Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike

Kvalitár, kontrolór v elektrotechnikeKvalitár, kontrolór v elektrotechnike vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobných materiálov, výrobných komponentov, súčiastok, medziproduktov, testuje a schvaľuje kvalitu hotových výrobkov a ich vlastností určených na expedíciu. Kontrolu kvality vykonáva vizuálne alebo meraním podľa parametrov zákazky, stanovenej technickej dokumentácie a noriem. Zhody a nezhody materiálov a výrobkov zaznačuje do protokolov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
4882/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENQuality controller
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa §16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543013
ESCO
2494
SK NACE Rev. 2
C26
CPA 2015
C26
Príslušnosť k povolaniu
7543013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti polymérnych materiálov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Fyzikálne, technologické, mechanické a chemické parametre materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Smart zariadenia a technológie
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
technická dokumentácia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Technická dokumentácia a normy v elektrotechnike.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
4
metódy skúšok kvality materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
nástroje, prípravky a meradlá v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
protokol o kontrole a posúdení zhody v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
4
orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie metód kontroly kvality v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Smart zariadenia a technológie
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
kontrola kvality a zhody materiálov, polotovarov a produktov podľa predpísaných noriem a referenčných dokumentov kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
4
vykonávanie vizuálnej kontroly a meranie predpísaných rozmerov výrobku
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a kontrola rozmerov, tvarov, vlastností povrchu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
meranie určenými meradlami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
diagnostikovanie smart zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.