Operátor výrobne obaľovaných zmesí

Operátor výrobne obaľovaných zmesíOperátor výrobne obaľovaných zmesí zabezpečuje kvalifikovanú prípravu, nastavenie obslužných, riadiacich a výrobných parametrov a súvisiaci výrobný proces. Okrem toho zabezpečuje následný servis technologických a technických častí výrobných systémov, strojov a zariadení na zhotovovanie obaľovaných zmesí na báze cementov, asfaltov, nanoštruktúrnych, minerálnych, celulózových a ďalších nekovových zložiek, ako aj priebežnú a následnú motorizáciu a testovanie kvality zmesí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4523/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKObslužný pracovník technológií na produkciu obaľovaných zmesí
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov
Poznámka: Potreba zácviku obsluhy a servisovania zariadení a technologických liniek a stavebných strojov na výrobu stavebných obaľovaných zmesí.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Potreba osobného zácviku obsluhy a údržby i nastavovania parametrov strojných zariadení a oboznámenie sa s ich technologickými parametrami pred samotným pripustením k obsluhe a práci.
ISCO-08
8189
SK ISCO-08
8189004
ESCO
2519
SK NACE Rev. 2
C32,F42
CPA 2015
C32,F42
Príslušnosť k povolaniu
8189004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť podstatných predpisov a pojmového aparátu v oblasti pôsobnosti NŠZ.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie smerníc a noriem pre technológiu a výrobu obaľovaných zmesí v podmienkach daného producenta.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné poznanie skladby a chemických procedúr zhotovovania obaľovaných zmesí na báze cementov, asfaltov, nanoštruktúrnych zmesí a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické špecifikácie na stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie interných receptúr a technologických postupov v aplikovaných materiálových technológiách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
4
systémy, normy a štandardy kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť fungovania , obsluhy a vnímania získaných výsledkov aplikovaných noriem a štandardov kvality pri produkcii obaľovaných zmesí a odvodených technologických výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie teórie a praxe implementácie príslušných meracích a testovacích metód a princípov laboratórnych skúšok u obaľovaných zmesí a ich kompilátov a odvodenín.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizácia vo výrobe
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Poznanie súvisiacich vedomostí pre uplatňovanie zásad ochrany životného prostredia v podmienkach daného producenta obaľovaných zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie a schopnosť uplatňovania ekologických a bezpečnostných požiadaviek, parametrov a systémov v rámci daného kompetenčného modelu.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie predpisov a úprav pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia vo výrobnom priestore počas produkcie obaľovaných zmesí a súvisiacich implementácií zmesí na stavbách.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Osobná zručnosť v práci so súbormi technických a prevádzkových receptúr, súvisiacich noriem a interných pokynov u výrobcu.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aplikovanie všeobecných a interných bezpečnostných predpisov a hygienických noriem v prostredí výroby obaľovaných zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a dosiahnutie požadovanej kvality stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť uplatňovať a riešiť vzniknuté nedostatky v materiálovej štruktúre a zložení obaľovaných zmesí a ich technologickom procese priamo na výrobnej linke.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie plánov kontroly kvality a laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov v súlade s harmonogramom stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Osobná zručnosť a uplatňovanie plánov kontroly kvality za pomoci príslušných laboratórnych testov a meraní kvalitatívnych ukazovateľov obaľovaných zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
4
kontrola kvality stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborná spôsobilosť vykonávať priebežnú čiastkovú i komplexnú kontrolu stavebných obaľovacích zmesí a polotovarov i ich následného overovania kvality konečného aplikovania na stavbách.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie a vyhodnocovanie laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Osobná zručnosť pri vykonávaní predpísaných technických a laboratórnych testov vzoriek stavebných materiálových zmesí a produktov na báze obaľovaných hmôt
Perspektíva: Aktuálna
4
informovanie nadriadených o zistených nedostatkoch ohrozujúcich projektované parametre a bezpečnosť realizovanej stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Osobná angažovanosť pri poskytovaní priebežných informácií o možných a zistených nedostatkoch zabudovaných obaľovaných zmesí v stavbách na účely eliminácie ohrozenia kvality a bezpečnosti stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia a odoberanie vzoriek na laboratórne skúšky v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosť narábanie so vzorkami a ich selekciou pre vykonávanie laboratórnych testov a overovacích procesov vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha príslušných druhov stavebných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobná znalosť fungovania používaných výrobných liniek, strojov a zariadení i manipulačnej a robotickej techniky a automatizačných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie a údržba vzorkovacích prístrojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Obsluha a nastavovanie (ciachovanie) vzorkovacích meracích zariadení a prístrojov pre testovanie produktov obaľovaných zmesí u producentov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
Automatizácia vo výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.