Hydrogeológ

HydrogeológHydrogeológ skúma hydrogeologické pomery vybraného územia, najmä interakciu vody vo všetkých skupenstvách pod povrchom terénu a geologického prostredia, povrchových vôd a klimatických podmienok. Skúma podmienky využívania podzemných vôd vrátane minerálnych vôd a termálnych vôd na rôzne ciele, ochranu ich množstva a ich kvalitu a vzťah k ostatným zložkám životného prostredia. Navrhuje pásma ochrany vodných zdrojov a podmienok hospodárenia. Zisťuje a overuje geologické podmienky na využívanie geotermálnej energie. Skúma prírodné podmienky využiteľnosti a regulácie podzemných vôd a ich vzťah k povrchovým vodám, pričom prihliada na ich chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti a na procesy ich vzájomného pôsobenia s horninami, pôdami, plynmi a inými tekutinami. Podáva návrhy a riešenia sanácie kontaminovaných území.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
495960/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENHydrogeologist
RUGidrogeolog
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
Poznámka: Odborná spôsobilosť overená skúškou vykonanou na Ministerstve životného prostredia SR.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na vykonávanie pozície samostatného riešiteľa je nutné mať ukončené odborné úlohy a po troch rokoch praxe uskutočnenú skúšku odbornej spôsobilosti.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2114
SK ISCO-08
2114008
ESCO
366
SK NACE Rev. 2
E36,M71
CPA 2015
E36,M71
Príslušnosť k povolaniu
2114008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Znalosť cudzieho jazyka nepochybne zvyšuje kvalifikáciu a cenu každého pracovníka, ale aj jemu podriadených zamestnancov na trhu práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Na zverejňovanie vedeckých informácií, výsledkov ako aj neformálnu komunikáciu, získavanie kontaktov, vylepšenie alebo udržanie prehľadu v spleti online zdrojov a účinnú prezentáciu svojich výsledkov sa využívajú sociálne siete, alebo ich publikuje vo vhodnom časopise alebo na vhodnej platforme. Sociálny dosah pôsobenia vedeckého výskumu vplýva na ovplyvňovanie procesov vedeckého bádania a povedomia o vede, ako aj jej popularizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Na zverejňovanie vedeckých informácií, výsledkov ako aj neformálnu komunikáciu, získavanie kontaktov, vylepšenie alebo udržanie prehľadu v spleti online zdrojov a účinnú prezentáciu svojich výsledkov sa využívajú sociálne siete, alebo ich publikuje vo vhodnom časopise alebo na vhodnej platforme. Sociálny dosah pôsobenia vedeckého výskumu vplýva na ovplyvňovanie procesov vedeckého bádania a povedomia o vede, ako aj jej popularizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zásady vedenia možno definovať ako schopnosť alebo proces ovplyvňovania ľudí. Vedenie sa simultánne orientuje na úlohy a na osoby. Pri orientácii na úlohy ide o špecifikovanie pracovných aktivít a cieľov skupiny alebo celku a každého jej člena, ktoré treba vykonať v záujme dosiahnutia efektívneho výkonu. Orientácia vedenia na osobu znamená snahu udržiavať skupinové procesy a podporovať plnenie potrieb a očakávaní jednotlivcov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Používa metódy a zásady správne komunikácie, ktoré sú bezpochyby jedným z dôležitých faktorov pracovného procesu a zároveň aj jeho nevyhnutná súčasť. Správna komunikácia je danosť, resp. zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Význam jednotlivých zásad a metód profesionálnej komunikácie v praxi stúpa s tým, ako sa vďaka moderným technológiám zvyšuje informovanosť laickej verejnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Hydromechanika skúma základné znalosti o zákonoch a zákonitostiach pokoja a pohybu kvapalín, predovšetkým vody a to tak povrchovej ako aj podzemnej. Hydraulika je veda pojednávajúca o zákonoch rovnováhy síl v tekutinách a o pohybe tekutín a zaoberá sa praktickými aplikáciami týchto zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrochémia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Hydrochémia je náuka o vlastnostiach podzemnej a povrchovej vody jej kvalitatívnych ako aj kvantitatívnych parametroch.
Perspektíva: Aktuálna
7
geofyzika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geofyzika sa zaoberá vrchnou časťou zemskej kôry a významne prispieva k riešeniu úloh v širokom spektre odborov súvisiacich s horninovým prostredím (nerastné suroviny, geológia, hydrogeológia, environmentálne záťaže, stavebníctvo, archeológia a i.).
