Letový inštruktor

Letový inštruktorLetový inštruktor zodpovedá za vykonanie praktického výcviku a vykonanie predletového a poletového rozboru s pilotom vo výcviku v zmysle programu výcviku schváleného Dopravným úradom. Riadi, kontroluje, vykonáva alebo dohliada na praktický výcvik pilota vo výcviku v mene schválenej organizácie letového výcviku v civilnom letectve v súlade s postupmi definovanými v Prevádzkovej príručke a prípadne v súlade s postupmi uvedenými v Príručke riadenia organizácie v ktorých schválená organizácia letového výcviku v civilnom letectve definuje práva, povinnosti a zodpovednosti letového inštruktora. Charakter činností letového inštruktora v schválenej výcvikovej organizácií závisí od oprávnení priznaných v preukaze spôsobilosti pilota.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
495951/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENFlight instructor
SKLetecký inštruktor
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz spôsobilosti pilota pre príslušnú kategóriu lietadiel podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
Poznámka: Okrem dosiahnutia veku minimálne 18 rokov a získania preukazu spôsobilosti pilota pre príslušnú kvalifikačnú kategóriu, pre ktorú sa má letový výcvik poskytovať musí spĺňať požiadavky v súlade s FCL.900 a násl. Podčasť J Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, kedy základným minimálnym predpokladom je, že je držiteľom aspoň preukazu spôsobilosti kvalifikačnej kategórie, pre ktorú sa má letový výcvik poskytovať, absolvovať aspoň 15 hodín letu vo funkcii pilota v lietadlách triedy alebo typu, na akom sa má poskytovať letový výcvik, z toho v prípade potreby môže byť najviac 7 hodín vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje lietadlo príslušnej triedy alebo typu, alebo musí úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti pre príslušnú kategóriu inštruktorov na lietadle danej triedy alebo typu, a je oprávnený vykonávať počas takéhoto letového výcviku funkciu veliaceho pilota (PIC).

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 37)
Preukaz spôsobilosti pilotov podľa L1 Spôsobilosť leteckého personálu, ktorý je v súlade s ICAO - Annex 1 to the Convention on International Civil Aviation - Personnel Licensing, zahŕňajúci aj zdravotné požiadavky na vydanie preukazu spôsobilosti
Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti pilotov podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (časť MED)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 6 mesiacov.
Poznámka: V súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, Podčasť J, kde sú stanovené aj podmienky pre absolvovanie výcvikového kurzu pre letových inštruktorov podľa príslušných kvalifikačných kategórií.
ISCO-08
3153
SK ISCO-08
3153004
ESCO
1385
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
3153004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Jazykové schopnosť sú všeobecne požadované minimálne na úrovni B2, kedy zároveň letecké predpisy požadujú osvedčenie o posúdení jazykovej spôsobilosti a získanie jazykovej spôsobilosti minimálne na úrovni ICAO level 4, nakoľko samotné skúšky a aj väčšina činností je vykonávaných v anglickom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
letecké právo
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Súčasťou predmetu Leteckého práva a postupov ATC, kedy okrem všeobecných informácií o hierarchii leteckých predpisov (či už z pohľadu medzinárodného, európskeho alebo národného), ale aj z pohľadu organizácie civilného letectva z pohľadu medzinárodných organizácií, z ktorých najdôležitejšie sú ICAO, EASA, Eurocontrol. Zároveň je potrebná vedomosť o organizácii a riadení civilného letectva v SR a kompetenciách Ministerstva dopravy a výstavby SR, ako aj Dopravného úradu, Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru. Neopomenuteľná je aj úloha Letových prevádzkových služieb SR, š.p. Medzi základné znalosti patrí letová spôsobilosť lietadiel, poznávacie značky lietadiel, pravidlá lietania, spôsobilosť leteckého personálu, letové prevádzkové služby, letová informačná služba, služba pátrania a záchrany, ochrana pred činmi protiprávneho zasahovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
aerodynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy letu (letún, vrtuľník), atmosféra, teória prúdenia, aerodynamické uhly, sily a momenty, aerodynamika profilu, krídla a celého lietadla, ťah, mechanika letu, výkony, stabilita letu, riaditeľnosť, základy aeroelasticity, klzáky a vetrone, námraza a jej vplyv na aerodynamické charakteristiky a výkon lietadla, prevádzkové obmedzenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Atmosféra, medzinárodná štandardná atmosféra, distribúcia tepla v atmosfére, denný priebeh teploty vzduchu, teplotná inverzia, tlak vzduchu, hustota vzduchu, vlhkosť v atmosfére, výškový vietor, meteorologické javy, meteorologické informácie pre letectvo, zdroje meteorologických údajov, klimatológia.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Jedinec musí byť schopný:
- pripraviť materiály k výcviku, vytvoriť priaznivú atmosféru na učenie, prezentovať učivo, vysvetliť spojenie riadenia nebezpečenstiev a chýb (TEM – Threat and Error Management) s optimalizáciou činnosti posádky (CRM). Zároveň musí mať schopnosť optimalizovať čas potrebný na dosiahnutie cieľov výcviku podľa stanovených a schválených osnov pre jednotlivé výcviky, uľahčiť učenia a osvojenie si jednotlivých úkonov v lietadle aj počas predletovej prípravy, hodnotiť výkonnosti školeného žiaka - pilota, vykonať podrobný poletový rozbor, sledovať a hodnotiť pokroky, vyhodnotiť jednotlivé výcvikové lekcie a zaznamenávať výsledky žiaka - pilota vo výcviku.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Teória elektrónu, statická elektrina a vodivosť, elektrotechnická terminológia, výroba elektriny, zdroje jednosmerného prúdu, jednosmerné obvody, elektrický odpor, výkon, kapacita/kondenzátor, magnetizmus, indukčnosť/indukčná cievka, teória motora na jednosmerný prúd/generátora jednosmerného prúdu, teória striedavého prúdu, odporové (R), kapacitné (C), induktívne (L) obvody, transformátory, filtre, generátory striedavého prúdu, motory na striedavý prúd.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Poskytovanie služieb riadenia letovej prevádzky, letová informačná služba, pohotovostná služba, kapacita systému ATS a riadenie toku letovej prevádzky, riadenie vzdušného priestoru, spôsoby zaisťovania rozstupov a minimá rozstupov, mimoriadne a núdzové situácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
letová navigácia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Základy navigácie (vplyv vetra, rýchlosť, vizuálna navigácia, navigačné aspekty plánovania letu), druhy navigácie, výpočtová navigácia, porovnávacia navigácia, navigácia za letu, rádionavigácia, mapy a letecké mapy, navigačné prístroje.
