Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb

Autorizovaný inžinier pre statiku staviebAutorizovaný inžinier pre statiku stavieb poskytuje služby, ktoré sú vyhradené statikovi stavby a vykonáva všetky odborné činnosti súvisiace s návrhom a posudzovaním nosných konštrukcií stavieb na základe oprávnenia získaného podľa zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, najmä vypracováva projektovú dokumentáciu nosných konštrukcií stavieb z rôzneho stavebného materiálu, vrátane statických a dynamických výpočtov nosných konštrukcií, poskytuje technické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa nosných konštrukcií stavieb. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb, v rámci projektovej dokumentácie na získanie stavebného povolenia, overuje projekty z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb, vykonáva prieskumy, stavebné merania a stavebnú diagnostiku, poskytuje technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb, vypracúva odborné posudky a odhady, vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním nosných konštr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
495954/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Poznámka: § 5 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3)
Poznámka: Autorizačné osvedčenie vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov podľa zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na základe požadovaného dosiahnutého vzdelania, preukázanej odbornej praxe a úspešne absolvovanej autorizačnej skúšky.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa § 16b zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov sa na účely prístupu k regulovanému povolaniu vyžaduje odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom inžiniera alebo v rámci ich ateliéru alebo kancelárie.
ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142014
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
F41,F42
CPA 2015
F41,F42
Príslušnosť k povolaniu
2142014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretická matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovaná matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
virtuálne systémy a zariadenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Systémy nasadenia zmiešanej reality pre kontrolu vyhotovenia stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
7
ekonomika výstavby a stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy stavebných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebníctvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zhotovovania nosných drevených a kovových konštrukcií stien suchých stavieb vrátane ich napájania na nadväzujúce stavebné konštrukcie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vytvorenie virtuálneho počítačového modelu budovy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Metódy práce s digitálnymi knižnicami so štandardizovanými konštrukčnými profilmi, rozdelenie nosných a nenosných konštrukcií pri zobrazení v modeli.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
7
digitálne konfigurátory vhodnej skladby strechy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy používania konfigurátora.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Konfigurátor skladby strechy
7
postupy a pravidlá práce v oblasti zelených fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Statika pre vegetačné fasády.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné fasády
7
postupy a pravidlá práce s vegetačnými (zelenými) strechami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy a princípy využívania zelených striech.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
7
digitálne skenovanie stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využitie digitálneho skenovania stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
smart technológie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využitia smart technológií v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
systémy umelej inteligencie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využitia umelej inteligencie v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich so zamestnávaním zamestnancov (odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne) a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad a predpisov BOZP a PO súvisiacich so živnostenským podnikaním, vedenie dokumentácie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách, používanie tejto dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
7
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia vegetačných fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využívanie vegetačných fasád.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné fasády
7
kontrola miesta a spôsobu uloženia, uskladnenia a ochrany stavebných materiálov a výrobkov, stavebných mechanizmov a zariadení na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie systému databáz.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
7
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie nových, zložitých technologických postupov a nových materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálna konfigurácia strešných plášťov a posúdenie vhodného návrhu skladby strechy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie konfigurátora.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Konfigurátor skladby strechy
7
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri dodávkach v rámci stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba cien, fakturácia a kontrola zmluvne dohodnutých podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spolupráca s geodetom pri statickom overovaní a kontrole existujúcich stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
montáž vegetačných (zelených) striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie zelených striech.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Použitie zmiešanej reality pre rýchle porovnanie odchýlok medzi BIM modelom a skutočným vyhotovením stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Používanie smart technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
používanie umelej inteligencie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
využívanie fotogrametrických a skenovacích techník
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Získavanie výstupných dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.