Asfaltér

AsfaltérAsfaltér vykonáva uloženie a finálnu úpravu jednotlivých vrstiev pozostávajúcich zo zmesi kameniva obaleného asfaltom, ako aj špeciálnych obaľovaných zmesí na báze betónov a aditívnych chemických hmôt a to pri realizácii dopravných obslužných a objazdených stavieb (cesty, chodníky, a iné spevnené plochy). Zabezpečuje prípravu a impregnáciu podkladov pre asfaltové koberce a odbornú vysprávku a osadenie výplní dier a trhlín cestných a peších asfaltových povrchov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4454/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKodborný robotník pre asfaltérske práce
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Potrebné z dôvodu práce a obsluhy asfaltérov a cestných finišérov, kde k ohrevu asfaltu dochádza cez plynové horáky.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Potrebný zácvik na pracovisku pod vedením odborného vedúceho v dôsledku oboznámenia sa a uplatnenia osobitných pravidiel práce s horúcimi a agresívnymi asfaltovými zmesami a materiálmi.
ISCO-08
7119
SK ISCO-08
7119001
ESCO
2835
SK NACE Rev. 2
C32
CPA 2015
C32
Príslušnosť k povolaniu
7119001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
konštrukčné časti strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Poznanie obsluhy a fungovania asfaltovacích strojov a finišerov a ich parametrov. Vedomosti v oblasti konštrukcie a funkcií strojov a zariadení pre stavebné práce pokládky asfaltov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie a čítanie výkresov pre vyhotovovanie prác na cestných telesách.
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie podstatných súvislostí a systému fungovania asfaltových a cementových povrchov v rámci technológií dopravných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o hlavných charakteristikách a druhoch stavebných materiálov, ich využití pri rozličných typoch pokladaných povrchov a spôsoboch pokládok.
Perspektíva: Aktuálna
3
asfalt, jeho vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti o podstatných fyzikálnych a chemických parametroch asfaltov a jeho zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o základných technologických postupoch a receptúrach prípravy asfaltových a cementových zmesí pre pokládky na stavbách.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia dláždenia a asfaltovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie všetkých súvisiacich technologických postupov pre realizáciu dlažieb a asfaltových či cementových stavebných povrchov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
3
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie vhodných metód prípravy a organizačného zabezpečenia vlastného výkonu prác v rámci staveniska.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie pravidiel, noriem a vyhlášok súvisiacich s prácami a fungovaním na staveniskách.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie spôsobov a postupov starostlivosti o prevádzkyschopnosti stavebných asfaltovacích strojov a finišérov.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Poznanie základných princípov, pravidiel a funkcií uplatňovania ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Poznanie pravidiel a predpisov pri práci s odpadmi a presunmi, recykláciou a opakovaným spracúvaním asfaltových zmesí a dlažieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie a ovládanie predpisov hygieny a ochrany zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Osobitne dôležitá vedomosť pre vlastnú bezpečnosť vzhľadom k rizikovému výkonu asfaltovacích prác na stavbách. Potrebné poznať Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
znalosť predpisov BOZP, PO a hygieny práce pri práci s asfaltovými materiálmi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce a technologických podmienok pri asfaltérskych prácach
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
3
voľba postupov práce a technologických podmienok pri stavebných prácach
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie príslušných receptúr prípravy asfaltových zmesí a technologického nastavenia strojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie a vytyčovanie dĺžok, výšok a smerov pri uskutočňovaní asfaltových povrchov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia a opravy povrchu vozoviek a chodníkov z obaľovaných drvín a liateho asfaltu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bežná údržba a drobné opravy používaných strojov a zariadení, príprava kalibrov a ďalších pomôcok v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť obsluhovať na stavbe zariadenia a stavebné stroje prípravy a pokládky asfaltových zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie stavebných strojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie podávačov a kalibračných miešadiel pri nastavení parametrov asfaltovacích strojov a finišerov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a údržba dláždiacich a asfaltérskych zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha prepravníka a variča asfaltu na pokladanie liatych asfaltových dlažieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, obsluha a údržba náradia, pracovných pomôcok, strojových zariadení malej mechanizácie a manipulačných prostriedkov na asfaltérske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie pojazdných druhov stavebných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
koordinácia a operatívne riadenie nasadenia potrebnej stavebnej mechanizácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásahov a presunov strojov a zariadení podľa aktuálnej potreby a pokynov vedenia stavby.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ovládanie predpisov bezpečnosti a hygieny na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.