Perspektíva: Aktuálna
7
mimoriadne bezpečnostné situácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Mimoriadne a núdzové situácie, postupy pri mimoriadnych a núdzových situáciách, služba pátrania a záchrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
pohony lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Piestové, prúdové a turbovrtuľové motory, vrtule, letecké palivá, obsluha a poruchy motorov, motorové uloženie pohonných jednotiek.
Perspektíva: Aktuálna
7
konštrukcia a systémy lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Konštrukcia lietadiel, letecké prístroje, elektrotechnické a rádiotechnické vybavenie lietadiel, hmotnosť a vyváženie lietadiel, výkonnosť lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
letecké systémy a technológie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Avionické systémy, letecké navigačné systémy, letecké komunikačné systémy, letecké informačné systémy, elektrické systémy lietadiel, palubné systémy napájania elektrickou energiou, systémy lietadiel, systémy automatického riadenia letu, integrácia navigačných systémov lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
informácie o letiskách, plochách letísk a okolitých prekážkach
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Letiskové údaje, pôdorys letiska, koordinácia, pohybová a prevádzková plocha letiska, vzletové a pristávacie dráhy, bezprekážkový vzdušný priestor v okolí letísk, letiskové zariadenia a ich umiestnenie, kedy tieto vedomosti sú súčasťou predmetu Letecké právo a postupy ATC.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
pravidlá pilotovania lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá rádiovej komunikácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane komunikácie podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR) a pravidiel letu podľa prístrojov (IFR), kedy pilot musí získať Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení v súlade s § 37 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a §19 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov a článkom 30 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Convention on International Civil Aviation).
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudský faktor v letectve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy leteckej fyziológie, zdravie a hygiena, základy leteckej psychológie, príčiny zníženia zdravotnej a psychickej spôsobilosti pri lietaní, psychické procesy v leteckej činnosti (vnímanie, pozorovanie, predstavy, pamäť, myslenie a reč), vplyv psychickej záťaže na výkonnosť pilotov, vplyv osobnostných kvalít v rozhodovacej činnosti, psychologické požiadavky na pilotov, ľudské chyby a nehodovosť, sociopsychológia.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v meteorologických údajoch, správach a predpovediach
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Analýza dostupných informácií o meteorologických prvkoch, stave počasia a jeho predpokladanom vývoji, ktoré sú potrebné na bezpečné, hospodárne a efektívne vykonávanie letov.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v platnej legislatíve v leteckej doprave a v technickej dokumentácii lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Orientácia v predpisoch a dokumentácii pre obsluhu systémov pre prenos letových dát a vykonávanie čiastkových činností spojených s riadením letovej prevádzky, orientácia v prevádzkových predpisoch pre pilotovanie lietadiel a v predpisoch pre presné, bezpečné a hospodárne vykonanie letu, orientácia v predpisoch a pokynoch na zaisťovanie bezpečnosti cestujúcich, lietadla a posádky a poskytovanie náležitého servisu počas letu, orientácia v predpisoch a pokynoch pre riadenie pohybu lietadiel na odbavovacej ploche podľa pokynov letiskovej veže.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie podnetov na úpravu základných pedagogických dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok lietadiel a ich systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola a vykonávanie funkčných skúšok lietadiel a ich systémov, vrátane rozhodovania o prevádzkyschopnosti lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava správ a dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovanie prevádzkovej dokumentácie a príprava správ vedeniu spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
komunikácia s riadiacou vežou letiska a pracoviskami riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
vykonanie predletového a poletového rozboru s pilotom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie praktického výcviku v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha technických systémov lietadla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha navigačných, komunikačných, informačných, riadiacich, bezpečnostných a ďalších analógových alebo digitálnych systémov lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
pilotovanie lietadiel v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pilotovanie lietadiel, vrátane zodpovednosti vykonanie letu v súlade s aktuálne platnou legislatívou a vykonávanie činností súvisiacich s letom od začatia predletovej prípravy do ukončenia letu. Rovnako v prípade výcviku je povinný absolvovať praktické preskúšanie v jednotlivých fázach výcviku, rovnako v prípade potreby preskúšanie, resp. typový výcvik na jednotlivé typy alebo varianty lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie problémov pri mimoriadnych a núdzových situáciách v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a koordinácia činnosti posádky lietadla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola a koordinácia činnosti posádky lietadla od začatia predletovej prípravy do ukončenia letu a zodpovednosť za činnosť posádky.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky leteckej dopravy (lietadlá, helikoptéry, teplovzdušné balóny...)
Trenažér/simulátor dopravného prostriedku (letecký trenažér, trenažér dráhového vozidla...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.