Perspektíva: Aktuálna
5
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zaoberá sa zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalších geologických metód, terénnych a laboratórnych prác, ktorými sa skúma, hodnotí a zobrazuje geologický vývoj zemskej kôry a jej zákonitostí. Zahŕňa aj súbor geologických metód a prác, ktorými sa spresňujú poznatky o zložení a zákonitostiach vývoja geologickej stavby zemskej kôry vo vybraných územiach, tiež sa odhadujú prognózne zdroje nerastov a množstvá podzemných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
6
mineralógia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Mineralógia je odvetvie geológie, ktoré skúma vlastnosti, zloženie a podmienky vzniku minerálov ale aj ich geografické rozšírenie a použitie.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrogeológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Skúma hydrogeologické pomery vybraného hydrogeologického regiónu, rajónu, subrajónu a štruktúry, určuje množstvá podzemnej vody v kategórii C a sumarizuje sa aj skôr určené využiteľné množstvá vo vyšších kategóriách. Skúma tiež hydrogeologické pomery na účely komplexného územného plánovania, na ochranu a rozvoj životného prostredia, zisťuje a overuje vhodné horninové štruktúry na zriaďovanie zariadení na využívanie geotermálnej energie a určuje množstvá geotermálnej energie. Skúma hydrogeologické pomery území perspektívnych na odber podzemnej vody.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Hydrológia sa špecializuje na štúdium vzťahov, ktoré sa týkajú kolobehu vody v prírode. Hydraulika, ktorá je súčasťou hydrológie je veda pojednávajúca o zákonoch rovnováhy síl v tekutinách a o pohybe tekutín a zaoberá sa praktickými aplikáciami týchto zákonov. V zásade ju delíme do dvoch hlavných disciplín, a to na hydrostatiku, zapodievajúcu sa rovnováhou síl, tlakoch a všeobecne o chovaní tekutín v pokoji, a na hydrodynamiku, ktorá študuje zákonitosti chovania tekutín. Všetky spomínané disciplíny sú dôležité aj pri skúmaní podzemných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika geologického výskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa metodiku geologického výskumu, ktorá zahŕňa vykonávanie a zostavenie súboru geologických metód, geologických činností ako je projektovanie, archívna excerpcia, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickej dokumentácie ako aj vyhodnocovanie geologických údajov so záverečným spracovaním.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita
7
metodika geologického prieskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa metodiku geologického prieskumu, ktorá zahŕňa vykonávanie jeho jednotlivých etáp so zostavením súboru geologických metód, geologických činností, najmä projektovania, archívnej excerpcie, geologického mapovania, zostavovania geologických máp, sledovania a riadenia geologických prác, geologickej dokumentácie, vyhodnocovania geologických údajov a záverečného spracovania ako aj ďalších druhov prác.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
vzorkovacie prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Používa na analýzu vôd v teréne špecifikované vzorkovacie prístroje a zariadenia. Správne vzorkovanie zohráva dôležitú úlohu, aby boli splnené predpisy a technologické procesy pracovali efektívne, V tomto zmysle vzorkovanie predstavuje prvý článok reťaze pri stanovení fyzikálnych, chemických a biologických parametrov vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy matematicko-štatistického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Matematické modelovanie si vynútil rozvoj praxe a vedy. Matematický model je vlastne akýsi opis štruktúry a správania objektov matematickými prostriedkami. Matematické modely sú rôzne. Môžu vyjadrovať charakteristiky systému, rovnice, opisujú pohyb systému, grafy a tabuľky pre opis prechodu systému z jedného stavu do iného atď. Keď sa matematika používa v oblastiach, ktoré sú dostatočne určené, je silným a nenahraditeľným prostriedkom na prekonávanie subjektivizmu v teórii a praxi. V súčasnosti sa matematické modelovanie spája s využitím počítačov, čo vnáša zásadne nové momenty do celej teórie a praxe modelovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória pravdepodobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Teória pravdepodobnosti alebo počet pravdepodobnosti umožňuje nachádzať podľa pravdepodobností jedných náhodných udalostí iné náhodné udalosti, ktoré nejakým spôsobom súvisia s prvými. Je vhodná na opísanie experimentov, ktoré aj pri nezmenených podmienkach môžu viesť k rozličným výsledkom.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie softvérov, odborných aplikácií a štatistických metód pri výskume patria k digitálnym kompetenciám, ktoré zahŕňujú súbor teoretických vedomostí, praktických skúseností dôležitých pre používanie informačných a komunikačných technológií a digitálnych médií pri plnení pracovných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Softverizácia
