Strelmajster

StrelmajsterStrelmajster samostatne privádza k výbuchu výbušniny a výbušné predmety pri trhacích prácach malého rozsahu na účely dobývania nerastov v podzemí a na povrchu, pri razení tunelov, stavebných prácach a terénnych úpravách, deštrukciách, pri vrtných a geofyzikálnych prácach, v horúcich prevádzkach, pri tvarovaní a inej úprave materiálov a zodpovedá za ne.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
4508/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKStrelmajster pre osobitné druhy prác s uvedením špecializácie
SKStrelmajster pre podzemie
SKStrelmajster pre povrch
SKStrelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce
SKStrelmajster pre výbušné prostredie v podzemí
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2014 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
Poznámka: Zákon č. 58/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 01.06.2014 a Vyhláška č.344/ 2014 Z.z. nadobudla účinnosť 01.01.2015. Tieto právne predpisy špecifikujú požiadavky na odbornú spôsobilosť uchádzača o získanie oprávnenia strelmajstra.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na výkon funkcie strelmajstra podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32)
Poznámka: Zákon č. 58/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 01.06.2014. Oprávnenie strelmajstra vydáva príslušný obvodný banský úrad podľa § 32 ods. 8 v nadväznosti na § 70 ods.1 písm.f)

Preukaz strelmajstra a technického vedúceho odstrelov podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2014 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (§ 1 ods. c)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax na podzemných pracoviskách dva roky alebo na povrchových pracoviskách jeden rok, z toho pol roka ako pomocník strelmajstra a pod jeho dozorom vykonať desať odstrelov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Požiadavky na uchádzača o získanie strelmajstrovského oprávnenia špecifikuje § 32 ods. 2 zákona.
ISCO-08
7542
SK ISCO-08
7542000
ESCO
2480
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,C24,F42
CPA 2015
B05,B07,B08,C24,F42
Príslušnosť k povolaniu
7542000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s výbušninami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: - Znalosť zákon o výbušninách č. 58/2014 a jeho vykonávacích predpisov (vyhláška č. 343/2014 Z.z., č. 344/2014 Z.z, č. 345/2014 Z.z., č. 200/2015 Z.z. a č. 288/2015 Z.z.), - znalosť vyhlášky na zaistenie BOZP pri výrobe a spracúvaní výbušnín, - vysvetlenie predpisov o výbušninách a pravidlá bezpečnej a hygienickej manipulácie s výbušninami, - pomenovanie povinností strelmajstra pri príprave odstrelu,- vypočítanie bezpečnej vzdialenosti odstrelu, - stanovenie bezpečnostných zásad na vykonávanie trhacích prác, - implementovanie bezpečnostných predpisov v aplikačnej praxi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
pracovné prostredie a hygiena práce pri výkone trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vysvetliť bansko-technické podmienky na pracovisku odstrelu.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie dobývania, razenia a výstavby priestorových objektov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Popísať technológie dobývania v podzemí a na povrchu, pri ktorých sa používajú trhacie práce, v závislosti od druhu nerastu a typu ložiska, popísať technológie razenia banských diel s použitím trhacích prác, popísať výstavbu podzemného diela s použitím trhacích prác (napr. výstavba tunelov).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
technológie trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: - Popísať technológiu trhacích prác, - znalosť zaobchádzania s výbušninami, - znalosť povinnosti strelmajstra pri príprave odstrelu, - znalosť nabíjania trhavín, - znalosť prípravy a nabíjania roznetných náložiek, - znalosť zhotovovanie roznetnej siete, - odpálenie náloží trhaviny (odpal/odstrel), - vytvorenie schémy odstrelu, - vysvetliť roznet náloží trhaviny a nakresliť roznetnú sieť, - vysvetliť rozdiel medzi elektrickým a neelektrickým roznetom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
banská geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: - Poznať zloženie horninového prostredia, - poznať pevnostné vlastnosti skalných a nesúdržných hornín, - poznať pevnostné vlastnosti zemín,- charakterizovať geologické a horninové prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
výbušniny, trhaviny a pyrotechnické výrobky
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: - Klasifikovať priemyselné trhaviny a rozbušky, - klasifikovať pyrotechnické výrobky, - vysvetliť pojem výbušnina a pyrotechnická zlož, - vysvetliť systém pre identifikáciu a sledovateľnosť výbušnín pre civilné použitie, - popísať prostriedky vŕtacej a trhacej techniky, - charakterizovať výbušniny pre použitie v podzemí a na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia a metódy vykonávania vŕtacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť technológie vŕtacích prác, vykonávaných ručnými vŕtacími kladivami na pneumatickej podpere, vŕtacími súpravami na pneumatickej podpere, alebo vŕtacími vozmi s jednou alebo viacerými lafetami s vrtným kladivom a znalosť vytvorenia vývrtov na voľnej ploche čelby podľa vrtnej schémy, ktorá je uvedená v technologickom postupe trhacích prác malého rozsahu (trhacie práce so zálomom alebo bezzálomové trhacie práce, smer, dĺžka, úklon a priemer vývrtov) sú znalosti získané praxou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Softverizácia
4
spôsoby roznetu náloží
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster musí vedieť v akom prostredí môže použiť niektorý zo známych spôsobov roznetu náloží, a to: roznet zápalnicou, bleskovicou, elektrický roznet, neelektrický roznet.
