Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Žeriavnik

ŽeriavnikŽeriavnik vykonáva riadenie, obsluhovanie a manipulovanie so žeriavom alebo inými zdvíhacími zariadeniami. Presúva a dopravuje bremeno na určené miesto. Obsluhuje najmä hydraulické ruky, mostové, portálové, konzolové, stĺpové, otočné žeriavy, pracovné plošiny a kontajnerové nakladače. Okrem toho obsluhuje a vykonáva bežnú údržbu žeriava a zdvíhacích zariadení, vykonáva kontrolu technického stavu žeriavov, zdvíhacích zariadení pred začatím manipulácie s bremenami, prevádzkové a dopravné podmienky a predpisy o bezpečnosti práce. Zaisťuje bezpečnosť žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia pri používaní, ale aj po použití s ohľadom na poveternostné podmienky. Vedie evidenciu o prevádzke žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4543/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPracovník obsluhy manipulačných a zdvíhacích zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: žeriavnický preukaz; doklad obsluhy zdvíhacích zariadení, žeriavov

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyžadovaný v prípade, ak sa jedná o prácu žeriavnika na mobilnom žeriave.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
8343
SK ISCO-08
8343001
ESCO
2846
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
8343001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie prevádzkového denníka/evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch prác.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické normy a predpisy týkajúce sa riadenia, obsluhy žeriavov a stavebníctva.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia stavebných strojov a vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
všeobecné pojmy v oblasti zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy žeriavov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovacie zariadenie zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hlavné mechanizmy žeriavu, konštrukcia a výkonové parametre
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy viazania žeriavových bremien
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy údržby žeriavu a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: A formy kontroly ich technického stavu.
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnostné požiadavky pri prevádzke zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnostné a istiace prvky pri zdvíhacích zariadeniach
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diaľkovo ovládané stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatické riadenie stavebných strojov
3
postupy prepravy stavebných zásob
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsoby ich použitia. Zásady ochrany pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických výkresoch a schémach zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v požiadavkách na osoby zodpovedné za bezpečnosť prevádzky zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia vo všeobecných pojmoch v oblasti zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v požiadavkách na hlavné mechanizmy žeriavu a hydraulické schémy (vrátane oceľových lán a príslušenstva)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe stavebných strojov, tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
revízia a kontrola bezpečnostných a istiacich prvkov na zdvíhacích zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika porúch zabezpečovacích prvkov zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Všeobecná a elektrotechnická podľa palubného počítača a monitorovacieho systému.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a viazanie žeriavových bremien
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupracovanie žeriavnika a viazača pri presune materiálu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce a technologických podmienok pri stavebných prácach za použitia žeriavu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha technických zariadení na výstup a zostup
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie a obsluha autožeriavov bezpečným spôsobom, s ohľadom na charakter premiestňovaných bremien, prevádzkové a dopravné podmienky a predpisy o bezpečnosti práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatické riadenie stavebných strojov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.