Formár vo výrobe skla

Formár vo výrobe sklaFormár vo výrobe skla pripravuje formy na tvarovanie skla. Okrem klasických drevených alebo petzolových foriem na fúkanie rotačných tvarov môže pracovať (v závislosti od finálneho produktu) aj s formami grafitovými, hliníkovými, liatinovými alebo bronzovými, ktoré slúžia na odlievanie alebo lisovanie skla a na fúkanie nerotačných tvarov. Vytvára aj latexovú a drevitú vrstvu (kôru) na kovových tvárniciach (formách) pre sklárske automatické linky na výrobu pohárov a kalíškov. Vypaľuje, čistí a páruje kovové tvárnice (formy) a vykonáva pravidelnú údržbu drevených foriem.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
495928/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7315
SK ISCO-08
7315004
ESCO
2212
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
7315004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vo výrobe foriem v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
postupy a spôsoby opracovávania a spájania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické špecifikácie pre sklárske technológie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technické špecifikácie pre výrobu foriem pre výrobky zo skla.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a technické podklady v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Normy a technické podklady na výrobu foriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné technologické postupy výroby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technologické postupy na výrobu kovových, grafitových, hliníkových, liatinových, alebo bronzových foriem pre výrobky zo skla.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy foriem na tvarovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. drevené, petzolové, grafitové, hliníkové, liatinové, bronzové a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy spracovania drevenej formy na výrobky zo skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, stroje a zariadenia na výrobu foriem pre výrobky zo skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby drevených modelov na výrobky zo skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
technológie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Triedenie odpadov v rámci ISO 14000 a zelenej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP a PO pri výrobe foriem na výrobu sklenených výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba pracovných postupov, nástrojov a strojov pri oprave a údržbe strojov a ručného elektrického náradia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola funkčnosti strojov a zariadení, vrátane ručného elektrického náradia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe sklárskych foriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie softvéru na konštrukciu 3D modelov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. 3D modelov formy na tvarovanie skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
výroba a montovanie zlievarenských modelov a jaderníkov do jedného celku
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Pre výrobu foriem vo výrobe skla.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručná výroba jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Výroba modelov pre odliatok.
Perspektíva: Aktuálna
3
obrábanie a spájanie materiálov vo výrobe skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Z dreva, plastu a pod. (rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie, brúsenie, lepenie, dyhovanie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba sklárskych foriem
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. drevené, petzolové, grafitové, hliníkové, liatinové, bronzové a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
vypaľovanie, čistenie a párovanie kovových tvárnic (foriem)
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe sklárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
vytváranie latexovej a drevitej vrstvy (kôry) na kovových tvárniciach (formách) na tvarovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Určené pre sklárske automatické linky na výrobu pohárov a kalíškov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné zhotovovanie modelov na výrobu foriem pri tvarovaní skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a nastavovanie strojov a zariadení v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe sklárskych foriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie, ošetrovanie, údržba a jednoduché opravy technického zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe sklárskych foriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidelná údržba foriem na tvarovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojného zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane technologických zariadení pri výrobe sklárskych foriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluha robotov pri obrábaní sklárskych výrobkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
riadenie procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných sklárskych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia sklárskych výrobných procesov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Nastavovanie programov spojených s formovaním výrobkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluha relevantných obrábacích prístrojov a strojov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.