7
štátna správa a samospráva v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Orgány štátnej správy a samosprávy pre tvorbu a ochranu životného prostredia tvoria Ministerstvo životného prostredia SR, okresné úrady v sídle kraja , okresné úrady a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Tieto orgány spolupracujú s orgánmi samosprávy a občianskymi združeniami vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyvy geologického prostredia na ostatné zložky životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zisťuje a overuje geologické, geochemické a hydrogeologické pomery pri skúmaní životného prostredia s prihliadnutím na zistené geologické činitele a stupeň znečistenia geologického prostredia a navrhuje optimálne postupy na zmiernenie alebo zamedzenie ich negatívnych vplyvov na toto prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
princípy a metódy ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pri ochrane vodných zdrojov sa zabezpečuje a vykonáva kontrola stavu ochranných pásiem vodárenských zdrojov, vyhodnocuje sa účinnosť vodoprávne stanovených opatrení na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody. Zabezpečuje sa a vykonáva kontrola režimového sledovania využívaných vodárenských zdrojov a jeho vyhodnocovanie v súlade s požiadavkami vodoprávnych rozhodnutí a platnej legislatívy. Realizuje sa pasportizácia a vypracovávajú sa návrhy na technicko-prevádzkový rozvoj v oblasti budovania a ochrany vodárenských zdrojov. Rámcová smernica o vode a Vodný zákon dávajú základné rámce pre ochranu podzemných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy laboratórnych rozborov vzoriek vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vykonáva predpísaným spôsobom odber a transport vzoriek vody do laboratória na analýzu pitných a odpadových vôd podľa platných štandardných pracovných postupov. Na mieste odberu vzorky vykonáva terénne merania vybraných ukazovateľov kvality vody a namerané hodnoty zaznamenáva do protokolu o odbere vzoriek vody. V laboratóriu môže bližšie charakterizovať jednotlivé metódy rozborov vody.
Perspektíva: Aktuálna
7
balneológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Balneológia, ale aj balneotechnika využíva základné poznatky z hydrogeológie a hydrogeochémie jednotlivých hydrogeologických útvarov.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiava zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch pracovných úrazov, rýchle a správne reagovanie v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiava a ovláda zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch pracovných úrazov, rýchle a správne reagovanie v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie geologických a tematických účelových máp
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geologické mapy (základné a regionálne) ako aj tematicky účelové mapy predstavujú zmenšený a generalizovaný obraz geologickej aj hydrogeologickej situácie interpretovanej v rôznych výškových úrovniach (na povrchu alebo pod povrchom). Na rôzne účely výskumu a prieskumu zostavuje prehľadné povrchové hydrogeologické mapy rôznej mierky, mapy odberu vzoriek, mapy realizovaných technických prác a i. Tieto mapy rôzneho merítka a zamerania spolu s textovými informáciami sú preto nesmierne dôležité pre hodnotenie a racionálne využívanie zdrojov termálnych, minerálnych a obyčajných podzemných vôd a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcií a koordinácia opatrení na znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Koordinuje zamestnancov, ktorí sú súčasťou moderného a úspešného kolektívu pri príprave koncepcií a koordinácii opatrení pri zvládaní klimatických zmien. V súčasnosti pri riešení procesov klimatických zmien a príprave opatrení na znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha pozícia hydrogeológa je priamo predurčujúca. Pracuje s rôznymi modelmi a koncepciami zmeny počasia a klímy v jednotlivých regiónoch vo vzťahu k zásobam podzemnej vody. Prostredníctvom kvalitného a správneho rozhodovania a koordinovania je možné dosiahnuť akékoľvek organizačné ciele.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrogeologické mapovanie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zhodnocuje cez hydrogeologické mapovanie podmienky tvorby podzemných vôd, infiltračných oblastí a miest akumulácie v hodnotenom území. Cieľom hydrogeologického mapovania je všestranné poznanie, popis a zobrazenie výskytu a režimu podzemných, povrchových vôd a upresnenie charakteru hydrogeologických štruktúr. Hydrogeologická mapa obsahuje tiež informácie o hydraulických parametroch horninového prostredia a dôležité informácie o chemickom zložení a kvalite podzemných vôd z hľadiska ich využitia pre vodárenské účely. Sú zdrojom informácií pre štátnu správu ako aj súkromný sektor pri územnom plánovaní, sanačných opatreniach ako aj pre samotnú ochranu prírody.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita
