Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zlievarenský technik kontroly kvality

Zlievarenský technik kontroly kvalityZlievarenský technik kontroly kvality zaisťuje vstupné, medzioperačné a výstupné kontroly prostredníctvom ďalších kontrolórov alebo laboratórnych pracovníkov. Navrhuje najnovšie kontrolné metódy a stanovuje konkrétne postupy na realizáciu skúšok kvality. Vykonáva funkčné skúšky, overuje a vyhodnocuje predpísané parametre zlievarenských výrobkov. Kontroluje alebo zaisťuje kontrolu dodržiavania technologickej disciplíny, vrátane navrhovania opatrení na zvýšenie kvality. Ovláda príslušné zariadenia na ktorých vykonáva fyzikálne, prípadne chemické skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov. Orientuje sa v normách, v technických podkladoch v zlievarenskej výrobe a výrobe modelových zariadení. Vyhodnocuje výsledky, formulácie záverov a vydáva posudky. Riadi reklamačný proces v zlievarenskej výrobe. Vedie príslušnú dokumentáciu v zmysle platných predpisov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4836/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENQuality manager
SKKontrolór kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117009
ESCO
1245
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
3117009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
5
nedeštruktívne metódy skúšania (prežarovanie)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Materiály potrebné pre výrobu odliatkov, modelov a jadrovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
5
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia liatia kovov a cizelérstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Definovanie noriem a štandardov kvality týkajúce sa zlievarenskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Definovanie zásad kontroly a nastavovanie meradiel pri kontrole odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
5
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Definovanie bezpečnej manipulácie s materiálmi používaných v zlievarenstve.
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
5
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Definovanie chýb, určiť ich príčinu, sledovať spokojnosť zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, predpisoch a pracovných postupoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie metód kontroly kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie a kontrola priebehu technologických procesov pri výrobe a liatí neželezných kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a kontrola priebehov technologických procesov pri výrobe ocele, špeciálnych ocelí a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Plánovanie kontrol kvality surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve.
Perspektíva: Aktuálna
5
meranie a kontrola výsledkov tepelného spracovania pomocou prístrojov na meranie tvrdosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
meranie a kontrola výsledkov galvanizovania - hrúbky nanesenej vrstvy a kvality povrchu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
meranie teplôt pecných priestranstiev, horúcich polotovarov a súčastí rôznych druhov pyrometrov a teplomerov, odhad teploty podľa farby povrchu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technologické skúšky v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vybavovanie reklamácií surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve.
Perspektíva: Aktuálna
5
práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie požiadaviek a bezpečnostných predpisov pri manipulácií.
Perspektíva: Aktuálna
5
obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie technickej, technologickej a pracovnej disciplíny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
5
obsluha elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.