Matrikár

MatrikárMatrikár vybavuje matričnú agendu, vykonáva zápisy do matriky, dodatočné záznamy do matrík a záznamy o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy. Vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí a index zápisov do matričných kníh. Matrikár plní administratívne úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, vykonáva zmeny mena alebo priezviska, zabezpečuje vydávanie potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík. Spisuje a sumarizuje doklady vydané v cudzine k zápisu do osobitnej matriky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495941/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKZamestnanec matričného úradu
SKMatrikárka
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z.z.
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o vykonaní skúšky matrikára podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359002
ESCO
1623
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy z oblasti vedenia matrík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná terminológia z oblasti vedenia matrík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti súvisiace s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu, uzavretia manželstva pred matričným úradom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia matrík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy riešenia žiadostí na portáli elektronických služieb matriky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti vyhotovovania viacjazyčných štandardných formulárov prostredníctvom Európskeho justičného portálu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsob výkonu verejnej moci elektronicky (e-Government)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie cudzojazyčných listín v súvislosti s uzavretím manželstva cudzinca
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie formulárov a hlásení pre štátne orgány
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie a evidovanie formulárov podľa nariadení EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie zbierky listín, druhopisov matrík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zápisov do matriky na základe dokladov z cudzích štátov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zápisov do knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie dodatočných záznamov do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie výpisov z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie povolení na žiadosť o uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zápisov matričných udalostí do Centrálneho informačného systému matrík (CISMA)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spisovanie a sumarizovanie dokladov vydaných v cudzine k zápisu do osobitnej matriky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie viacjazyčných formulárov do krajín EÚ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo 6. júla 2016
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie oznamovacej povinnosti o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia úloh súvisiacich s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu, uzavretia manželstva pred matričným úradom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie požiadaviek občanov na portáli elektronických služieb matriky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.