Sudca

SudcaSudca je predstaviteľ súdnej moci. Právomoc súdu sudca vykonáva na nezávislom a nestrannom súde oddelene od iných štátnych orgánov. Sudca prejednáva a rozhoduje spory a iné právne veci v trestnom alebo občianskom súdnom konaní na nezávislom a nestrannom súde. Preskúmava zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon. Sudca rozhoduje v senáte, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca. Ak je sudca zároveň predsedom senátu, tak okrem rozhodovania aj riadi a organizuje činnosť senátu. V rámci správy sudov môže sudca vykonávať aj inú funkciu, napríklad podpredsedu alebo predsedu súdu, kedy zodpovedá za vykonávanie riadenia a správy súdu v rozsahu určenom zákonmi a osobitnými predpismi. Ak vykonáva funkciu predsedu grémia/kolégia, tak po odbornej stránke riadi a koordinuje činnosti príslušného grémia/kolégia. Pri rozhodovacej činnosti dodržiava nestrannosť a profesijnú etiku a je ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495933/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKSudca - predseda senátu
SKSudca - predseda súdu
SKSudca - podpredseda súdu
SKPredseda grémia
SKPredseda kolégia
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.; Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti SR o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 5 ods. 3)
Poznámka: Za sudcu môže byť vymenovaný len občan, ktorý zložil odbornú justičnú skúšku. Za odbornú justičnú skúšku sa podľa zákona o sudcoch a prísediacich (385/2000 Z.z.) považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika. So súhlasom Súdnej rady Slovenskej republiky môže minister spravodlivosti Slovenskej republiky odpustiť vykonanie odbornej justičnej skúšky u toho, kto je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva a najmenej 10 rokov je činný v právnickom povolaní. Justičnú skúšku možno odpustiť postupom podľa predchádzajúcej vety aj u toho, kto konal a rozhodoval najmenej 10 rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie sudcu sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Sudca Najvyššieho súdu SR - právnická prax minimálne 15 rokov.
Sudca Najvyššieho správneho súdu - právnická prax minimálne 10 rokov.
Sudca krajského súdu a Špecializovaného trestného súd - právnická prax minimálne 10 rokov.
Sudca krajského súdu v správnom kolégiu - právnická prax minimálne 7 rokov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Pre výkon funkcie sudcu je stanovený minimálny vek 30 rokov a vykonanie odbornej justičnej skúšky. Ak sa chce vyšší súdny úradník prihlásiť na justičnú skúšku musí mať prax 3 roky praxe ako vyšší súdny úradník (za výkon funkcie vyššieho súdneho úradníka sa považuje aj výkon funkcie justičného čakateľa a súdneho poradcu.). Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.
ISCO-08
2612
SK ISCO-08
2612001
ESCO
972
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2612001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: So zameraním na interpersonálnu komunikáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vedenia súdnych registrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov, znalcov a účastníkov konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon súdnictva, organizáciu a riadenie súdnictva a postavenie sudcov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy právnych aktov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy Európskej únie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne záväzné akty Európskej únie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súdnictvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady sudcovskej etiky a morálnej integrity.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe rozvrhu práce príslušného súdu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V prípade výkonu funkcie predsedu grémia alebo predsedu kolégia.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyjadrovanie sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie dôkazového materiálu, kontrola náležitostí právnych dokumentov, vrátane kontroly dodržiavania lehôt v uvedených dokumentoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním dôstojnosti a plynulosti súdneho konania a zásad sudcovskej etiky využívaním výsledkov vnútornej revízie súdu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov na procesné úkony a samotné procesné úkony
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyznačovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopise súdneho rozhodnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba rozvrhu práce príslušného súdu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V prípade výkonu funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu alebo predsedu grémia/kolégia. V zmysle § 50 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozvrhom práce rozumie akt riadenia predsedu súdu, ktorým sa riadi organizácia práce súdu pri zabezpečovaní výkonu súdnictva na príslušný kalendárny rok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vo vzťahu k sudcom a zamestnancom súdu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
výkon procesných úkonov v rámci prípravy a priebehu súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie odborného vzdelávania sudcov a ďalších zamestnancov súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva v spolupráci s Justičnou akadémiou a Ministerstvom spravodlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V prípade výkonu funkcie predsedu, podpredsedu súdu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
pojednávanie a rozhodovanie trestnoprávnych vecí v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypočúvanie svedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypočúvanie svedkov na súdnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon činností súvisiacich s právomocou sudcu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
efektívne delegovanie pracovných úloh a zodpovedností podriadeným zamestnancom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
rozhodovanie o žalobách/obžalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam, nečinnosti a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pojednávanie a rozhodovanie sporov a iných právnych vecí vyplývajúcich z občianskoprávnych, pracovnoprávnych, rodinných a obchodných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v správnych veciach (správne súdnictvo)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie vo volebných veciach, vo veciach referenda a vo veciach politických strán a hnutí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej moci a o ochrane pred nezákonným zásahom alebo opatrením orgánu verejnej moci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.