Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zlievarenský modelár

Zlievarenský modelárZlievarenský modelár zhotovuje modely a modelové zariadenia. Zodpovedá za spracovanie technickej prípravy výroby modelových zariadení, zhotovenie modelov z technických materiálov, vrátane okovania alebo obloženia modelov kovom, obsluhu konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek, obsluhu zariadení na odlievanie modelov a jaderníkov z epoxidových živíc do foriem z rôznych materiálov, lakovanie a nátery kovov, dreva a iných podkladov, povrchové úpravy zhotovených modelov a jadrovníkov, za meranie a kontrolu rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalitu povrchu foriem a jadier. Vykonáva základné operácie ručného obrábania a spracovania kovových materiálov a plastov, výrobu modelov z dreva, drevo-hliník, drevo-epoxid, drevo-umelej hmoty, pomocou SikaBlock, základné nastavovanie a obsluhu zlievarenských strojov a zariadení, vedenie príslušnej dokumentácie a agendy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4845/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEGiessereimodellierer
ENPattern maker
SKOperátor na výrobu modelových zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: V zlievarenskej výrobe.
ISCO-08
7211
SK ISCO-08
7211003
ESCO
2177
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
7211003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
rozmerové obvody
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vrátane jadrovníkov, kovov aj plastov.
Perspektíva: Aktuálna
3
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zlievarenské technologické postupové výkresy
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Materiály na výrobu modelov, vrátane plastov.
Perspektíva: Aktuálna
3
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
3D tlač a materiály na priemyselné aplikácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť o nových materiáloch vhodných pre výrobu modelov pomocou 3D tlače.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie technickej prípravy výroby modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalita povrchu foriem a jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné operácie ručného obrábania a spracovania kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovenie modelov z technických materiálov, vrátane okovania alebo obloženia modelov kovom
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vrátane jadrovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
lakovanie a nátery kovov, dreva a iných podkladov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Povrchové úpravy zhotovených modelov a jadrovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Opracovanie zlievarenských modelov a jadrovníkov, opravy a úpravy zhotovených modelov a jadrovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba modelov z dreva, drevo-hliník, drevo-epoxid, drevo-umelej hmoty
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na odlievanie modelov a jaderníkov z epoxidových živíc do foriem z rôznych materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Odlievanie modelov, ich dielov a jadrovníkov do foriem, laminovanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba modelov, foriem, jadier a odliatkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
3
obsluha programovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.