Operátor tvárniaceho zariadenia

Operátor tvárniaceho zariadeniaOperátor tvárniaceho zariadenia obsluhuje a riadi technologické stroje a zariadenia vo výrobnom procese tvárnenia, kontroluje údaje na riadiacich paneloch a prevádza základné korekcie chodov technologických strojov a zariadení. Sleduje a koordinuje chod technologických strojov a zariadení, vykonáva funkčné skúšky, overuje a vyhodnocuje predpísané parametre technologických strojov a zariadení. Kontroluje materiály na strojných zariadeniach, obsluhu lisovacích, tvárniacich, dierovacích, rovnacích, kalibrovacích strojov, hotové výrobky a spolupracuje pri zisťovaní príčin závad nezhodných výrobkov, vrátane navrhovania opatrení na ich odstránenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4863/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
F ?
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Prax nie je podmienkou, v závislosti od obsluhovaného výrobného zariadenia je pre zamestnanca bez praxe minimálna doba zaškolenia 3 mesiace.
ISCO-08
8121
SK ISCO-08
8121009
ESCO
2214
SK NACE Rev. 2
C24,C25
CPA 2015
C24,C25
Príslušnosť k povolaniu
8121009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia valcovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
softvérové, vizuálne, zvukové metódy vyhodnocovania predpísaných parametrov technologických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
prevádzkové, servisné a ekonomické metódy kontroly údajov na riadiacich paneloch strojných zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Základné.
Perspektíva: Aktuálna
2
formy mechanických a softvérových korekcií chodu technologických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Základné.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy funkčných skúšok
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy overovania a vyhodnocovania predpísaných parametrov technologických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
vizuálna kontrola kvality podľa definovaných noriem v kovospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kvalitatívne skúšky materiálov, polotovarov a výrobkov v kováčskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
rovnanie kovov pod lisom a pomocou ohrevu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha kováčskych pecí a vyhní
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha bucharov a kovacích lisov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha strojov na rovnanie zložitých výkovkov, výliskov, výstrižkov, výpalkov a zvarencov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha strojov na valcovanie krúžkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha modernizovaných tvárniacich zariadení v testovacom chode pred uvedením do bežnej prevádzky
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha kovacích lisov s programovým riadením
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.