Odlievač kovov

Odlievač kovovOdlievač kovov kvalifikované manuálne práce, teda obsluhuje klasické technologické stroje a zariadenia na výrobu odliatkov do trvalých kovových foriem a dokáže pracovať aj na automatizovaných odlievacích pracoviskách (odlievací stroj, ošetrovacie zariadenie, manipulačné roboty a periférne zariadenia). Kontroluje pracovné procesy pri výrobe odliatkov, dodržiavanie noriem ISO, eviduje výstupy pracovných činností v primeranom rozsahu, v potrebnom rozsahu koriguje parametre chodu obsluhovaných zariadení a realizuje ich nutnú údržbu. Vizuálne posudzuje kvalitu odliatkov, určuje príčiny chýb a realizuje kroky k zamedzeniu ich vzniku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4847/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Špecifikácia k certifikátu: Obsluha vysokozdvižného vozíka.

Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Obsluha žeriava.

Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: dlhšia prax výhodou
ISCO-08
7211
SK ISCO-08
7211005
ESCO
2542
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
7211005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné poznatky pre výrobu odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základná evidencia zhotovených odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
nedeštruktívne metódy skúšania (vizuálne)
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vizuálne je schopný posúdiť správnu kvalitu odliatku.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia robotizácie a kolaboratívnych robotov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Odlievač kovov je schopný kooperovať s odlievacími robotmi.
Perspektíva: Budúca
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Používaných na výrobu odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
3
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy a riadenia zlievarenských výrobných technologických zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha odlievacích strojov a manipulátorov pri výrobe odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Identifikovanie a navrhnutie postupu ich odstránenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy používané pri výrobe odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Poznanie základných noriem týkajúcich sa odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy viazania žeriavových bremien
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vizuálna kontrola pracovného procesu v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Odlievač musí byť schopný v zmysle platných noriem evidovať nevyhnutné technické dáta potrebné pre vysledovanie podmienok výroby odliatku v prípade reklamácie jeho kvality.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie prípravných, čistiacich a pomocných prác pri realizácii opráv a údržby strojov a zariadení v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Odlievač je schopný realizovať čistenie a bežnú údržbu na zariadeniach s ktorými pracuje.
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomocné tavičské práce
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a viazanie žeriavových bremien
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Odlievač dokáže obsluhovať žeriav a za pomoci žeriavu manipulovať s formami na výrobu odliatkov a s panvami s tekutým kovom.
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupracovanie žeriavnika a viazača pri presune materiálu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a riadenie procesu liatia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Riadi proces na úrovni obsluhy.
Perspektíva: Aktuálna
3
odlievanie foriem v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné nastavovanie a obsluha zlievarenských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha 3D tlačiarne
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
3
zhotovovanie odliatkov v zlievarenstve a používanie technologických postupov a zručností
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Základná pracovná činnosť odlievača.
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
aplikovanie noriem ISO
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Odlievač musí poznať normy platné pre jeho činnosť a aplikovať ich v primeranom rozsahu v svojej pracovnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.