Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborantTechnik kontroly kvality v hutníctve, laborant zabezpečuje odborné technické práce v oblasti kontroly kvality a systému manažérstva kvality (SMK). Vykonáva odber vzoriek, prípravu a aj ich samotné testovanie. Spracováva prvotné záznamy nameraných hodnôt a pripravuje prvotné analýzy. Vykonáva technickú kontrolu jednotlivých operácií a sleduje technologický proces výroby. Vedie príslušnú dokumentáciu v zmysle platných predpisov a noriem a poskytuje štatistické informácie pre útvar kvality a pre ďalšie odborné útvary. Vyhodnocuje vstupné, výstupné a medzioperačné testy a merania parametrov kvality podľa predpísanej dokumentácie a noriem. Navrhuje postupy na meranie kvality surovín, materiálov a produktov hutníckej výroby. Pripravuje podklady a dokumentáciu súvisiacu s riadením kvality. Samostatne rieši a vybavuje požiadavky vyplývajúce z uplatnených reklamácií na výrobky spoločnosti. Zabezpečuje odborné činnosti koncepčného charakteru v oblasti SMK v súlade s požiadavkami medzinárodnýc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4834/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKTechnický kontrolór
SKTechnický kontrolór kvality v hutníctve
SKTechnik riadenia kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
P ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117007
ESCO
1245
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
3117007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metrológia fyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy skladovania chemických látok, surovín, materiálu, výrobkov, medziproduktov a vedľajších produktov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby koksu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vzorkovacie prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie v strojárstve a kovovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optoelektronické prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy merania
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy skúšania (prežarovanie)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy skúšania (ultrazvuk)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy skúšania (vizuálne)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
6
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby surového železa
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
6
technológia výroby ocele
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
6
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
6
technológia výroby kovov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
6
technológia pretláčania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Vodík – palivo budúcnosti
6
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
6
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
6
hliník a jeho zliatiny
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
6
meradlá, meracie prístroje a meracie zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné technológie pri riešení odborných úloh a v riadiacich procesoch hutníckej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
informačné systémy v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
technológie s využitím vodíka ako redukčného činidla pri výrobe kovov z rúd
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
6
systémy, normy a štandardy kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách, predpisoch a pracovných postupoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v metalurgických postupoch a v technických podkladoch pri tavení kovov a taviacich agregátov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
6
orientácia v normách a v technických podkladoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a v technických podkladoch pri výrobe, liatí a spracovaní železných kovov a ocele, vrátane vedenia predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách akosti a kvality v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v nástrojoch na riadenie a simuláciu metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja techniky a technológie výroby v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
6
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie podkladov a syntéz údajov pre prípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie druhu a množstva materiálov a polotovarov na výrobu nových výrobkov hutníckej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
6
navrhovanie metód kontroly kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie spôsobov hodnotenia a triedenia kvality a preberacích podmienok v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov v hutníckych výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
6
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a participácia na príprave podkladov na analýzy a štatistiky prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie a kontrola priebehu technologických procesov pri výrobe a liatí neželezných kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
6
posudzovanie a kontrola priebehov technologických procesov pri výrobe ocele, špeciálnych ocelí a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Progresívne využitie surovín pre výrobu ferozliatin
6
kontrola dodržiavania metalurgických postupov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovaru a výrobkov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v hutníckej výrobe (vrátane zisťovania chýb)
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie kvality všetkých druhov ocelí na rôznych typoch oceliarskych pecí, kontrola technológie odlievania, vrátane vedenia predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
6
posudzovanie kvality hutných valcovaných výrobkov, určovanie príčin nevyhovujúcich výrobkov a realizácia opatrení pri ich odstránení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
6
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie technických veličín v hutníctve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie štatistických metód hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
ovládanie štatistických metód spracovania údajov v hutníctve a zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
analýza a vyhodnocovanie systému riadenia kvality a stanovovania operatívnych metód a činností na splnenie požiadaviek na kvalitu v hutníctve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie štatistických výkazov, uzávierok a analýz príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza dát automatizovaného meracieho systému, snímačov zariadení a pod.
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie príčin zníženej kvality hutníckych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie príčin zníženej kvality zlievarenských výrobkov a návrh opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii hutníckej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie plánov kontroly kvality zlievarenských výrobkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha informačných technológií v procesoch riadenia hutníckej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
6
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.