Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendyRiadiaci pracovník (manažér) parlamentnej a vládnej agendy zabezpečuje koordináciu a kontrolu plnenia úloh, ktoré členovi vlády SR vyplývajú z pôsobnosti vlády SR a jej orgánov a Národnej rady SR a jej orgánov. Koordinuje prípravu materiálov určených na rokovanie vlády SR a jej poradných orgánov, Národnej rady SR a jej výborov a zodpovedá za ich vhodnú formu, komplexnosť spracovania a predloženie v stanovenom termíne. Riadi, koordinuje, usmerňuje a zabezpečuje činnosti spojené s komplexným zabezpečením plnenia úloh vlády SR a jej poradných orgánov, ktoré pre člena vlády SR vyplývajú z jeho funkcie. Riadi činnosti organizačného útvaru a koordinuje zamestnancov daného útvaru, kontroluje plnenie úloh a nesie zodpovednosť za ich plnenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495937/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1 písm. h) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: odporúčaná prax 36 mesiacov na riadiacej pozícii
ISCO-08
1213
SK ISCO-08
1213006
ESCO
822
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
1213006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za plnenie úloh a činnosti riadeného organizačného útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy koordinovania zamestnancov a činností riadeného organizačného útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kompetenčný zákon
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy využívania portálu právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rokovací poriadok Národnej rady SR
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rokovací poriadok vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
proces medzirezortného pripomienkového konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia, koordinovania, usmerňovania, vypracovávania alebo zabezpečovania stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády, odpovedí na interpelácie, podnetov poslancov Národnej rady a vedenia ich evidencie, odpovedí na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade, formy zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy kontroly plnenia úloh a činnosti riadeného organizačného útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia, usmerňovania, zabezpečovania a koordinovania činností súvisiacich s distribúciou uznesení vlády, uznesení Národnej rady a jej výborov, systém zodpovednosti za ich komplexnosť, formu a predloženie v určenom termíne, evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania podkladov o čerpaní výdavkov na mesačnej báze
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Informačný systém Úradu vlády SR na evidenciu uznesení vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovný stres
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie legislatívno-technických pokynov pri tvorbe návrhu zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia úloh a činnosti riadeného organizačného útvaru v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia úloh, ktoré vyplývajú z funkcie členovi vlády a jej poradných orgánov a sledovanie termínov ich plnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, resp. vybavovanie písomnej a e-mailovej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za plnenie úloh a činnosti riadeného organizačného útvaru v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a realizácia hodnotiacich - motivačných rozhovorov s podriadenými zamestnancami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia plnenia koncepcií v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia spolupráce s ostatnými útvarmi organizácie a organizačnými zložkami štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie zamestnancov a činnosti riadeného organizačného útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činností súvisiacich s procesom medzirezortného pripomienkového konania, vrátane jeho zabezpečovania v rámci informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie, koordinovanie, usmerňovanie, príprava a zabezpečovanie materiálov určených na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, Národnej rady a jej výborov, zabezpečenie distribúcie týchto materiálov v komplexnej forme, ich predkladanie v určenom termíne, zodpovednosť za ich predkladanie v určenom termíne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinovanie, usmerňovanie, zabezpečovanie odpovedí na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinovanie, usmerňovanie, zabezpečovanie stanovísk a odpovedí na interpelácie a podnety poslancov Národnej rady SR, vedenie ich evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, usmerňovanie a koordinácia činností súvisiacich s procesom medzirezortného pripomienkového konania, vrátane jeho zabezpečovania v rámci informačného systému slúžiaceho na tieto účely
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, usmerňovanie, zabezpečovanie a koordinovanie distribúcie uznesení vlády, uznesení Národnej rady SR a jej výborov v určenom termíne, zodpovednosť za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, usmerňovanie, koordinovanie a vypracúvanie správ o plnení úloh vyplývajúcich pre člena vlády z uznesení vlády, Národnej rady SR a jej výborov, zodpovednosť za ich komplexnosť, formu a predloženie v určenom termíne, zodpovednosť za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedenie a motivovanie zamestnancov, komunikácia so zamestnancami
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.