Hrádzny, hatiar

Hrádzny, hatiarHrázdny, hatiar zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Kontroluje stav korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení, vykonáva ich opravy a údržbu. Riadi prevádzku na vodohospodárskych zariadeniach, čerpacích staniciach a malých vodných elektrárňach a obsluhuje haťové a priehradné zariadenia, plavebné komory, malé vodné elektrárne a čerpacie stanice. Zabezpečuje manipuláciu pri riadení ľadového režimu na tokoch. Participuje na procese vykonávania protipovodňových prehliadok, plní úlohy protipovodňovej ochrany a vykonáva práce pri povodňovej aktivite a ekologických haváriách. Vykonáva merania a pozorovania povodňového a zimného režimu vodných tokov. Vykonáva merania a pozorovania podľa TBD, kontroluje dodržiavanie zásad v pásmach hygienickej ochrany vodných tokov a vodných stavieb. Zabezpečuje optimálne hospodárenie s vodou na odbery, energetiku a pre znižovanie rizika povodní ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4705/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie o absolvovaní pravidelného preškolenia na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 3)
Certifikát o absolvovaní akreditovaného odborného kurzu na prácu s motorovou pílou
Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132014
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
3132014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatíva v oblasti vodohospodárskych noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hydrológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Chemické a postrekové látky.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
princípy fungovania robotov a ich riadenie
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Používané v rámci údržby okolia vodných tokov.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné stavebné technológie na vykonávanie jednoduchých stavebných prác.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Automatická montáž pomocou robotov
3
geodetické prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ochrany biodiverzity, prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Ekologické účtovníctvo
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
3
princípy a metódy ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zásady a obmedzenia činností v pásmach hygienickej ochrany - v ochranných pásmach vodných tokov a vodných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulačné a prevádzkové poriadky vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
zásady a predpisy na riešenie povodní
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Metódy a princípy protipovodňovej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
správa vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby obsluhy a bežnej údržby strojov, zariadení a drobnej mechanizácie na údržbu korýt, brehov vodných tokov a vodných stavieb, meracie a registračné prístroje na meranie profilov korýt.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
právne predpisy a pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: NŠZ nie je povinne regulovaný legislatívnym predpisom ale pôsobnosť správcu vodných tokov a vodných stavieb, práva a povinnosti pri výkone činností súvisiacich so správou a prevádzkou vodných tokov a vodných stavieb upravuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a ďalšie súvisiace legislatívne predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
4
elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
4
vegetačný sprievod vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hydrotechnika
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady prevádzky a manipulácie s technickými strojmi a nástrojmi na vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy kontroly stavu korýt a brehov vodných tokov a prevádzky vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Elektronické geometrické plány
Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Ekologické účtovníctvo
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4
zásady trvalo udržateľného nakladania s vodami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pásma hygienickej ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povodňové plány
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
princípy a metódy opráv a údržby korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4
vodné stavby a vodné diela
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Prevádzka vodných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ochrany a revitalizácie brehových porastov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby vedenia a obsluhy malých plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Orientácia v legislatívnych predpisoch v oblasti vôd a ich aplikácia v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania podmienok v pásmach hygienickej ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
kontrola a zabezpečovanie optimálneho hospodárenia s vodou
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
spolupráca pri geodetických a meračských prácach
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
3
meranie stavu vody v povodňovom a zimnom režime a zameriavanie profilov korýt
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
vedenie dokumentácie prevádzky, údržby a opráv vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
využívanie informačných systémov a platforiem o možnostiach celoživotného vzdelávania, vzdelávacích príležitostiach a ponuke vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Online vzdelávanie
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
odborná súčinnosť počas povodňovej aktivity
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
4
spolupráca s organizáciou poverenou výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
údržba, čistenie a opravy korýt a brehov vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Údržba brehových opevnení, brehových porastov a prietokov korýt.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4
stavebné práce v rámci údržby korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatická montáž pomocou robotov
3
údržba a opravy vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Opravy a údržba technologických zariadení priehradných, plavebných a hrádzových sústav.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4
aplikácia chemických a postrekových látok v rámci údržby okolia vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
3
vytyčovanie plavebných dráh
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vytyčovanie a vyznačovanie plavebnej dráhy na vodných tokoch s plavebnou prevádzkou podľa projektu vytýčenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
obsluha a údržba strojov, zariadení a drobnej mechanizácie na údržbu okolia vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
4
vedenie a obsluha malých plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
kontrolná činnosť na vodných stavbách a vodných tokoch a ochrana pred povodňami
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Kontrola stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení a súčinnosť pri vykonávaní protipovodňových prehliadok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Operatívne riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch, vodných stavbách a vodohospodárskych zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie prevádzky na vodných dielach a vodohospodárskych zariadeniach
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Riadenie prevádzky na vodohospodárskych zariadeniach (haťové a priehradové zariadenia, plavebné komory, malé vodné elektrárne, čerpacie stanice a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
spolupráca pri zostavovaní plánu opráv a údržby
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.