Operátor zlievarenských strojov a zariadení

Operátor zlievarenských strojov a zariadeníOperátor zlievarenských strojov a zariadení sa podieľa na výrobe odliatkov obsluhou technologických strojov a zariadení slúžiacich na výrobu foriem a jadier, obsluhuje tiež technické vybavenie slúžiace na odlievanie tekutého kovu do foriem. Kontroluje pracovné procesy pri výrobe foriem a odliatkov, výstupy pracovných činností v primeranom rozsahu eviduje a v potrebnom rozsahu obsluhuje, prípadne koriguje parametre chodu ostatných technologických strojov a zariadení používaných v zlievarňach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4862/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
CSSlévač formíř
DEGießer
ENMoulder, molder
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Vítaná je prax 12 mesiacov, aj v príbuznom odbore.
ISCO-08
8121
SK ISCO-08
8121015
ESCO
2176
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
8121015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Operátor pozná a v praxi aplikuje základné metódy evidencie rozhodujúcich parametrov pri výrobe odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
3
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane automatizovaných pracovísk.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
3
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Operátor sleduje základné kvalitatívne parametre odliatku - vyplnenie tvaru, presadenie tvaru...
Perspektíva: Aktuálna
2
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy viazania žeriavových bremien
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
3D tlač a materiály na priemyselné aplikácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie a používanie technických podkladov v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Operátor musí vedieť na základe technickej dokumentácie byť schopný aplikovať zásahy do riadenia procesu.
Perspektíva: Budúca
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba metalurgických postupov, vyhodnocovanie parametrov procesu tavenia kovov v taviacich agregátoch a korekcia procesov tavenia
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie a kontrola priebehov technologických procesov pri výrobe odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie rozmerov, tvarov, vzájomné polohy prvkov a akosť povrchu foriem, jadier a odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Operátor musí byť schopný v zmysle platných noriem evidovať nevyhnutné technické dáta potrebné pre vysledovanie podmienok výroby odliatku v prípade reklamácie jeho kvality.
Perspektíva: Aktuálna
2
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojového zariadenia a liniek na zhotovovanie a formovanie odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie prípravných, čistiacich a pomocných prác pri realizácii opráv a údržby strojov a zariadení v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Operátor je schopný realizovať čistenie a bežnú údržbu na zariadeniach s ktorými pracuje.
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výroba odliatkov liatím tekutého kovu do pieskovej alebo kovovej formy
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečná manipulácia so surovinami, materiálmi, polovýrobkami a hotovými výrobkami v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha a viazanie žeriavových bremien
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Operátor dokáže obsluhovať žeriav a za pomoci žeriavu manipulovať s formami na výrobu odliatkov a s panvami s tekutým kovom.
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha zariadení na prípravu jadrovej zmesi
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Operátor musí vedieť pri svojej práci namiešať jadrovaciu zmes predpísaného zloženia a kvality.
Perspektíva: Aktuálna
3
odlievanie foriem v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava formovacích a jadrových zmesí
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie regeneračného systému formovacích zmesí
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a základná údržba taviacich zariadení a zariadení sekundárnej metalurgie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov na výrobu zlievarenských jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné nastavovanie a obsluha zlievarenských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba modelov, foriem, jadier a odliatkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
3
aplikovanie noriem ISO
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Operátor musí poznať normy platné pre jeho činnosť a aplikovať ich v primeranom rozsahu v svojej pracovnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.