Perspektíva: Aktuálna
4
zlyhavky
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ak pri výkone trhacích prác (pri odstrele nálože) dôjde k zlyhavke (vybuchne len časť nálože, nevybuchne vôbec alebo trhavina vo vrtoch vyhorí) vzniká nebezpečná situácia, ktorú musí odstrániť strelmajster, ktorý vykonal trhacie práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup trhacích prác malého rozsahu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Samostatne vypracovať technologický postup pre trhacie práce malého rozsahu vymedzených v § 45 zákona č. 58/2014 Z.z. v závislosti od druhu strelmajstovského oprávnenia. Vysvetliť pojem - typový technologický postup na trhacie práce malého rozsahu.
Perspektíva: Aktuálna
4
nebezpečenstvo predčasného roznetu pri použití elektrického roznetu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nebezpečenstvo predčasného roznetu vplyvom cudzej energie hrozí od bludných prúdov, elektrostatickej energie, atmosférickej elektrickej energie, vonkajších rozvodov vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, vysokofrekvenčnej energie.
Perspektíva: Aktuálna
4
účinky trhacích prác vykonávaných na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Povýbuchové splodiny, rozlet rozpojovanej horniny, tlaková vlna, seizmické účinky odstrelu.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a typy výbušnín používaných pri trhacích prácach v banskom prostredí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Druhy a typy výbušnín a spôsob ich použitia strelmajstrom len na trhacie práce a spôsob ničenia výbušnín v banskom prostredí - určuje schválený technologický postup trhacích prác malého rozsahu (schvaľuje vedúci organizácie), na základe ktorého boli trhacie práce obvodným banským úradom povolené. Vymedzenie druhu, typu a spôsobu používania v technologickom postupe vychádza z kariet bezpečnostných údajov, návodu na použitie od výrobcu a rozhodnutia Hlavného banského úradu o použití danej výbušniny v podzemí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
význam pojmov z oblasti prípravy a výkonu trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster musí bezpodmienečne vedieť aký majú praktický význam pojmy: manipulačný priestor, bezpečnostný okruh, úkryt osôb a miesto odpalu, výstražné signály, núdzový signál, čakacia doba.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a podmienky uskladňovania, dopravy, prenášania a evidencie výbušnín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster je zodpovedný za odobratie výbušnín zo skladu, ich dopravu a prenášanie na pracovisko, ich uloženie do úschovne v blízkosti pracoviska a zavedenie evidencie výbušnín v evidenčných knihách, strelmajstrovskom zázname alebo elektronickej evidencii tak, aby evidenčný stav súhlasil so stavom fyzickým. Znalosť príslušných ustanovení vyhl. 200/2015 Z.z., č. 288/2015 Z.z. a vyhl. č.343/2014 Z.z. je nevyhnutná.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby použitia výbušnín v nebezpečných podmienkach uhoľných baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nevyhnutné vedomosti strelmajstra na výkon trhacích prác v uhoľných neplynujúcich a plynujúcich baniach I. a II. triedy nebezpečenstva § 65 až 81 Vyhl. č. 200/2015 Z.z. o trhacích prácach.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy trhacích prác v nebezpečných podmienkach uhoľných baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Trhacie práce v uhoľných baniach neplynujúcich a plynujúcich I. a II. triedy nebezpečenstva podliehajú osobitnému režimu v oblasti výberu trhavín (bansky bezpečné, protiplynové), roznecovadiel, zakladania vrtov, upchávky, pri koncentrácii metánu, atď. Znalosť § 65 až § 81 vyhlášky č. 200/2015 Z.z. o trhacích prácach, ktoré podmienky výkonu trhacích prác upravujú je pre strelmajstra danej odbornosti absolútne nevyhnutná.
