Špecialista v oblasti tvorby legislatívy

Špecialista v oblasti tvorby legislatívyŠpecialista v oblasti tvorby legislatívy v súlade s platnými pravidlami pripravuje legislatívne návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov. Na základe stanovených obsahových náležitostí vypracúva návrhy zákonov, nariadení, vyhlášok, rozhodnutí a opatrení. Podľa metodického pokynu predkladá pripravené materiály na pripomienkové konanie. Pripravuje stanoviská a odporúčania k materiálom v legislatívnom procese alebo v procese aproximácie práva. Kontroluje odborné stanoviská k návrhom právnych predpisov z hľadiska súladu s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ale aj medzinárodnými zmluvami a právom EÚ. Vyhotovuje posudky a odporúčania k alternatívnym alebo sporným zneniam návrhov zákonov a k ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom. Pri tom využíva elektronickú komunikáciu a e-Goverment.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495943/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKLegislatívec
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2611
SK ISCO-08
2611005
ESCO
841
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2611005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsahové náležitosti legislatívnych a nelegislatívnych materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Obal, návrh uznesenia, predkladacia správa, vlastný materiál, doložka vybraných vplyvov, návrh komuniké a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne záväzné akty Európskej únie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riadny legislatívny postup a mimoriadny legislatívny postup prijímania sekundárnych aktov Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá uzatvárania medzinárodných zmlúv a medzinárodných dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postup a štádiá prípravy medzinárodnej zmluvy a postup pri jej prerokovaní na vnútroštátnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
7
požiadavky kladené na zákon, systematika členenia návrhu zákona, prílohy zákona a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
harmonizácia a aproximácia práva Európskej únie v podmienkach SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákonodarný proces v SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Štádiá legislatívneho procesu od tvorby všeobecne záväzného právneho predpisu až po jeho vyhlásenie v Zbierke zákonov SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
postup pri podávaní, prerokúvaní a vyhlásení návrhu zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá na tvorbu stanovísk k návrhom aktov EÚ a na koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
formy a metódy pripomienkovania materiálov/právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne pravidlá vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Elektronizácia dokumentov
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
postup ministerstiev a ostatných ústredných orgánov verejnej moci pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie legislatívno-technických pokynov pri tvorbe návrhu zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Právny jazyk, recepcia, odkazy, skratky a citácie, poznámky pod čiarkou, účinnosť zákona a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie základných pravidiel a mechanizmov pri tvorbe stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch Slovenskej republiky i relevantných predpisoch Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vládny návrh zákona, nariadenie vlády, vyhláška, výnos, opatrenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe strategických zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov, legislatívnych materiálov a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a nariadení súvisiacich s danou problematikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pripomienkovanie legislatívnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pripomienkovanie materiálov v rámci vnútorného i medzirezortného pripomienkového konania, legislatívnych predpisov EÚ a podieľanie sa na príprave vecného zamerania národnej legislatívy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Info etika
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracovávanie právnych stanovísk, analýz a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov, nariadení a pod. v oblasti legislatívneho procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Využívanie elektronickej komunikácie pri kontakte s ďalšími orgánmi verejnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
zosúladenie návrhu zákona s právom EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Doložka zlučiteľnosti, tabuľka zhody, transpozičná príloha.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
príprava a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vrátane prípravy časti materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Elektronizácia dokumentov
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.