Cievny chirurg

Cievny chirurgCievny chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti v operačných prístupoch a rekonštrukčných technikách pri chorobách a poraneniach periférnych tepien, vrodených cievnych malformáciach, aneuryzmami aorty aj periférnych artérií, venózneho a lymfatického systému. Vykonáva operačné postupy konvenčne chirurgické a endovaskulárne, perioperačnú starostlivosť a dlhodobé sledovanie pacientov s traumatickým poškodením, obliterujúcimi arteriálnymi ochoreniami a pod. endovaskulárnu liečbu v rôznych vekových skupinách (s výnimkou vnútrolebečného priestoru a srdca).
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
495970/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: 1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností cievneho chirurga sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností cievneho chirurga sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore cievna chirurgia.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania cievneho chirurga sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore cievna chirurgia, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212049
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212049

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Telehealth a telemedicína
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
radiačná ochrana
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: základy vaskulárnej rádiológie vrátane potrebných poznatkov o radiačnej hygiene
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení cievneho systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: diagnostika vrodených, získaných ochorení a poranení cievneho systému neinvazívnymi a invazívnymi metódami
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: anatómia a fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: e-recept, e-lab., DRG a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: patológia, patofyziológia, klinická problematika, diagnostika vrátane farmakoterapie, schopnosti hodnotenia zobrazovacích metód, diferenciálnej diagnostiky, indikačné zásady, konzervatívna liečba, operačné postupy konvenčne chirurgické a endovaskulárne, perioperačná starostlivosť a dlhodobé sledovanie pacientov s vrodenými cievnymi malformáciami, traumatickým poškodením, obliterujúcimi arteriálnymi ochoreniami, aneuryzmami aorty aj periférnych artérií, venózneho a lymfatického systému, patofyziológia šokových stavov a princípy a metódy terapie šokových stavov
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore cievna chirurgia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov ako napr: vrodené cievne malformácie, traumatické poškodenia, obliterujúce arteriálne ochorenia, aneuryzmy aorty aj periférnych artérií, venózneho a lymfatického systému a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore cievna chirurgia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Problematika cievnych prístupov, indikácií, jednotlivých techník, komplikácií a ich riešenia, základné angiografické techniky (Seldingerova technika, aortografia, descendendtná a ascendentná flebografia), perioperačná artériografia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ako napr.: všeobecná chirurgia, vnútorné lekárstvo (s dôrazom na angiológiu, kardiológiu, diabetológiu a nefrológiu), imunológia, anestéziológia a intenzívna medicína, neurológia, dermatovenerológia, vaskulárna rádiológia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore cievna chirurgia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: konzervatívna liečba, operačné postupy konvenčne chirurgické a endovaskulárne, perioperačná starostlivosť a dlhodobé sledovanie pacientov s vrodenými cievnymi malformáciami, traumatickým poškodením, obliterujúcimi arteriálnymi ochoreniami, aneuryzmami aorty aj periférnych artérií, venózneho a lymfatického systému a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 513/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vrodenými cievnymi malformáciami, traumatickým poškodením, obliterujúcimi arteriálnymi ochoreniami, aneuryzmami aorty aj periférnych artérií, venózneho a lymfatického systému, vaskulárna ultrasonografia atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ošetrovanie rán
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o chirurgického pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v chirurgii, výživy a intenzívnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore cievna chirurgia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: operačné postupy a problematika cievnych prístupov, indikácií, jednotlivých techník, komplikácií a ich riešenia, vrátane jednodňovej chirurgie
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore cievna chirurgia
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etika v zdravotníctva a význam etického kódexu zdravotníckeho pracovníka - cievného chirurga
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zoznam zdravotných výkonov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín /DRG/
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
vaskulárna rádiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vaskulárna rádiológia, vrátane potrebných poznatkov o radiačnej hygiene
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady farmakoterapie v cievnej chirurgii
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavať podrobnosti ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v v znení č. 192/2015 Z. z. napr: na príjem pacienta, ošetrovanie pacienta, postup ošetrujúceho pacienta, nakladanie z bielizňou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v cievnej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: sledovanie pacientov napr.: s vrodenými cievnymi malformáciami, traumatickým poškodením, obliterujúcimi arteriálnymi ochoreniami, aneuryzmami aorty aj periférnych artérií, venózneho a lymfatického systému
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v cievnej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dodržiavať podrobnosti ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v v znení č. 192/2015 Z. z. napr: na príjem pacienta, ošetrovanie pacienta, postup ošetrujúceho pacienta, nakladanie z bielizňou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
farmakoekonomické hodnotenie liečiv alebo farmakoterapeutických postupov v podmienkach lôžkového zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulantnej praxi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie zdravotných rizík a nebezpečenstiev a posúdenie ich vplyvov na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a riešenie farmakoterapeuticky náročných klinických situácií v spolupráci so špecialistami iných odborov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: efektívna verbálna a neverbálna komunikácia, asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných situácií
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v cievnej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: indikácia, interpretácia, aplikácia vyšetrovacích metód v cievnej chirurgii ako napr.: punkcie v cievnej chirurgii, angiografické techniky, artériografie, karotídy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v cievnej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácia chirurgických výkonov v rámci spoločného chirurgického kmeňa, aplikácia výkonov ambulantnej chirurgie, aplikácia špecifických operačných postupov vrodených chýb, získaných ochorení a úrazov jednotlivých orgánov a orgánových systémov a postupy riešenia následných možných komplikácií ako napr.: postupy pri amputáciách a exartikuláciách na končatinách, operačné prístupy a rekonštrukčná technika pri vrodených chybách, pri chorobách a poraneniach periférnych tepien, artériovenózne fistuly, trombektómia, embolektómia, rekonštrukcie v aortoiliackej, femoropopliteálnej, krurálnej a pedálnej oblasti, artériové rekonštrukcie na hornej končatine, urgentné aj elektívne reoperácie a „redo“ operácie v cievnej chirurgii, operácie pre chronickú venóznu insuficienciu, torakálna a lumbálna sympatektómia, resekcia I. rebra a krčného rebra, endovaskulárna liečba a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v cievnej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
aplikácia ambulantného klinicko-farmakologického vyšetrenia - vstupného, konziliárneho, kontrolného
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na klinicko-farmakologickej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon dozimetrickej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie pacientov v cievnej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.