Perspektíva: Aktuálna
4
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Strelmajster je oprávnený predávať pyrotechnické výrobky kategórie 2,3,T1 a P1 podľa § 52 ods. 9 zákona č.58/2014 Z.z. Strelmajster vo funkcii predavača pyrotechnických výrobkov uvedených kategórií si je vedomý povinností predavača v procese predaja.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poznať spôsoby ošetrenia a polohovania postihnutého pri úraze.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Strelmajster musí poznať bezpečnostné a prevádzkové predpisy, platné pre bezpečné vykonávanie trhacích prác na technologických pracoviskách v podzemí a na povrchu. Potrebuje vedieť princípy a zásady BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a poznať opatrenia, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Potrebuje mať znalosti o škodlivých účinkoch trhacích prác a poznať vplyv výbuchových splodín v prevádzke. Musí vedieť predpokladať možné riziká vyplývajúce z neodborného výkonu trhacích prác na jednotlivých technologických pracoviskách. Potrebuje poznať technologické a pracovné postupy ťažobnej prevádzky. Potrebuje ovládať legislatívny softvér.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
riadenie vytvárania vrtnej schémy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster riadi vytváranie vrtnej schémy alebo ju sám vytvára - na základe znalosti banskej geológie (druh horniny, tvrdosť, vŕtateľnosť, tektonické poruchy, možnosti separovania úžitkovej zložky od jaloviny,...) za účelom dosiahnutia maximálneho záberu (postupu) čelby, minimálneho nadvýlomu, požadovanej granulometrie, atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
výber vhodného spôsobu roznetu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster v závislosti od prostredia výkonu trhacích prác vyberá prípustný spôsob roznetu nálože, ktorý sa môže vykonať zápalnicou, bleskovicou, elektrickým alebo neelektrický roznetom a vie pomocou neho bezpečne vykonať odpal.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie technologického postupu trhacích prác malého rozsahu pre uholné bane I. a II. triedy nebezpečenstva
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster je oprávnený vypracovať technologický postup pre uholné bane I. a II. triedy nebezpečenstva, ktorý okrem všeobecných požiadaviek uvedených v § 5 musí obsahovať v závislosti od prostredia, aj požiadavky § 65 až § 81 vyhlášky MH SR č. 200/2015 Z.z. o trhacích prácach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
určovanie niektorých základných podmienok bezpečného výkonu trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster vlastným rozhodnutím stanovuje rozsah manipulačného priestoru, zabezpečuje hliadkami vytvorenie bezpečnostného okruhu, určuje miesto úkrytu osôb, miesto odpalu, vydáva stanovené výstražné signály, reaguje okamžitým zastavením výkonu práce pri zaregistrovaní určeného núdzového signálu, rozhoduje o predĺžení čakacej doby.
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za vedenie evidencie výbušnín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster vedie evidenciu nadobúdania a spotreby výbušnín v strelmajstrovskom zázname. Každé tri mesiace musí súčtovo uzavrieť stav nadobudnutých a spotrebovaných trhavín a rozbušiek podľa jednotlivých druhov. Zodpovedá za to, aby nadobudnuté výbušniny po ich odobratí zo skladu výbušnín na základe jeho podpisu v evidenčnej knihe, boli spotrebované v jednej pracovnej zmene alebo vrátené do skladu výbušnín a aby v údajoch o nadobudnutých, spotrebovaných množstvách výbušnín, resp. vrátených do skladu, neboli žiadne rozdiely a nedostatky.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie povinností strelmajstra pri predaji pyrotechnických výrobkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Predávať pyrotechnické výrobky kategórie 2,3, T1 a P1 môžu aj fyzické osoby s oprávnením strelmajstra. Pri tejto činnosti strelmajster dodržuje zákonom č. 58/2014 Z.z. stanovené podmienky predaja pyrotechnických výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie jednotlivých operácií pri príprave trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster organizuje, vykonáva a zodpovedá za nasledovné operácie:
- prinesenie výbušnín a ich uskladnenie do určenej úschovne na pracovisku,
- vypratanie manipulačného priestoru od predmetov, náradia a zariadení nesúvisiacich s prípravou trhacích prác,
- prinesenie výbušnín z úschovne na pracovisku na miesto ich použitia,
- vyčistenie vývrtov od vrtnej múčky,
- prípravu a nabíjanie roznetných náloží podľa schémy časovania náloží,
- nabíjanie náloží,
- použitie upchávky,
- zapojenie roznetnej siete,
- poučenie hliadok a zabezpečenie bezpečnostného okruhu,
- odmeranie odporu roznetného okruhu z miesta odpalu,
- vydanie výstražných signálov,
- vykonanie odpalu,
- dodržanie čakacej doby,
- vydanie signálu o ukončení trhacích prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
prijatie opatrení na obmedzenie účinkov trhacích prác na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster rozhoduje o prijatí opatrení na obmedzenie účinkov trhacích prác na povrchu, napr. výberom milisekundového časovania roznetu, rôznou hmotnosťou nálože vo vrtoch, delenou náložou, zakrytím nabitých náloží vhodným materiálom, vypnutím toku energií, primeranou vzdialenosťou miesta úkrytu a odpalu, atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie ochrany elektrického roznetu pred účinkami cudzej elektrickej energie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster v závislosti od prostredia výkonu trhacích prác zabezpečuje ochranu pred účinkami cudzej elektrickej energie podľa jej zdrojov v rozsahu § 22 až § 27 vyhlášky MH SR č. 3200/2015 Z.z. o trhacích prácach.
