Kvalitár, kontrolór v stavebníctve

Kvalitár, kontrolór v stavebníctveKvalitár, kontrolór v stavebníctve kontroluje kvalitu materiálových vstupov do stavebnej výroby, kvalitu vykonávaných stavebných prác, dodržiavanie technologických postupov a používaných materiálov v stavebníctve. Sleduje vplyvy pôsobiace na kvalitu, navrhuje opatrenia na zabezpečovanie požadovanej kvality, vedie evidenciu o kvalite, zabezpečuje výkon a zaisťovanie príslušných rozborov a skúšok, vypracováva protokoly o skúškach kvality, rieši jednoduché reklamácie. Má vedomosti a zručnosti o nepriamych meracích metódach a nedeštruktívnych skúškach materiálov. Vyhodnocuje pripravenosť, bezpečnosť na pracovisku a vyberá vhodné pracovné postupy. Dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, protipožiarnou ochranou a ochranou životného prostredia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4512/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543016
ESCO
1177
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
7543016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy nástrojov a meradiel na zisťovanie kvality v stavebníctve, ich charakteristika, spôsoby použitia a postupy kalibrácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
4
stavebná chémia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy stavebnej chémie, vedomosti v oblasti priradenia základných surovín k stavebným materiálom (orientácia v nerastných surovinách) a základy stavebných kompozitných materiálov (zložky, prísady a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Najmä vedenie agendy plánov kontrolných prehliadok stavby, kontrolných listov, evidencia kontrolných meraní , protokolov a evidencie vád.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality stavebných materiálov, konštrukcií, objektov a stavebných prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy technických a technologických skúšok surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Všeobecný prehľad o príslušných metódach skúšok a meraní na stavbách a nedeštruktívnych metódach merania . Vrátane prípravy, obsluhy a údržby meracích nástrojov používaných pri kontrole kvality stavebných materiálov, konštrukcií a objektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
4
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Stavebný software BIM
4
systémové riešenia pre energeticky úsporné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o inováciách a moderných technológiách, využívaných pri energeticky úsporných stavbách. Vedomosti o kontrolných skúškach a meraniach, pre zaistenie kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
modulárne konštrukcie a prefabrikácia stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Výroba prefabrikovaných betónových dielov prostredníctvom 3D tlače
Montované domy a komerčné modulárne budovy
4
OHSAS softvér na zosúladenie bezpečnosti na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
4
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti práce pri kontrole kvality stavebných materiálov, konštrukcií a objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä plánovanie pravidelných kontrol, revízií, evidencia nedorobkov, vád a podmienok na stavenisku
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Stavebný software BIM
4
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia v oblasti chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zručnosti pre oblasť kontroly kvality stavebných materiálov a zručnosti skúšania a merania pri overovaní chemických vlastností.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie reklamácií, zisťovanie príčin nekvality, hľadanie spojitostí s výrobným procesom a ich eliminácia vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Najmä preukázanie vád a faktické vysvetlenie nameraných výsledkov, ktorými preukazuje vadu na stavbách. Objektívne preukázanie dopadov, dôsledkov vád. Primerané návrhy na vyriešenie reklamácie (opravy odstrániteľných vád, kompenzácia pri neodstrániteľných vadách a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Výroba prefabrikovaných betónových dielov prostredníctvom 3D tlače
Montované domy a komerčné modulárne budovy
4
kontrola kvality stavebných materiálov, výrobkov a stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
4
vyhodnocovanie skúšok a meraní mechanických, fyzikálnych, poprípade chemických vlastností surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov na stavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane diagnostiky a identifikácie porúch stavebných konštrukcií
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie príčin zníženej kvality stavebných prác a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie výsledkov kontrolných skúšok kvality stavebných materiálov a častí stavieb, vyhodnocovanie protokolov o skúškach kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie a vyhodnocovanie procesov a meraní v kontrole kvality v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
4
diagnostikovanie a identifikovanie porúch stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane identifikácia únikov a netesností obálky budovy použitím rôznych metód.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
4
diagnostikovanie a identifikovanie porúch strešných krytín
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
4
vedenie evidencie o kvalite stavebných materiálov, výrobkov a stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Protokoly a záznamy o skúškach kvality stavebných materiálov, konštrukcií a objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie platnej stavebnej legislatívy a noriem
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, obsluha a údržba nástrojov a meradiel používaných pri kontrole kvality stavebných materiálov, konštrukcií a objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zvyšovanie bezpečnosti na stavenisku a minimalizovanie rizík pomocou OHSAS softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.