Čistič kanalizačných zariadení

Čistič kanalizačných zariadeníČistič kanalizačných zariadení čistí a kontroluje kanalizačné siete, kanalizačné prípojky, kanalizačné čerpacie stanice a čistiarenské zariadenia vrátane údržby a opráv pri zneškodňovaní odpadových vôd od producentov znečistenia. Odstraňuje nánosy a nečistoty v kanalizačnej sieti; čistí žumpy a septiky. Obsluhuje mechanické a vysokotlakové nástroje. Vyhľadáva a lokalizuje zdroje balastných vôd a producentov vôd z povrchového odtoku. Vykonáva pomocné stavebné práce na kanalizačnej sieti. V prípade potreby spolupracuje s pracovníkmi zabezpečujúcimi odber vzoriek pri odbere vzoriek odpadových vôd.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4743/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9312
SK ISCO-08
9312003
ESCO
2871
SK NACE Rev. 2
E37
CPA 2015
E37
Príslušnosť k povolaniu
9312003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia montáže a opráv vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a princípy montáže, údržby a opráv kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy vysokotlakového čistenia kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy mechanického čistenia kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: čistenie a frézovanie upchatého potrubia "krtkovaním"
Perspektíva: Aktuálna
2
stroje a zariadenia na čistenie kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
orientácia v technologických procesoch slúžiacich na čerpanie, úpravu, rozvod, odkanalizovanie a čistenie vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prietokovosti potrubí, prípojok a kanalizačných stok pri čistení kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vyplňovanie a evidencia záznamov o čistení kanalizačného potrubia, prípojok a objektov kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba a opravy zariadení na prevádzkach odpadov a vnútorných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
práca s mechanickými prístrojmi na čistenie potrubí
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: "krtkovanie"
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné čistenie kanalizačných sietí, odpadových nádrží a dostupných kanalizačných stôk v podzemí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
odber vzoriek na laboratórne analýzy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.