Operátor stavebných strojov

Operátor stavebných strojovOperátor stavebných strojov riadi a obsluhuje vybrané stavebné stroje a zariadenia. Udržiava stroj v prevádzkyschopnom stave, vykonáva prevádzkovú kontrolu a údržbu stroja, ktorú stanovuje výrobca zariadenia. Vykonáva úlohy spojené s prípravou, umiestnením, obsluhou a prevádzkou stavebného stroja pri realizácii zemných prác, pri prácach súvisiacich so spracovávaním a presunom betónových zmesí a iných prípravných a dokončovacích prácach. Pri práci chráni seba a spolupracovníkov, vníma riziká na pracovisku a je súčinný v ochranných opatreniach, pri plnení pracovných úloh. Dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, protipožiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Pracuje samostatne a uplatňuje sa v stavebných dodávateľských organizáciách. Zabezpečuje stavebný stroj v nasadení a prípadnom presune. Operátor stavebných strojov riadi a obsluhuje vybrané skupiny stavebných strojov a zariadení na zemné práce ako sú rýpadlá a hĺbidlá, nakladacie a vykladacie s...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4527/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKStrojník operátor
SKObsluha stavebných strojov
CSStrojník obsluhy stavebních strojů
SKStrojník stavebných strojov
ENBuilding machine operator
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 a alebo C, T pre vybrané druhy stavebných strojov podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na BOZP v zmysle §16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8342,8342
SK ISCO-08
8342001,8342002
ESCO
2842
SK NACE Rev. 2
F41,F42
CPA 2015
F41,F42
Príslušnosť k povolaniu
8342001,8342002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojová fyzika a technika
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie sa s technológiou, materiálmi a princípmi strojovej techniky ako sú napríklad: palivové systémy, chladiace systémy, mastiaca technika, základy vzduchotechniky a hydrauliky, elektrotechnika a autoelektrina.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti hornín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vhodnosť strojov a zariadení pre jednotlivé triedy hornín.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technologické určenie stroja, technológia prác, prevádzkové podmienky nasadenia, pracovné príslušenstvo.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie fyzikálnych vlastností materiálov a používanie vhodných strojov a zariadení pri manipulácii.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyhlášky, normy, technické predpisy, listy a návody súvisiace s riadením a obsluhou príslušných druhov stavebných strojov. Používaná terminológia a výklad požiadaviek príslušných noriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné technické údaje, starostlivosť a údržba príslušných druhov stavebných strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia stavebných strojov a vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné technické údaje ako dĺžka, šírka, hmotnosť, merný tlak, rýchlosť jazdy strojové časti atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie sa s inováciou
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
stroje a zariadenia pre stavebné práce a ich obsluha - podľa konkrétnej špecializácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy a podmienky zabezpečujúce bezpečnú prevádzku stroja a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
diaľkovo ovládané stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatické riadenie stavebných strojov
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických výkresoch a schémach zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie princípov a metód ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Požiadavky súvisiace s bezpečnou prácou so strojom.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe stavebných strojov, tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy práce a technologické podmienky.
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie sa s inováciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Príprava stroja k práci, pojazdu stroja.
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedenie, odstavenie stroja a jeho zabezpečenie, riadenie pojazdných druhov stavebných strojov a zariadení. Postupy a podmienky v rámci celého pracovného cyklu, pri úprave terénu ťažbe a ďalších technologických prácach.
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie programovo riadených strojov a zariadení, tvorba jednoduchých programov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatické riadenie stavebných strojov
3
preprava stroja po vlastnej osi
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Preprava stroja po vlastnej osi na väčšiu vzdialenosť. Preprava stroja na prepravných prostriedkoch.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.