Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)

Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)Operátor zdvíhacieho zariadenia riadi, obsluhuje a kontroluje stacionárne alebo mobilné zariadenia v stavebníctve, pre zdvíhanie alebo presúvanie ťažkých bremien na stavbách. Vykonávané úlohy zvyčajne zahŕňajú prípravu a umiestnenie zdvíhacieho zariadenia na stavenisku, nastavenie rýchlosti, výšky, riadenie a prevádzkovanie mobilného zdvíhacieho zariadenia. Zároveň vykonáva prevádzkovú kontrolu a údržbu stroja, ktorú stanovuje výrobca zariadenia. Pri práci používa prídavné závesné zariadenia na zdvíhanie, výložníky, kliešte, traverzy, prísavkové zariadenia, magnety, ktoré slúžia ako prostriedky na viazanie, uchopenie, zavesenie bremien. Tiež používa prostriedky, ktoré nemusia byť súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, pás, hák a strmeň. Obsluhované zdvíhacie zariadenia všeobecne patria do skupiny B a C. Ide o motorové zdvíhacie zariadenia s nosnosťou do 1 tony, alebo nemotorové zariadenia s nosnosťou do 5 ton, motorové vrátky, dopravné vozíky a nakl...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4548/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8343
SK ISCO-08
8343002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
8343002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä zariadenia pre meranie hmotností zdvíhaných bremien
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie a uplatňovanie interných výrobných predpisov, návodov na obsluhu a údržbu strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie fyzikálnych vlastností materiálov a používanie vhodných spôsobov pri zdvíhaní pomocou závesných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia stavebných strojov a vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diaľkovo ovládané stavebné roboty
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatické riadenie stavebných strojov
4
stroje a zariadenia pre stavebné práce a ich obsluha - podľa konkrétnej špecializácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy viazania žeriavových bremien
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diaľkovo ovládané stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
orientácia v technických výkresoch a schémach zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe stavebných strojov, tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
revízia a kontrola bezpečnostných a istiacich prvkov na zdvíhacích zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a viazanie bremien (okrem žeriavových)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosť pri manuálnej obsluhe a práci so strojmi a zariadeniami ich servisovania a prevádzkových opráv a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatické riadenie stavebných strojov
4
používanie programovo riadených strojov a zariadení, tvorba jednoduchých programov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zdvíhacích zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najmä používanie meracích zariadení pre meranie hmotností zdvíhaných bremien
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.