Zlievarenský technik technológ

Zlievarenský technik technológZlievarenský technik technológ spracováva návrhy nových technológií, technologických postupov v zlievarenskej výrobe pre nové odliatky, overuje ich, kontroluje dodržiavanie technologických predpisov a vyhodnocuje ich úspešnosť. Ovláda moderné metódy kontroly kvality, presnosti odliatkov a technologických postupov jednotlivých operácií. Orientuje sa v technickej dokumentácii, v systémoch riadenia kvality a aktívne sa zúčastňuje zlepšovania výrobných procesov. Komunikuje s konštrukčným oddelením v procese vývoja nových projektov, analyzuje požiadavky odberateľov na zákazku a spolupracuje na príprave návrhov cenových ponúk. Vykonáva normotvorné činnosti, spolupracuje pri optimalizácii nákladovosti výroby a vedie príslušnú technickú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4835/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFoundry technologist
DEGießereitechnologe
RUTехнолог литейного производства
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Minimálne 2/3 praxe v zlievarenstve.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117008
ESCO
2176
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
3117008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Modelovanie odliatkov, simulácie liatia.
Perspektíva: Aktuálna
5
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Materiály používané pre výrobu odliatkov, modelov a jadrovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Výroba odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia práškovej metalurgie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V zlievarenstve, výroba odliatkov, foriem, jadier a modelov.
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia pre tepelné spracovanie kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
zlievarenské technologické postupové výkresy
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vývojové trendy pre výrobu odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
5
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nové materiály, zliatiny pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
4
spôsoby prevodu technického výkresu do formátu pre 3D tlač
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
simulácie vytvárania 3D štruktúr
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Hygiena prevádzky, zlievarenské odpady, trosky, piesky.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
3D tlač v práškovej metalurgii
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosť zlievarenskej technickej dokumentácie a jej evidencia.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v nástrojoch na riadenie a simuláciu metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie noriem alebo normatívov spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov vo výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
5
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie technologických skúšok pri inováciách v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sledovanie, vyhodnocovanie a spracovávanie rozborov hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientovanie sa v ekonomike zlievarenskej výroby, vrátane kalkulovania nákladov na výrobu polotovarov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie štatistických výkazov, uzávierok a analýz príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát z automatizovaných zariadení za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
5
navrhovanie a vývoj nových produktov, popr. modifikácia súčasných produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pre oblasť zlievarenstva.
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba zlievarenských technologických postupových výkresov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Spracovanie kompletných technologických postupov výroby odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca pri výskume, vývoji a príprave nových výrobkov, zavedení nových výrob a technológií v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vývoj a zavádzanie nových technológii pri výrobe odliatkov.
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovanie súvisiacej dokumentácie v rámci databázových analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha 3D tlačiarne
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia operatívnych plánov zlievarenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: V súvislosti s koordináciou zlievarenskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodické riadenie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie konštrukčných prác a projektov na ucelenom type výrobku od návrhu až po zavedenie do výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových projektov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie a simulácia metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný riadiť metalurgické procesy v praxi, ale tiež simulovať metalurgické procesy v počítači.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.