Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody

Špecialista technológ pre úpravu pitnej vodyŠpecialista technológ pre úpravu pitnej vody je zodpovedný za komplexné riadenie prevádzky úprav vody, pričom navrhuje a riadi procesy pri úprave pitnej a technologickej vody, ako aj počas distribúcie a dodávky pitnej vody odberateľom. Analyzuje a vyhodnocuje kvalitu surovej a upravenej vody. Vo väzbe na laboratórne výsledky vzoriek surovej vody, resp. upravenej pitnej vody navrhuje, resp. optimalizuje technologický postup úpravy vody tak, aby vyhovovala požiadavkám na kvalitu pitnej vody. Vyjadruje sa k investičným zámerom a projektovým dokumentáciám v oblasti využívania vodárenských zdrojov a úpravy vody vo vzťahu ku kvalite vody vo vodárenských zdrojoch. Zabezpečuje kontrolu plnenia Programu prevádzkovej kontroly kvality vody a následné vypracovávanie hlásení prevádzkových výsledkov nadriadeným orgánom a oprávneným organizáciám.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4636/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149025
ESCO
1172
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
2149025

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
Zákon č. 247/2017 Z.z. o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
biochémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrochémia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
6
systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane legislatívnych noriem a predpisov vo vodohospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby a úpravy pitnej vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chémia vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia na úpravu vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
Program prevádzkovej kontroly kvality vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie výrobného a prevádzkového plánu úpravy vody, jeho rozpis na jednotlivé pracoviská a úseky
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia Programu prevádzkovej kontroly kvality vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalifikované odhady/výpočty nameraných a/alebo nemerateľných veličín
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
prepočítavanie kapacity zariadení vo výrobe vody a čistení odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia základných analytických metód používaných v organickej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: aplikovanie základných analytických metód používaných v organickej chémii v riadení procesov úpravy surovej vody na vodu pitnú
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza chemických látok
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: analýza chemických látok v surovej a upravenej vode
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza príčin nedodržania štandardov kvality vody a návrh nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie kvality surovej a upravenej vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov, nových postupov a metód výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: využívanie softvérových aplikácií pre evidovanie a spracovávanie analýz, spracovávanie analýz z online analyzátorov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: vkladanie dát z analýz a technologických procesov úpravy vody
Perspektíva: Aktuálna
7
zálohovanie dátových súborov a knižníc
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: zálohovanie dát z analýz a technologických procesov úpravy vody
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie prevádzky, údržby a opráv vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia a spracovanie dát z oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypĺňanie a evidovanie záznamov o prevádzke úpravní vôd a čerpacích a prečerpávacích staníc
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nastavovanie, ošetrovanie a bežná údržba strojov a zariadení úpravne pitnej a úžitkovej vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: obsluha počítačových aplikácií súvisiacich s procesmi úpravy surovej vody na vodu pitnú a následné spracovanie dát
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie technologických postupov pri úprave vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie činnosti technologických zariadení pri úprave pitnej vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné riadenie prevádzky úprav vody v organizácii a zabezpečovanie koncepcie ich rozvoja
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.