Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Omietkar

OmietkarOmietkar vykonáva odborné činnosti pozostávajúce z povrchovej úpravy vnútorných a vonkajších častí budov, objektov a stavebných konštrukcií, aplikáciou rôznych druhov interiérových a fasádnych omietkových zmesí. Omietkar posudzuje pripravenosť podkladu na omietanie a v prípade potreby navrhuje a realizuje jeho úpravy. Vie vypočítať spotrebu materiálu, pripravuje malty a omietkové zmesi, zhotovuje a opravuje viacvrstvové a jednovrstvové omietky, používa pomôcky a strojné zariadenia na omietanie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4469/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7123
SK ISCO-08
7123001
ESCO
2147
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
7123001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vo vzťahu k omietkárskym prácam.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Materiály na zhotovovanie omietok a podkladové materiály pod omietky.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
náterové látky na maliarske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Príslušné technické normy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na omietkarské práce, spôsoby ich použitia, obsluhy a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy, vlastnosti a spôsoby použitia omietkarských zmesí
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
3
postupy pri sanáciách a opravách omietok
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia omietania a štukovania povrchov stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Omietky vnútorných a vonkajších (fasádnych) omietok, spôsoby ich zhotovovania a konečnej úpravy povrchu omietky.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy a spôsoby použitia materiálov pri obnove stavebných pamiatok a historických budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vo vzťahu k omietkárskym prácam v interiéri a exteriéri.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
postupy diagnostiky a detekcie porúch stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: vrátane zásad a princípov vzduchotesnosti, regulácie pary a vodotesnosti obálky budovy
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, normách a projektoch na vykonávanie omietkarských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality a stavu povrchov pred aplikáciou náterových hmôt
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby materiálu na omietanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostikovanie a identifikovanie porúch stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
zhotovovanie a opravy jadrových, štukových, vápenných, vápenno-cementových a cementových omietok, vrátane omietok hladených oceľovým hladidlom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhotovovanie alebo úprava podkladu pod obklady stien
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bežné omietanie a štukovanie stavebných plôch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy omietok štukovaním, škrabaním, prebrusovaním, vykonávaním náterov omietok rôznymi druhmi farieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava malty, stierkových a náterových hmôt pred vykonávaním omietkarských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie a opravy tenkovrstvových a viacvrstvových omietok
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava podkladov pre kontaktný zatepľovací systém
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie povrchových úprav zatepľovacieho systému omietkami, vrátane farebných náterov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nátery fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.