Technológ káblovej výroby

Technológ káblovej výrobyTechnológ káblovej výroby je odborník na materiály a procesy ich spracovania vo výrobe káblov. Optimalizuje výstupný proces z hľadiska znižovania nákladov, minimalizácie technologického lomu (nutného odpadu, ako je nábehová a dobehová dĺžka kábla, materiálové straty pri zmenách farieb a pod.), určuje medzioperačnú kontrolu, rozhoduje o zmenách materiálov vo výrobe. Technológ káblovej výroby plánuje výrobné postupy, kontroluje ich, určuje pracovné normy a parametre, ktoré hodnotí vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola. Rieši zmeny vo výrobe, ako i nábeh nových zariadení spojených so školením obsluhy výrobných liniek. Zodpovedá za reprodukovateľnosť procesov výroby. Spolupracuje s technickým rozvojom firmy na vývoji výrobku podľa požiadaviek zákazníka. Navrhuje koncepcie na znižovanie výrobných nákladov. Navrhuje technologické riešenia a koordinuje ich s riadením kvality. Odstraňuje nedostatky vo výrobnom procese a navrhuje preventívne opatrenia, aby sa im predchádzalo. Je zodpove...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
4874/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKTechnológ výroby káblov
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Iba v prípade, že technológ káblovej výroby má elektrotechnické vzdelanie.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa §16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka praxe v prípade elektrotechnického vzdelania postačuje na vykonávanie činnosti podľa § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. V prípade, že sa od technológa káblovej výroby požaduje vykonávanie činnosti podľa § 22 uvedenej vyhlášky, musí byť dĺžka praxe v súlade s Prílohou č.11 k uvedenej vyhláške.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113001
ESCO
421
SK NACE Rev. 2
C22,C27
CPA 2015
C22,C27
Príslušnosť k povolaniu
3113001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Ovládanie technológie výtlačného lisovania plastových materiálov izolácií žíl a plášťov káblov.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Elektrotechnológia na materiálové inžinierstvo, prenos energie a signálov po vedení, konštrukcia a materiálové zloženie káblov, výrobné procesy a stroje na výrobu káblov. Poznatky o elektroizolačných materiáloch a technológiách ich spracovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Elektrotechnológia na materiálové inžinierstvo, prenos energie a signálov po vedení, konštrukcia a materiálové zloženie káblov, výrobné procesy a stroje na výrobu káblov.
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Elektrotechnológia na materiálové inžinierstvo, prenos energie a signálov po vedení, konštrukcia a materiálové zloženie káblov, výrobné procesy a stroje na výrobu káblov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prenos elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Prenos elektrickej energie a signálov po vedeniach.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
elektrotechnické stavebné výrobky na elektrické inštalácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy optimalizácie výroby káblov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náuka o materiáloch, materiálové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v káblovej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
6
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov vo vývoji materiálov, techniky, technológií a výrobných postupov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
normovanie výrobných postupov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Optimalizácia výrobných procesov s cieľom zvýšiť produktivitu.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza vývoja, spôsobov a úrovne nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj káblových výrobkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie náhrady materiálov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Pri zmene dodávateľov materiálov, pri inovačných zmenách výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné školenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Školenie zamestnancov pracujúcich na výrobných linkách o technologických postupoch výroby káblov
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha strojov a zariadení pri opriadaní, oplietaní, prevíjaní, združovaní, súkaní a skrúcaní laniek, drôtov a vodičov pri výrobe káblov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Obsluha zariadení na lanovanie, ovíjanie, oplietanie káblových duší, ich nastavovanie, optimalizácia pracovných postupov, stanovenie noriem pre obsluhujúcich robotníkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
6
lisovanie izolácie káblov a zakončenia káblov z termoplastov a elastomérov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Materiály a procesy ich spracovania pri výrobe káblov, konštrukcií káblov a požadovaných parametrov.
Perspektíva: Aktuálna
6
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
riadenie podriadených pracovníkov v káblovej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.