Umelecký kováč

Umelecký kováčUmelecký kováč tvorí a zhotovuje umelecké predmety na báze železných a farebných kovov prevažne ručným kovaním za tepla a za studena. Vykonáva spracovanie výtvarných zámerov pre kovanie, navrhuje jednotlivé technologické postupy vzorovania vo väzbe na cielené výrobky, zhotovuje konštrukčné práce umeleckého kováčstva a zámočníctva, napr. dvier, vrát, mreží, zábradlí, plastík. Manipuluje s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovláda jednoduché manipulačné prostriedky. Vykonáva ručné spracovanie kovu za tepla pechovaním, predlžovaním, ohýbaním, nakrucovaním, sekaním, tvarovaním výkovkov podľa šablón, kováčskym dierovaním, ručne obrába a spracováva plechy a profily z kovu (prípadne plastov a iného nekovového materiálu) rezaním, strihaním, sekaním, pilovaním, vŕtaním, narovnávaním, ohýbaním atď.. Zhotovuje umelecké predmety technológiou tepania z plechov medených, mosadzných. Zodpovedá za voľbu technologického postupu, materiálov, nástrojov a pomôcok na výrobu šperkov z...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4850/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
7319
SK ISCO-08
7319001
ESCO
2205
SK NACE Rev. 2
C24,R90
CPA 2015
C24,R90
Príslušnosť k povolaniu
7319001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia rytia do kovu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zlatotepectva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia pre tepelné spracovanie kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a prípravy zápustiek
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia kovania za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania kovov (okrem zlata a drahých kovov)
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia obrábania kovov v umeleckom spracovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy reštaurátorských prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba technologického postupu, materiálov, nástrojov a pomôcok na výrobu šperkov z drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie jednotlivých technologických postupov vzorovania vo väzbe na cielené výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie výtvarného zámeru pre ručné zhotovovanie výrobkov umeleckého kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné obrábanie a spracovanie plechov a profilov z kovu (prípadne plastov a i. nekovového materiálu) rezaním, strihaním, sekaním, pilovaním, vŕtaním, narovnávaním, ohýbaním atď.
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Zhotovenie umeleckých predmetov technológiou tepania z medených a mosadzných plechov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné spracovanie kovu za tepla pechovaním, predlžovaním, ohýbaním, nakrucovaním, sekaním, tvarovaním výkovkov podľa šablón, kováčskym dierovaním
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné kovanie za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie konštrukčných prác umeleckého kováčstva a zámočníctva, napr. dvier, vrát, mreží, zábradlí, plastík
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tepelné spracovanie výkovkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové úpravy výrobkov umeleckého kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž výrobkov umeleckého kováčstva a zámočníctva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha kováčskych pecí a vyhní
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a nastavovanie tepacieho, remeňového a kladivového bucharu na elektrický pohon, na vytepávanie fólií zo zlata, striebra alebo hliníka
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.