Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy

Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendyŠpecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy vykonáva činnosti spojené so zabezpečovaním plnenia úloh vlády a jej poradných orgánov. Najmä koordinuje prípravu a distribúciu materiálov určených na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, Národnej rady SR a jej výborov, vypracúva a organizačne zabezpečuje stanoviská k materiálom určeným na rokovanie vlády, odpovede na interpelácie a podnety poslancov Národnej rady SR, odpovede na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade SR, vypracúva pripomienky a koordinuje činnosti súvisiace s procesom medzirezortného pripomienkového konania, vykonáva činnosti súvisiace s distribúciou uznesení vlády, uznesení Národnej rady SR a jej výborov, vypracúva správy o plnení úloh vyplývajúcich pre člena vlády z uznesení vlády, Národnej rady SR a jej výborov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495934/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1 písm. h)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa 1 rok praxe v oblasti verejnej správy.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421009
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Legislatívne pravidlá vlády SR,
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4
kompetenčný zákon
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy využívania portálu právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rokovací poriadok Národnej rady SR
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rokovací poriadok vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vypracovávania alebo organizačného zabezpečovania stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády, odpovedí na interpelácie, podnetov poslancov Národnej rady a vedenia ich evidencie, odpovedí na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade, formy zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vypracúvania správ o plnení úloh vyplývajúcich pre člena vlády z uznesení vlády, Národnej rady a jej výborov, systém zodpovednosti za ich komplexnosť, formu a predloženie v určenom termíne, systém zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania a koordinovania distribúcie uznesení vlády, uznesení Národnej rady a jej výborov, systém zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém koordinovania, usmerňovania, vypracovávania alebo zabezpečovania stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády, odpovedí na interpelácie, podnetov poslancov NR SR, vedenia ich evidencie a uloženia v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Informačný systém Úradu vlády SR na evidenciu uznesení vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba predpisov súvisiacich s rozhodovacou činnosťou vlády
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia úloh, ktoré vyplývajú z funkcie členovi vlády a jej poradných orgánov a sledovanie termínov ich plnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie agendy utajovaných písomností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a zabezpečovanie materiálov určených na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, Národnej rady SR a jej výborov, zabezpečenie distribúcie týchto materiálov v komplexnej forme, ich predkladanie v určenom termíne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie správ o plnení úloh vyplývajúcich pre člena vlády z uznesení vlády, Národnej rady a jej výborov, zodpovednosť za ich komplexnosť, formu a predloženie v určenom termíne, zodpovednosť za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, príp. spolupodieľanie sa na organizačnom zabezpečovaní stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, zabezpečenie distribúcie v komplexnej forme, v určenom termíne, ich evidencia a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
manipulácia s utajovanými a neutajovanými písomnosťami, ich zapožičiavanie, preprava, skladovanie a skartácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia plnenia koncepcií v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia činností súvisiacich s procesom medzirezortného pripomienkového konania, vrátane jeho zabezpečovania v rámci informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a koordinovanie distribúcie uznesení vlády, uznesení Národnej rady a jej výborov, zodpovednosť za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie odpovedí na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie stanovísk a odpovedí na interpelácie a podnety poslancov Národnej rady SR, zodpovednosť za vedenie ich evidencie a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.