Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Stavebný stolár

Stavebný stolárStavebný stolár vykonáva stavebno-stolárske práce, výrobu, montáž, údržbu a opravy stavebno-stolárskych konštrukcií. Má vedomosti a zručnosti o ručnom a strojovom opracovávaní a spracovaní dreva a iných materiálov používaných pri stavebno-stolárskych prácach. Posudzuje stav a pripravenosť pracoviska, volí pracovné postupy pri stavebno-stolárskych prácach všetkých druhov, vykonáva prehliadky stavu týchto konštrukcií. Podieľa sa tiež na rekonštrukciách a obnove pamiatkových objektov. Stavební stolári sa uplatňujú v stavebných dodávateľských organizáciách alebo ako SZČO, najmä pri realizácii pozemných stavieb - všetkých bytových a nebytových budov a inžinierskych stavieb, prípadne pri ostatných tu nezatriedených objektoch/konštrukciách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4443/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7115
SK ISCO-08
7115002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C16,F41,F42,F43
CPA 2015
C16,F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
7115002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti stavebno-stolárskej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v oblasti stavebno-stolárskej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a polotovary používané na výrobu drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: používané v súlade so zásadami, postupmi, princípmi používaných pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov s takmer nulovou potrebou energie(nZEB)
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: používané v súlade so zásadami, postupmi, princípmi používaných pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov s takmer nulovou potrebou energie(nZEB)
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: základný prehľad s ohľadom a väzbou na stavebno-stolárske práce
Perspektíva: Aktuálna
3
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení, organizácia práce na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie stavebno-stolárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie povrchovej úpravy stavebno-stolárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, údržba a nastavovanie drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba, montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie stavebno-stolárskych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výstupná kontrola, balenie a expedícia stavebno-stolárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.