Farmaceut samosprávneho kraja

Farmaceut samosprávneho krajaFarmaceut samosprávneho kraja koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne. Farmaceut samosprávneho kraja kontroluje poskytovanie lekárenskej starostlivosti, schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok. Organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou a vykonáva kontrolu vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok. Vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly a navrhuje orgánu štátnej správy uloženie pokuty. Rozhoduje a určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a zdravotníckymi pomôckami v spolupráci s orgánom štátnej správy, kontroluje nakladanie so zásobami liekov a zdravotníckymi pomôckami v spolupráci s orgánom štátnej správy. Zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalit...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
495940/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností farmaceuta samosprávneho kraja sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe farmácia v študijnom odbore farmácia. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov podľa Prílohy č. 3 písm. C. Odporúča sa odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov podľa Prílohy č. 4 písm. C. bod 1 alebo 4
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje právnym predpisom. Špecializačné štúdium v jednotlivých špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3 nar. vl. č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2). Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2262
SK ISCO-08
2262009
ESCO
618
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2262009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti kontroly v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti geológie a chémie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva upravujúca postavenie a kompetencie samosprávnych krajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
7
právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie softvérového systému v danom zariadení
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
samospráva v oblasti prevádzkovania verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kľúčové princípy DRG klasifikačného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie softvérového systému v danom zariadení
7
zákony a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti farmácie a lekárenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Legislatíva lekárenskej starostlivosti a právne normy v oblasti humánnej farmácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
humánna farmácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie záväzných opatrení na odstraňovanie nedostatkov zistených pri kontrole v rámci samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola poskytovania lekárenskej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola stavu zásob z hľadiska dodržiavania noriem zásob liečiv a zdravotníckych prostriedkov v zdravotníckych zriadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza efektívnosti a nákladov na zdravotnú starostlivosť a spotrebu liekov, využitia zdravotníckych zariadení a pod. v rámci zdravotnej starostlivosti, spadajúcej do kompetencie úradu samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií o nedostatkoch v kvalite liekov, zdravotníckych pomôcok, pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov z obehu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie agendy súvisiacej s činnosťou verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok na území samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie podnetov a sťažností na úseku humánnej farmácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie podkladov v oblasti lekárenskej starostlivosti na území samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie zvereného farmaceutického úseku
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia pohotovostných služieb vo verejných lekárňach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Zdravoníctvo: Telehealth je definovaný výmenou elektronických informácií a používaním telekomunikačných technológií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na diaľku, pri vzdelávaní zdravotníckych profesionálov, pri edukácii pacientov, pri riadení a organizácii verejného zdravia. Využíva pritom obrovské množstvo rôznych technologických nástrojov, ako sú napríklad zariadenia na meranie životných funkcií organizmu, prístroje na záznam fotografií a videa, streamovanie obrazu na internete, či telekomunikačné technológie na realizáciu videokonferencií. Kľúčovou oblasťou telehealthu, ktorá sa špecificky venuje poskytovaniu medicínskych služieb na diaľku, je telemedicína. Môže mať rôzne formy, od telekonzultácie všeobecného lekára s pacientom pri príznakoch akútneho ochorenia, telekonzília špecialistu so špecialistom pri rozhodovaní o diagnostickom postupe komplikovaného stavu, cez zdieľanie fotografií kožnej lézie pacienta s aplikáciou v mobile, až po vzdialený monitoring pacienta s diabetom alebo poruchou srdcového rytmu. Hoci má telemedícína vo svete už viac ako 40-ročnú históriu, stále nemá jednoznačne zadefinované postavenie v zdravotnom systéme na Slovensku. Okrem legislatívneho ukotvenia pravidiel pre využívanie celého spektra telemedicínskych nástrojov vyžaduje jej rozšírenie zameranie na lepšiu informovanosť o jej možnostiach a rozvoj zručností pre používanie jej technológií u zdravotníckych profesionálov a pacientov. Sociálne služby: Klinická starostlivosť na diaľku (diaľkové monitorovanie a diaľková terapia) je vhodná do väčšiny pobytových zariadení sociálnych služieb (špecializovaných zariadení, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a domov sociálnej služby). Zlepšuje a zintenzívňuje prijímateľom sociálnych služieb prístup k všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecifickým zdravotným službám. Umožňuje efektívne manažovať starostlivosť o dlhodobo chronicky chorých pacientov, prípadne núdzovú okamžitú zdravotnú pomoc (v budúcnosti aj v domácom prostredí). Telemedicína má svoje opodstatnenie najmä v etablovaní nových služieb dlhodobej sociálnozdravotnej starostlivosti.
Charakteristika:
Anonymita, diskrétnosť, dostupnosť sú základné požiadavky pri práci s klientom. Uplynulé obdobie a tiež súčasné obdobie boja s pandémiou preukázalo potrebu poskytovania pomoci v nepriaznivej situácii okrem prezenčnej formy aj online formou. Rozširovaním internetových liniek pomoci, online poradenskými službami v krízových situáciách (sociálnym poradenstvom, psychologickým, právnym poradenstvom, konzultáciami, terapiami ap.; pre obohatenie a sprístupnenie terapeutického procesu s niektorými klientami napríklad uplatnenie expozičnej terapie virtuálnou realitou.) sa stáva pomoc dostupnejšia, občan nie je odkázaný len na lokálne zdroje a možnosti, môže sa rozhodnúť pre výber pomoci v jeho nepriaznivej životnej situácii.
Charakteristika:
Vybudovanie jednotného Informačného systému Sociálnych služieb a potreba postupného zavádzania povinnej registrácie sociálnych pracovníkov a odborných pracovníkov v sociálnych službách s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a systematickej práce s pracovnou silou v sektore sociálnych služieb.
Charakteristika:
Titulný obrázok Budovanie riadiacich systémov, bezpečnostných monitorovacích systémov, systémov včasného varovania a podobne. Streamovanie údajov a vyhodnocovanie dát v reálnom čase a ich využitie pre analyticky podložené smart rozhodovanie vo verejnej správe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.