Perspektíva: Aktuálna
4
zneškodňovanie zlyhaviek
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pri vzniku zlyhavky strelmajster postupuje predpísaným spôsobom tak, aby ju bezpečne zneškodnil niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 vyhlášky MH SR č. 200/2015 Z.z. o trhacích prácach.
Perspektíva: Aktuálna
4
výber vhodnej výbušniny na jej použitie pri trhacích prácach v banskom prostredí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster pri vypracovávaní technologického postupu trhacích prác alebo pri ich praktickom výkone sa pri výbere výbušnín vie orientovať v klasifikácii, druhoch a typoch výbušnín pre ich použitie v banskom prostredí baní neplynujúcich, uholných baniach plynujúcich a neplynujúcich I. triedy nebezpečenstva, uholných baniach plynujúcich II. triedy nebezpečenstva, pri deštrukciách v podzemí uvedených baní a v povrchových lomoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
dodržiavanie podmienok a zodpovednosť za uskladnenie, prepravu a prenášanie výbušnín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster zodpovedá za to, aby v úschovni výbušnín umiestnenej na pracovisku, boli uložené len také druhy výbušnín, v množstve a spôsobom ako vyžaduje vyhl. č. 288/2015 Z.z. Strelmajster môže robiť doprovod pri vnútropodnikovej preprave výbušnín a zabezpečuje prenášanie výbušnín, ktoré spotrebuje pri odstrele v jednej pracovnej zmene.
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za výber a používanie výbušnín a výbušných predmetov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rôzne prostredia výkonu trhacích prác kladú na strelmajstra špecifickú požiadavku na výber správneho druhu a typu výbušnín a výbušných predmetov. Najmä pre prostredie horúcich prevádzok, uhoľných plynujúcich baní II. triedy nebezpečenstva a geofyzikálnych a vrtných prácach pri perforovaní a torpédovaní vrtov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
riadenie a vykonávanie vŕtacích prác na účely trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V závislosti od použitých nástrojov a zariadení na vŕtacie práce strelmajster riadi alebo aj sám tieto práce vykonáva. Zabezpečuje a dohliada na to, aby boli vrty vyvŕtané v potrebnej dĺžke, priemere, počte, vzájomnej vzdialenosti, úklone, tak ako to stanovuje technologický postup trhacích prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie trhacích prác pri rôznych spôsoboch technológie dobývania, razenia a výstavby priestorových objektov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rôzne technológie dobývania, razenia a výstavby priestorových objektov (napr. tunelov) v súvislosti s kategóriou nebezpečenstva pracovného prostredia kladú na strelmajstra špecifické požiadavky na výber výbušnín, spôsob roznetu, miesta odpalu, vetrania atď., ktoré plní na základe technologického postupu trhacích prác malého rozsahu, ustanovení platných právnych predpisov a praktických skúseností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Strelmajster je vyškolený a schopný podať laickú prvú pomoc v prípadoch zástavy srdca, tepnového a žilného krvácania, šoku, zásahu el. prúdom, účinkov chem. látok, zlomenín, povrchových zranení.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia činností všetkých účastníkov trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Strelmajster je vedúcou a zodpovednou osobou za riadenie a organizáciu činností všetkých účastníkov trhacích prác, a to najmä riadi činnosť svojich pomocníkov, určuje im úlohy a kontroluje výsledky, nedovoľuje vstup nezúčastneným osobám do manipulačného priestoru, riadi prepravu výbušnín na pracovisko, riadi prácu elektromechanikov a banských údržbárov v záujme ochrany el. inštalácií, rozvodov a zariadení pred účinkami trhacích prác, poučuje hliadky a posiela ich na stanovištia pre zaistenie bezpečnostného okruhu, poučuje osobu ktorá obsluhuje sirénu na vydávanie výstražných signálov, prikazuje napr. vypnutie el. prúdu, zastavenie toku médií, poučuje ohrozené osoby o mieste úkrytu, význame výstražných signálov a čakacej doby atď.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.