Triedič odpadov

Triedič odpadovTriedič odpadov zabezpečuje záverečné dôkladné dotriedenie odpadov z triedeného zberu komunálneho odpadu na triediacej linke pred jeho konečným zhodnotením (papier, plasty, sklo, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály) alebo triedi odpady podľa druhu (papier, drevo, stavebná suť, plasty, elektronický odpad a pod.) v prevádzke zberného dvora. Je zodpovedný za vedenie evidencie a zabezpečenia správneho uskladnenia/uloženia v súlade s právnymi predpismi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4749/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9612
SK ISCO-08
9612001
ESCO
2917
SK NACE Rev. 2
E38
CPA 2015
E38
Príslušnosť k povolaniu
9612001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
typy druhotných surovín
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základy automatizácie a regulácie v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Budúca
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie evidencie odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie dokumentácie v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie ochranných pracovných pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
triedenie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
správne uloženie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: podľa relevantných právnych predpisov
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie s odpadom vzniknutým pri skladovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha triediacej linky
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných zručností v oblasti automatizácie, regulácie a digitalizácie odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Budúca
2
umiestnenie nespracovateľného odpadu z triedeného zberu na určené miesto na skládke
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.