7
analýza vstupných geologických, hydrogeologických, hydrochemických a kartografických údajov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Študuje a analyzuje vstupné geologické údaje, pričom na základe získaných údajov a dát je možné pochopiť a poznať hydrogeologické a hydrogeochemické parametre jednotlivých systémov a prostredia. Analyzuje tieto údaje v priestore a čase v súčinnosti s ďalšími geologickými ako aj kartografickými údajmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov geologických, hydrogeologických, hydrochemických a kartografických prieskumov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zverejňuje vedecké informácie, výsledky ako aj neformálnu komunikáciu, vyhodnocuje a interpretuje výsledky hydrogeologických a hydrogeochemických prieskumov pričom publikuje vo vhodnom časopise alebo na vhodnej platforme. Sociálny dosah pôsobenia vedeckého výskumu vplýva na ovplyvňovanie procesov vedeckého bádania a povedomia o vede, ako aj jej popularizáciu. Vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov výskumu je podporená množstvom nazberaných primárnych údajov a dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k prieskumným prácam a výskumným úlohám v geológii, hydrogeológii, hydrológii a hydrochémii
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spracováva a prezentuje odborné stanoviská, posudky, expertízy z výsledkov výskumu a prieskumu formou vedeckého publikovania, v súčasnosti už s možnosťou využitia elektronických informačných zdrojov a nových mobilných technologií. Pred publikovaním formuluje dôležité ciele výsledkov výskumu s rôznymi možnosťami interpretácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využíva digitálne kompetencie formou odborných softvérových aplikácií od základných až po zložité štatistické aplikácie ale aj metód softvérového spracovania geologických údajov cez grafické spracovanie geologických údajov a vyhľadávanie informácií v geologických databázach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Softverizácia
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prezentuje výsledky výskumu a prieskumu formou vedeckého publikovania, v súčasnosti už s možnosťou využitia elektronických informačných zdrojov a nových mobilných technologií. Pred publikovaním formuluje dôležité ciele výsledkov výskumu s rôznymi možnosťami interpretácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborných geologických poznatkov a vedomostí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poskytuje odborné poznatky v konkrétnej geologickej oblasti, najmä pokiaľ ide o teoretické alebo vedecké témy, subjektom s rozhodovacou právomocou, inžinierom, technickým pracovníkom, výskumným pracovníkom, vedcom ale aj novinárom.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poskytuje informácie z kvalitatívneho ako aj kvantitatívneho posudzovania parametrov podzemných vôd, na základe stanovenia hydraulických parametrov horninového prostredia, chemického zloženia a kvality podzemných vôd z hľadiska ich využitia. Konzultuje problematiku s celým radom odborníkov z jednotlivých geologických odborov, pričom im podáva zásadné informácie o možnostiach ich využitia.
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikuje v cudzom jazyku čo nepochybne zvyšuje kvalifikáciu a cenu každého pracovníka ale v prípade riadiaceho zamestnanca aj jeho podriadených zamestnancov na trhu práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie prác v teréne a zber geologických dát, údajov a vzoriek
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zúčastňuje sa na zbere hydrogeologických údajov, dát a vzoriek počas regionálneho hydrogeologického a geochemického mapovania a zisťovania, zachytávania dát a digitálnych údajov ako možných ďalších meraní. Vykonáva prieskumnú alebo výskumnú prácu v teréne, čo je zhromažďovanie informácií mimo prostredia laboratória alebo pracoviska. Navštevuje miesta s cieľom zhromaždenia konkrétnych informácií o tomto teréne. Zbiera, zriaďuje a prevádzkuje zariadenia na odber vzoriek vody alebo plynu na testovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon hydrogeologických činností
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nastavovanie a obsluha prístrojovej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedie, koordinuje tím a rieši zložité výskumné a vývojové úlohy. Realizuje výskum, navrhuje nové a inovuje už existujúce pracovné postupy. Sleduje a aplikuje najnovšie vedecké poznatky.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.