primárna, sekundárna a terciárna prevencia, princípy prosociálneho a kooperatívneho správania, vodcovské schopnosti v rámci tímovej spolupráce.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytnutie účinnej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vedeckých poznatkov z oblasti lekárenskej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Orientácia v odbornej literatúre a využívanie najnovších vedeckých poznatkov odboru; používanie platného liekopisu.
Perspektíva: Aktuálna
4
lekárenské a laboratórne práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zvládnutie základných lekárenských a laboratórnych prác.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
4
príprava liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Individuálna príprava jednotlivých liekových foriem na základe lekárskeho predpisu a pokynov farmaceuta.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie hygienického režimu lekárne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie hygienických predpisov v lekárni.
Perspektíva: Aktuálna
4
výdaj voľnopredajných liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Výdaj voľnopredajných liekov, zdravotníckych potrieb, homeopatík a ostatných parafarmaceutík.
Perspektíva: Aktuálna
4
uchovávanie liečiv, liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Objednávanie, prijímanie, oceňovanie a uchovávanie liečiv, liekov, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu, sledovanie expirácie a dobu použitia.
Perspektíva: Aktuálna
4
defektúrne práce v lekárni
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dopĺňanie liečiv a liekov.
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s pomôckami a prístrojovou technikou v lekárni
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Obsluha bežných lekárenských zariadení a prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom lekárne, práca s liekovými informačnými systémami a jednotlivými lekárenskými programami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.