Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách

Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciáchTechnik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách plní komplex úloh pri riadení prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Podľa prevádzkového poriadku a smerníc pre činnosť dispečingu riadi prevádzku jednotlivých zariadení verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie. Rozhoduje o optimálnom chode jednotlivých zariadení, a v prípade potreby koordinuje činnosť príslušných zložiek v prípade havárií a porúch verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie do momentu, pokiaľ riadenie krízovej situácie nepreberú kompetentní správcovia jednotlivých sietí. Dohodnutým spôsobom vyrozumieva verejnosť o odstávkach, respektíve iných udalostiach na sieti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4677/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnický pracovník vodárenského dispečingu
SKVodárenský dispečer
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: je možné samostatne pracovať aj pri kratšej praxi, ale je vhodné mať zabezpečeného konzultanta dosiahnuteľného prakticky okamžite
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132005
ESCO
1338
SK NACE Rev. 2
E36,E37
CPA 2015
E36,E37
Príslušnosť k povolaniu
3132005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: V oblasti vodárenstva.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadiaca technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V oblasti vodárenstva.
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizované systémy prevádzkovej techniky dispečingu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulačné a prevádzkové poriadky vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri odstraňovaní porúch a havarijných stavov vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
vypĺňanie a evidovanie záznamov o prevádzke úpravní vôd a čerpacích a prečerpávacích staníc
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie o riadení prevádzky a údržbe verejnej vodovodnej siete a zabezpečovanie dodávok vody odberateľom
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dispečerské riadenie a koordinácia činností vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
koordinácia činností a spolupráce s vodárenskými prevádzkami a strediskami pri riešení porúch vodovodných sietí a pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dispečerské riadenie a koordinácia činností vo vodárňach a kanalizáciách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.