Súdny úradník

Súdny úradníkSúdny úradník vykonáva úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu ustanovenom zákonom o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Súdnymi úradníkmi sú vyšší súdni úradníci, súdni tajomníci, probační a mediační úradníci. Súdny úradník vykonáva aj úkony súvisiace s vedením súdnych spisov a súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia, opisuje rozhodnutia súdu a vykonáva aj inú administratívnu činnosť určenú v rozvrhu práce súdu. Vyšší súdny úradník je oprávnený vykonávať úkony súdu v civilnom procese, správnom súdnom procese, v trestnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu ustanovenom zákonom. Úkonmi vyššieho súdneho úradníka sú konanie a rozhodovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, skutkový a právny rozbor veci a iné úkony súdu. Sudca môže písomne poveriť vyššieho súdneho úradníka konaním a rozhodovaním vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce a v určitej veci. Probačný a mediačný ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495939/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKVyšší súdny úradník
SKProbačný a mediačný úradník
SKOdborný pracovník súdu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z.z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619009
ESCO
1662
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Občiansky súdny poriadok. Trestný poriadok. Správny poriadok.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti návrhu oprávneného na začatie exekúcie a exekučných úkonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trestné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
občianske právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vedenia súdnych registrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov, znalcov a účastníkov konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon súdnictva, organizáciu a riadenie súdnictva a postavenie sudcov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o probačných a mediačných úradníkoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pri výkone funkcie probačného a mediačného úradníka.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti pôsobnosti súdnych úradníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika uzavrela v oblasti súdnictva.
Perspektíva: Aktuálna
7
súdnictvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy vykonávania úkonov v dedičskom konaní
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súdne vykonávateľstvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie súdu a jednotlivých organizačných útvarov súdu vrátane organizácie práce, úloh zamestnancov súdu pri výkone súdnictva, postup súdov pri vybavovaní vecí v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní, vrátane výkonu niektorých rozhodnutí v týchto konaniach ako aj o poznanie výkonu administratívnych a kancelárskych prác na súde pri výkone súdnictva.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania informácií účastníkom súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
systém spracovávania a vybavovania korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy úkonov súvisiacich s vedením súdnych spisov a súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia, opisovania rozhodnutí súdu, vykonávania úkonov spojených so zaznamenávaním priebehu súdneho pojednávania, ako aj iných administratívnych činností určených v rozvrhu práce súdu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dobrá orientácia v súdnych spisoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie dôkazového materiálu, kontrola náležitostí právnych dokumentov, vrátane kontroly dodržiavania lehôt v uvedených dokumentoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie získaných podkladov a informácií z hľadiska ich využiteľnosti pri vykonávaní probačnej a mediačnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pri výkone práce Probačného a mediačného úradníka súdu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so súdnymi znalcami, bezpečnostnými orgánmi a pracovníkmi vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba právnych rozborov, vyjadrení a rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov na procesné úkony a samotné procesné úkony
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a preverovanie súdnych spisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie a zabezpečovanie podkladov, údajov a informácií o rôznych skutočnostiach v záujme zisťovania skutkového stavu prejednávanej veci
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zisťovanie podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie, rozsudku na základe uznania alebo vzdania sa nároku; zisťovanie podmienok na vyhlásenie konkurzu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie súdnej dokumentácie, spisov, evidencie, korešpondencie, registrov a pod., ich príprava na archiváciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
zapisovanie údajov do obchodného registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra, ako aj vyhotovovanie kópií listín a potvrdení zo zbierky listín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
príprava podkladov a dokladov pre trestné konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava súdnych rozhodnutí.
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola náležitostí návrhov, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií účastníkom súdneho konania o stave príslušného súdneho konania, o mediácii podľa osobitného predpisu a jej výhodách vrátane sprístupnenia registra mediátorov, sprostredkovávanie nazerania do súdnych spisov, vyznačovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu a vydávanie úradného potvrdenia zo súdneho spisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií o stave súdneho konania klientovi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon procesných úkonov v rámci prípravy a priebehu súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon činností súvisiacich s právomocou sudcu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ak tak ustanoví zákon, právne záväzný akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Perspektíva: Aktuálna
7
vymáhanie pohľadávok správnym konaním, rozhodnutí formou zrážky zo mzdy (platu) alebo formou prikázania pohľadávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia:
Rozhodovanie v konaní o výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, odobratím veci a v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v exekučnom konaní, určovanie spôsobu vykonania exekúcie, vydávanie exekučných príkazov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v zmierovacom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie vo veciach platobných rozkazov, rozhodovanie o započítaní väzby a trestu, rozhodovanie o znalečnom, tlmočnom a o svedočnom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie na základe poverenia sudcu vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce alebo v určitej veci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v konaní o dedičstve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súlade so zákonom, okrem vymedzených úkonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v konaní o úschovách a o umorení listín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v konaní o ustanovení opatrovníka osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony alebo osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, osobám neprítomným, neznámym a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.