Technik výroby stavebných materiálov

Technik výroby stavebných materiálovTechnik výroby stavebných materiálov riadi technické postupy a operácie vo výrobe. Dohliada na dodržiavanie technických požiadaviek a postupov pre vyrábaný výrobok. Počas celého priebehu výroby je odborným garantom plnenia predpísaných technických vlastností výrobku v zmysle technológie, kvality a požiadaviek zákazníka na výrobok. Pri určovaní technických príkazov dohliada na plynulosť výroby. Optimalizuje technické procesy a riadi technickú dokumentáciu výrobku, výrobné príkazy a evidenciu technických požiadaviek a reklamácií zákazníka. Pri nábehu výroby nových výrobkov komunikuje s pracovníkmi výroby v oblasti BOZP a PO. Dohliada na dodržiavanie predpisov o nakladaní s odpadmi, prípadne rozhoduje o ich technickom využití. Navrhuje optimálne využívanie strojových kapacít. Dohliada na aktuálny technický stav výroby, vyhodnocuje technickú efektivitu strojov, s cieľom ich postupnej modernizácie a inovácie s využitím prostriedkov digitalizácie a automatizácie. V rámci systému meran...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
495944/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 18 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119035
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23,F42,F43
CPA 2015
C23,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
3119035

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
environmentálna legislatíva pri výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. ISO 14 000 pre výrobu stavebných hmôt, zmesí, materiálov, polotovarov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
receptúry, technologické parametre, postupy a technické podmienky pre jednotlivé časti výrobného procesu vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy riadenia a organizácie autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Fyzikálne a mechanické vlastnosti stavebných hmôt, surovín a materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metódy merania základných parametrov technologických veličín.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Stroje, zariadenia a technológia na úpravu a zušľachťovanie stavebných materiálov a surovín.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy úpravy a zušľachťovania surovín vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priebeh technických a technologických skúšok stavebných materiálov a polotovarov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Priebeh základných technických a technologických skúšok stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy testovania vlastností stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zabezpečovania interných a zákazníckych auditov a certifikačných overovaní vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a techniky hodnotenia kvality výstupov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológia výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
4
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórna technika a laboratórne postupy vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane prevádzkovej a výrobnej dokumentácie vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
mikrovlnná energia na prípravu, spracovanie a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie
4
formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Aplikácie stavebných technológií pri výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie základných vlastností stavebných materiálov a ich aplikácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické špecifikácie na stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie základných špecifikácii stavebných technológií.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Používanie pri práci základné zásady a predpisy BOZP a PO v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štúdium analytickej dokumentácie a technických požiadaviek
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológie pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie priebehu a väzieb činností a výrobných procesov v rámci optimalizácie procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. dohľad pri určovaní technických príkazov na plynulosť výroby, optimalizácia technických procesov výroby, navrhovanie optimálneho využívania strojových kapacít.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov vo výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
nastavovanie systému kontroly kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola a hodnotenie kvality vstupných surovín, samotného procesu výroby stavebných materiálov a finálnych výrobkov v zmysle noriem kvality ISO.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
implementácia prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
aplikácia prostriedkov novej koncepcie digitalizácie do procesu výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
aplikácia novej koncepcie automatizácie a možností jej uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
aplikácia novej koncepcie robotizácie a robotov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
aplikácia technológie výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
4
aplikácia využívania druhotných surovín počas úpravy surovín a pri výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
aplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a pri výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
dohľad nad aktuálnym technickým stavom vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie technickej efektivity strojov s cieľom ich postupnej modernizácie a inovácie - s využitím prostriedkov digitalizácie a automatizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznanie predpisov BOZP a PO a používanie osobných ochranných pracovných pomôcok pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z..
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a vedenie príslušnej prevádzkovej a technickej dokumentácie a evidencie výrobných procesov, používaných prostriedkov, zariadení a pod. vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedenie technickej dokumentácie výrobku, výrobné príkazy a evidenciu technických požiadaviek a reklamácii zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napr. komunikácia s pracovníkmi výroby v oblasti BOZP a PO pri nábehu výroby nových výrobkov. Zaisťovanie odberu vzoriek pre manažment kvality na vyhodnocovanie jeho kvality v rámci systému merania a regulácie technických vlastností výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
4
zadávanie výrobkov na certifikáciu do nezávislých skúšobní
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Iniciovanie certifikácie výrobku pred nábehom výroby nových stavebných hmôt, zmesí a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
využívanie mikrovlnnej energie pri úprave surovín a výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie
4
využívanie nanotechnológie pri úprave surovín a výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a pri úprave stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riešenie organizačných a prevádzkových problémov výroby stavebných materiálov. Regulovanie plynulosti a náväznosti výroby v rámci obsluhy strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
riadenie technologických postupov a technických podmienok
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riadenie postupov a podmienok v celom rozsahu výroby spojených s riadením výrobnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola vedenia bezpečnostnej a požiarnej dokumentácie. Riadenie výrobnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri zavádzaní noriem spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovanie a kontrola výrobných plánov. Zostavovanie operatívnych plánov výroby. Riadenie priebehu a náväznosti výroby vrátane plynulosti dodávok materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie aktivít na ochranu, tvorbu a zlepšovanie životného prostredia
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dohliada na dodržiavanie predpisov o nakladaní s odpadmi, prípadne rozhoduje o ich technickom využití.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
logisticko - organizačné riadenie vo výrobe a pri úprave nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.