Geochemik

GeochemikGeochemik skúma a hodnotí obsah, distribúciu a vzťahy chemických prvkov v telese Zeme, vrátane izotopov. Pozoruje a analyzuje endogénne, exogénne procesy ovplyvňujúce správanie sa chemických prvkov, ako aj interakciu prvkov medzi jednotlivými sférami Zeme. Zároveň sa vyjadruje k prírodným a antropogénnym faktorom životného prostredia najmä z aspektu geohazardov, znečistenia životného a prírodného prostredia, skúma abiogénne a biogénne procesy vyvolávajúce mobilitu chemických prvkov a ich zlúčenín. Skúma ich v rámci interakcií systému hornina-pôda-voda-ovzdušie-biota až po vplyv geochemického prostredia (prirodzeného i antropogénne podmieneného) na ľudské zdravie. Využíva vedecké metódy geochemického výskumu s orientáciou na základný a aplikovaný výskum v odbore vied o Zemi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
4576/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
768
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: § 9 ods. 6 písmeno f.
ISCO-08
2114
SK ISCO-08
2114001
ESCO
358
SK NACE Rev. 2
B08,E39,M72
CPA 2015
B08,E39,M72
Príslušnosť k povolaniu
2114001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
základné princípy výskumnej a vývojovej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Používa metódy a zásady správne komunikácie, ktoré sú bezpochyby jedným z dôležitých faktorov pracovného procesu a zároveň aj jeho nevyhnutná súčasť. Správna komunikácia je danosť, resp. zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Význam jednotlivých zásad a metód profesionálnej komunikácie v praxi stúpa s tým, ako sa vďaka moderným technológiám zvyšuje informovanosť laickej verejnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy odberu vzoriek v oblasti geochémie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mineralógia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístroje a zariadenia na výkon geochemických činností
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrogeológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geochémia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vrátane metód geochemického výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Geografické informačné systémy, štatistické softvéry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Softverizácia
7
štátna správa a samospráva v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy monitorovania a analýz životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita
7
vplyvy geologického prostredia na ostatné zložky životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V interakcii pôda - voda - ovzdušie - biota.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
metódy odberu vzoriek hornín, pôdy, vody a ďalších zložiek životného a prírodného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie návrhov, rozhodnutí, stanovísk alebo odporúčaní z oblasti geochémie orgánu štátnej správy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk a posudkov k prieskumným prácam a výskumným úlohám v geochémii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov analýz odobratých vzoriek látok znečisťujúcich životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
mapovanie a rozbor výsledkov vedeckých a odborných výskumov v geochémii
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Analýza odborných vedeckých podkladov, príprava písomných výstupov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Geografické informačné systémy, štatistické softvéry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Softverizácia
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
odber vzoriek zložiek životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Voda - pôda - ovzdušie - biota.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Mapy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.