Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obceHlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárenia, efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií za kontrolované obdobie. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, vnútorných smerníc, pokynov a iných nariadení. Vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov finančných operácií. Predkladá obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti a správu z kontrolnej činnosti, kontroluje spôsob vybavovania sťažností, plnenie uznesení obecného zastupiteľstva. Spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu. Zúčastňuje sa na zasadaniach obecného zastupiteľstva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495930/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Pre prácu Hlavného kontrolóra obce sa odporúča prax tri roky v samospráve
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411010
ESCO
783
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2411010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania predbežnej finančnej kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fázy procesu vykonávania finančnej kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady kontroly činností úradov na centrálnej, krajskej a obecnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
štátna správa a samospráva na miestnej alebo regionálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne postupy v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v oblasti kontroly.
Metódy a postup pri vykonávaní kontroly.
Pravidlá kontrolnej činnosti.
Kontrolný mechanizmus nakladania s finančnými prostriedkami.
Kontrolný mechanizmus rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy finančnej kontroly v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Najmä znalosť Zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a Zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady kontroly v pôsobnosti samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie a prerokovávanie plánov kontrolných akcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a kontrola súladu činnosti organizácie s príslušnými právnymi a vnútornými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola nakladania s cudzími prostriedkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola finančných a účtovných operácií a zodpovednosť za ich komplexné riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, metodík a postupov pri tvorbe rozpočtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola účtovného systému
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania obehu dokladov a ich formálnej a vecnej správnosti, kontrola dodržiavania nariadení, platnej legislatívy a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z uzavretých úverových zmlúv, vrátane kontroly návratnosti úverov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vynakladania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce alebo samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vybavovania sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie predmetu kontroly pre príslušný kontrolovaný subjekt
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania interných predpisov obce alebo samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola finančných tokov v zmysle stanovených podmienok a pravidiel v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola hospodárenia s pridelenými prostriedkami v predškolských zariadeniach, školách a školských zariadeniach zriaďovaných v pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia zákonných povinností vlastníkov kultúrnych pamiatok v rámci správy kultúrnych pamiatok, spadajúcich do pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri poskytovaní služieb zmluvnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie výsledkov jednotlivých zisťovaní a kontrol, vrátane zostavovania prehľadov o zistených výsledkoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.