Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič

Pracovník tepelného spracovania kovov, kaličPracovník tepelného spracovania kovov, kalič vykonáva chemicko-tepelné spracovanie kovov a zliatin žíhaním, kalením, zušľachťovaním a vytvrdzovaním, nitrocementovaním, popúšťaním, nitridovaním, cementovaním a normalizačným žíhaním v plynových a elektrických peciach rôznych druhov alebo s použitím vysokofrekvenčného, prípadne strednofrekvenčného ohrevu. Vyberá a pripravuje vstupný materiál a príslušenstvo zariadení, nástrojov a pomocného materiálu potrebného k tepelnému spracovaniu podľa príslušnej technickej dokumentácie. Riadi, monitoruje, kontroluje automatizované, prípadne manuálne procesy tepelného spracovania kovov. Kontroluje a vyhodnocuje výsledný stav tepelného spracovania meradlami na to určenými. Je zodpovedný za obsluhu vyhradených technických zariadení....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
495949/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Osvedčenie na opravu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Pri výkone pozície kalič môže dochádzať k obsluhe tlakových nádob - školenie na tlakové nádoby sa vykonáva podľa zákona 124/2006 (zákon o BOZP) a vyhlášky 508/2009 (podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: 2 roky
ISCO-08
8122
SK ISCO-08
8122999
ESCO
2224
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
8122999

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby ocele
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: základy
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
výber vhodného kaliaceho režimu pre konkrétny materiál a nastavenie kaliaceho zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na ohrev a ochladzovanie polotovarov a výrobkov pri tepelnom a chemicko-tepelnom spracovaní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie nenáročných operácií tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení na odsun taveniny a prísun vsádzky do pece
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha, riadenie, zabezpečovanie a kontrola prevádzky výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení s rôznym stupňom mechanizácie a automatizácie a ich doplnkových (napr. dopravných) zariadení, používaných v rôznych výrobných odvetviach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha dýchacieho prístroja
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha dýchacieho prístroja (napr. pri úniku čpavku)
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha meracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha tvrdomeru, meranie povrchovej tvrdosti + posúdenie a vyhodnotenie
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.